Main » WWWJ » 2019 »

2019 Volume 22 Issue 2


Anthology ID:
2019.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA22A2
Year:
2019
BibTeX:
Download

doi dblp
Editor's Note - Special Issue on Deep vs. Shallow: Learning for Emerging Web-scale Data Computing and Applications

doi dblp
On fusing the latent deep CNN feature for image classification
Xueliang Liu | Rongjie Zhang | Zhijun Meng | Richang Hong | Guangcan Liu

doi dblp
A resource-aware approach for authenticating privacy preserving GNN queries
Yan Dai | Jie Shao | Gang Hu | Long Guo

doi dblp
Effective shortest travel-time path caching and estimating for location-based services
Detian Zhang | An Liu | Zhixu Li | Gangyong Jia | Fei Chen | Qing Li

doi dblp
Class consistent hashing for fast Web data searching
Xin Luo | Ye Wu | Wan-Jin Yu | Xin-Shun Xu

doi dblp
MARES: multitask learning algorithm for Web-scale real-time event summarization
Min Yang | Wenting Tu | Qiang Qu | Kai Lei | Xiaojun Chen | Jia Zhu | Ying Shen

doi dblp
Low-rank hypergraph feature selection for multi-output regression
Xiaofeng Zhu | Rongyao Hu | Cong Lei | Kim-Han Thung | Wei Zheng | Can Wang

doi dblp
ProfitLeader: identifying leaders in networks with profit capacity
Zhongjing Yu | Junming Shao | Qinli Yang | Zejun Sun

doi dblp
Multi-scale deep context convolutional neural networks for semantic segmentation
Quan Zhou | Wenbin Yang | Guangwei Gao | Weihua Ou | Huimin Lu | Jie Chen | Longin Jan Latecki

doi dblp
Deep learning approaches for video-based anomalous activity detection
Karishma Pawar | Vahida Attar

doi dblp
A novel approach for Web page modeling in personal information extraction
Yuliang Wei | Zhou Qi | Fang Lv | Xixian Han | Guodong Xin | Bailing Wang

doi dblp
Residual attention-based LSTM for video captioning
Xiangpeng Li | Zhilong Zhou | Lijiang Chen | Lianli Gao

doi dblp
Predicting e-book ranking based on the implicit user feedback
Bin Cao | Chenyu Hou | Hongjie Peng | Jing Fan | Jian Yang | Jianwei Yin | Shuiguang Deng

doi dblp
Deep adversarial metric learning for cross-modal retrieval
Xing Xu | Li He | Huimin Lu | Lianli Gao | Yanli Ji

doi dblp
Group sparse reduced rank regression for neuroimaging genetic study
Xiaofeng Zhu | Heung-Il Suk | Dinggang Shen

doi dblp
Abnormal event detection in tourism video based on salient spatio-temporal features and sparse combination learning
Yue Geng | Junping Du | MeiYu Liang

doi dblp
Co-regularized kernel ensemble regression
Dickson Keddy Wornyo | Xiang-jun Shen | Yong Dong | Liangjun Wang | Shu-Cheng Huang

doi dblp
Exploiting long-term temporal dynamics for video captioning
Yuyu Guo | Jingqiu Zhang | Lianli Gao

doi dblp
Context-aware graph pattern based top-k designated nodes finding in social graphs
Guanfeng Liu | Qun Shi | Kai Zheng | Zhixu Li | An Liu | Jiajie Xu

doi dblp
Global-view hashing: harnessing global relations in near-duplicate video retrieval
Weizhen Jing | Xiushan Nie | Chaoran Cui | Xiaoming Xi | Gongping Yang | Yilong Yin

doi dblp
Dilated-aware discriminative correlation filter for visual tracking
Guoxia Xu | Hu Zhu | Lizhen Deng | Lixin Han | Yujie Li | Huimin Lu

doi dblp
Generalized zero-shot learning for action recognition with web-scale video data
Kun Liu | Wu Liu | Huadong Ma | Wenbing Huang | Xiongxiong Dong

doi dblp
Semi-supervised cross-modal learning for cross modal retrieval and image annotation
Fuhao Zou | Xingqiang Bai | Chaoyang Luan | Kai Li | Yunfei Wang | Hefei Ling

doi dblp
An emotion-based responding model for natural language conversation
Feng Liu | Qirong Mao | Liangjun Wang | Nelson Ruwa | Jianping Gou | Yongzhao Zhan

doi dblp
Protecting multi-party privacy in location-aware social point-of-interest recommendation
Weiqi Wang | An Liu | Zhixu Li | Xiangliang Zhang | Qing Li | Xiaofang Zhou

doi dblp
Practical k-agents search algorithm towards information retrieval in complex networks
Pengfei Liu | Minyu Feng | Ming Liu

doi dblp
Low-rank dimensionality reduction for multi-modality neurodegenerative disease identification
Xiaofeng Zhu | Heung-Il Suk | Dinggang Shen