Main » WWWJ » 2019 »

2019 Volume 22 Issue 6


Anthology ID:
2019.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA22A6
Year:
2019
BibTeX:
Download

doi dblp
A novel trust-based access control for social networks using fuzzy systems
Sadaf Vahabli | Reza Ravanmehr

doi dblp
A general framework for learning prosodic-enhanced representation of rap lyrics
Hongru Liang | Haozheng Wang | Qian Li | Jun Wang | Guandong Xu | Jiawei Chen | Jin-Mao Wei | Zhenglu Yang

doi dblp
Two-level task scheduling with multi-objectives in geo-distributed and large-scale SaaS cloud
Puheng Zhang | Xiao Ma | Yanping Xiao | Wenzhuo Li | Chuang Lin

doi dblp
A check-in shielding scheme against acquaintance inference in location-based social networks
Bo-Heng Chen | Cheng-Te Li | Kun-Ta Chuang

doi dblp
Cost-efficient viral marketing in online social networks
Jingya Zhou | Jianxi Fan | Jin Wang | Xi Wang | Lingzhi Li

doi dblp
Prediction of collective actions using deep neural network and species competition model on social media
Wei Yang | Xiao Liu | Jin Liu | Xiaohui Cui

doi dblp
PrivSem: Protecting location privacy using semantic and differential privacy
Yanhui Li | Xin Cao | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
Two-dimensional indexing to provide one-integrated-memory view of distributed memory for a massively-parallel search engine
Tae-Seob Yun | Kyu-Young Whang | Hyuk-Yoon Kwon | Jun-Sung Kim | Il-Yeol Song

doi dblp
Correction to: Two-dimensional indexing to provide one-integrated-memory view of distributed memory for a massively-parallel search engine
Tae-Seob Yun | Kyu-Young Whang | Hyuk-Yoon Kwon | Jun-Sung Kim | Il-Yeol Song

doi dblp
Integrating workload balancing and fault tolerance in distributed stream processing system
Junhua Fang | Pingfu Chao | Rong Zhang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
A novel hybrid publication recommendation system using compound information
Qiang Yang | Zhixu Li | An Liu | Guanfeng Liu | Lei Zhao | Xiangliang Zhang | Min Zhang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Efficient regular expression matching on LZ77 compressed strings using negative factors
Yutong Han | Bin Wang | Xiaochun Yang | Tao Qiu | Huaijie Zhu

doi dblp
Sentence level topic models for associated topics extraction
Haixin Jiang | Rui Zhou | Limeng Zhang | Hua Wang | Yanchun Zhang

doi dblp
Parallel strategy for multiple scan operations with data replication
Xing Wei | Huiqi Hu | Huichao Duan | Weining Qian | Aoying Zhou

doi dblp
Extended search method based on a semantic hashtag graph combining social and conceptual information
Wanqiu Cui | Junping Du | Dawei Wang | Feifei Kou | MeiYu Liang | Zhe Xue | Nan Zhou

doi dblp
User identity linkage across social networks via linked heterogeneous network embedding
Yaqing Wang | Chunyan Feng | Ling Chen | Hongzhi Yin | Caili Guo | Yunfei Chu

doi dblp
Efficient time-interval data extraction in MVCC-based RDBMS
Haixiang Li | Zhanhao Zhao | Yijian Cheng | Wei Lu | Xiaoyong Du | Anqun Pan

doi dblp
Understanding Skout users' mobility patterns on a global scale: a data-driven study
Rong Xie | Yang Chen | Shihan Lin | Tianyong Zhang | Yu Xiao | Xin Wang

doi dblp
FID-sketch: an accurate sketch to store frequencies in data streams
Tong Yang | Haowei Zhang | Hao Wang | Muhammad Shahzad | Xue Liu | Qin Xin | Xiaoming Li

doi dblp
Differential private collaborative Web services QoS prediction
An Liu | Xindi Shen | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Jiajie Xu | Lei Zhao | Kai Zheng | Shuo Shang

doi dblp
Leveraging app usage contexts for app recommendation: a neural approach
Yanan Xu | Yanmin Zhu | Yanyan Shen | Jiadi Yu

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
CSTeller: forecasting scientific collaboration sustainability based on extreme gradient boosting
Wei Wang | Bo Xu | Jiaying Liu | Zixin Cui | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia

doi dblp
Mining latent patterns in geoMobile data via EPIC
Arvind Narayanan | Saurabh Verma | Zhi-Li Zhang

doi dblp
HSEM: highly scalable node embedding for link prediction in very large-scale social networks
Aakas Zhiyuli | Xun Liang | YanFang Chen

doi dblp
Exploring the power of social hub services
Qingyuan Gong | Yang Chen | Xiaolong Yu | Chao Xu | Zhichun Guo | Yu Xiao | Fehmi Ben Abdesslem | Xin Wang | Pan Hui

doi dblp
Towards privacy preserving social recommendation under personalized privacy settings
Xuying Meng | Suhang Wang | Kai Shu | Jundong Li | Bo Chen | Huan Liu | Yujun Zhang

doi dblp
Evidence-driven dubious decision making in online shopping
Qiao Tian | Jianxin Li | Lu Chen | Ke Deng | Rong-Hua Li | Mark Reynolds | Chengfei Liu

doi dblp
MPE: a mobility pattern embedding model for predicting next locations
Meng Chen | Xiaohui Yu | Yang Liu

doi dblp
Collusion-aware detection of review spammers in location based social networks
Jiuxin Cao | Rongqing Xia | Yifang Guo | Zhuo Ma

doi dblp
Analysis of and defense against crowd-retweeting based spam in social networks
Bo Liu | Zeyang Ni | Junzhou Luo | Jiuxin Cao | Xudong Ni | Benyuan Liu | Xinwen Fu

doi dblp
Minimum cost seed set for threshold influence problem under competitive models
Ruidong Yan | Yuqing Zhu | Deying Li | Zilong Ye

doi dblp
A framework for discovering health disparities among cohorts in an influenza epidemic
Lijing Wang | Jiangzhuo Chen | Achla Marathe

doi dblp
Uncovering the nucleus of a massive reciprocal network
Braulio Dumba | Zhi-Li Zhang

doi dblp
Parallel computation of hierarchical closeness centrality and applications
Hai Jin | Chen Qian | Dongxiao Yu | Qiang-Sheng Hua | Xuanhua Shi | Xia Xie