Main » WWWJ » 2019 »

2019 Volume 22 Issue 3


Anthology ID:
2019.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA22A3
Year:
2019
BibTeX:
Download

doi dblp
Editor's Note - Special Issue on Geo-Social Computing

doi dblp
Discovery of accessible locations using region-based geo-social data
Yan Wang | Jianmin Li | Ying Zhong | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Shuo Shang

doi dblp
An efficient method for top-k graph based node matching
Guanfeng Liu | Qun Shi | Kai Zheng | An Liu | Zhixu Li | Xiaofang Zhou

doi dblp
Searching activity trajectory with keywords
Bolong Zheng | Kai Zheng | Peter Scheuermann | Xiaofang Zhou | Quoc Viet Hung Nguyen | Chenliang Li

doi dblp
Leveraging multi-aspect time-related influence in location recommendation
Saeid Hosseini | Hongzhi Yin | Xiaofang Zhou | Shazia W. Sadiq | Mohammad Reza Kangavari | Ngai-Man Cheung

doi dblp
CoPFun: an urban co-occurrence pattern mining scheme based on regional function discovery
Xiangjie Kong | Menglin Li | Jianxin Li | Kaiqi Tian | Xiping Hu | Feng Xia

doi dblp
Embedding and predicting the event at early stage
Zhiwei Liu | Yang Yang | Zi Huang | Fumin Shen | Dongxiang Zhang | Heng Tao Shen

doi dblp
Matching user accounts across social networks based on username and display name
Yongjun Li | You Peng | Zhen Zhang | Hongzhi Yin | Quanqing Xu

doi dblp
Dual-regularized one-class collaborative filtering with implicit feedback
Yuan Yao | Hanghang Tong | Guo Yan | Feng Xu | Xiang Zhang | Boleslaw K. Szymanski | Jian Lu

doi dblp
Guest editorial: special issue on social media and interactive technologies
Timothy K. Shih | Lin Hui | Somchoke Ruengittinun | Qing Li

doi dblp
Fused matrix factorization with multi-tag, social and geographical influences for POI recommendation
Zhiyuan Zhang | Yun Liu | Zhenjiang Zhang | Bo Shen

doi dblp
On successive point-of-interest recommendation
Yi-Shu Lu | Wen-Yueh Shih | Hung-Yi Gau | Kuan-Chieh Chung | Jiun-Long Huang

doi dblp
Statistical study of characteristics of online reading behavior networks in university digital library
Lihong Han | Gaofeng Zhang | Binbin Yong | Qiang He | Fang Feng | Qingguo Zhou

doi dblp
Providing personalized learning guidance in MOOCs by multi-source data analysis
Ming Zhang | Jile Zhu | Zhuo Wang | Yunfan Chen

doi dblp
Augmented reality displaying scheme in a smart glass based on relative object positions and orientation sensors
Shih-Wei Sun | Yi-Shan Lan

doi dblp
An AR mobile navigation system integrating indoor positioning and content recommendation services
Ching-Sheng Wang

doi dblp
Analyzing influence of emotional tweets on user relationships using Naive Bayes and dependency parsing
Kiichi Tago | Kosuke Takagi | Seiji Kasuya | Qun Jin

doi dblp
A novel algorithm for mining opinion leaders in social networks
Yi-Cheng Chen

doi dblp
Discovering negative comments by sentiment analysis on web forum
Wei-Yun Hsu | Hui-Huang Hsu | Vincent S. Tseng

doi dblp
A novel image retrieval algorithm based on transfer learning and fusion features
Ying Liu | Yanan Peng | Keng-Pang Lim | Nam Ling

doi dblp
Multimodal deep representation learning for video classification
Haiman Tian | Yudong Tao | Samira Pouyanfar | Shu-Ching Chen | Mei-Ling Shyu

doi dblp
Self-feeding frequency estimation and eating action recognition from skeletal representation using Kinect
Qianhui Men | Howard Leung | Yang Yang