Main » WWWJ » 2018 »

2018 Volume 21 Issue 6


Anthology ID:
2018.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA21A6
Year:
2018
BibTeX:
Download

doi dblp
Editorial: Deep Mining Big Social Data
Xiaofeng Zhu | Gerard Sanroma | Jilian Zhang | Brent C. Munsell

doi dblp
Priority scheduling with consolidation based backfilling algorithm in cloud
Dinesh Komarasamy | Muthuswamy Vijayalakshmi

doi dblp
Discovery of trading points based on Bayesian modeling of trading rules
Qinghua Huang | Zhoufan Kong | Yanshan Li | Jie Yang | Xuelong Li

doi dblp
A new breast tumor ultrasonography CAD system based on decision tree and BI-RADS features
Qinghua Huang | Fan Zhang | Xuelong Li

doi dblp
A novel relevance feedback method for CBIR
Yunbo Rao | Wei Liu | Bojiang Fan | Jiali Song | Yang Yang

doi dblp
SCSMiner: mining social coding sites for software developer recommendation with relevance propagation
Yao Wan | Liang Chen | Guandong Xu | Zhou Zhao | Jie Tang | Jian Wu

doi dblp
Supervised feature selection algorithm via discriminative ridge regression
Shichao Zhang | Debo Cheng | Rongyao Hu | Zhenyun Deng

doi dblp
Self-tuning clustering for high-dimensional data
Guoqiu Wen | Yonghua Zhu | Zhiguo Cai | Wei Zheng

doi dblp
Durable relationship prediction and description using a large dynamic graph
Ruili Wang | Wanting Ji | Baoyan Song

doi dblp
SNA based QoS and reliability in fog and cloud framework
Sandeep K. Sood

doi dblp
A potential-based clustering method with hierarchical optimization
Xin Liu | Yongjian Liu | Qing Xie | Lin Li | Zhixu Li

doi dblp
Aggregate location recommendation in dynamic transportation networks
Jianmin Li | Yan Wang | Ying Zhong | Danhuai Guo | Shunzhi Zhu

doi dblp
Interactive resource recommendation algorithm based on tag information
Qing Xie | Feng Xiong | Tian Han | Yongjian Liu | Lin Li | Zhifeng Bao

doi dblp
Self-representation and PCA embedding for unsupervised feature selection
Yonghua Zhu | Xuejun Zhang | Ruili Wang | Wei Zheng | Yingying Zhu

doi dblp
A graph based method for constructing popular routes with check-ins
Gang Hu | Jie Shao | Zhiyang Ni | Dongxiang Zhang

doi dblp
An enhanced short text categorization model with deep abundant representation
Yanhui Gu | Min Gu | Yi Long | Guandong Xu | Zhenglu Yang | Junsheng Zhou | Weiguang Qu

doi dblp
Cell detection in pathology and microscopy images with multi-scale fully convolutional neural networks
Xipeng Pan | Dengxian Yang | Lingqiao Li | Zhenbing Liu | Huihua Yang | Zhiwei Cao | Yubei He | Zhen Ma | Yiyi Chen

doi dblp
Joint self-representation and subspace learning for unsupervised feature selection
Ruili Wang | Ming Zong

doi dblp
Resisting re-identification mining on social graph data
Jianliang Gao | Qing Ping | Jianxin Wang

doi dblp
The purpose driven privacy preservation for accelerometer-based activity recognition
Soumia Menasria | Jianxin Wang | Mingming Lu

doi dblp
Multiple-scale cost sensitive decision tree learning
Shichao Zhang