Main » WWWJ » 2020 »

2020 Volume 23 Issue 1


Anthology ID:
2020.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA23A1
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
POLYTOPE: a flexible sampling system for answering exploratory queries
Zhigang Wu | Yinan Jing | Zhenying He | Chenghao Guo | X. Sean Wang

doi dblp
Heterogeneous ensemble learning with feature engineering for default prediction in peer-to-peer lending in China
Wei Li | Shuai Ding | Hao Wang | Yi Chen | Shanlin Yang

doi dblp
Trajectories know where map is wrong: an iterative framework for map-trajectory co-optimisation
Pingfu Chao | Wen Hua | Xiaofang Zhou

doi dblp
A content search method for security topics in microblog based on deep reinforcement learning
Nan Zhou | Junping Du | Xu Yao | Wanqiu Cui | Zhe Xue | MeiYu Liang

doi dblp
Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs
Mingtao Lei | Lingyang Chu | Zhefeng Wang | Jian Pei | Caifeng He | Xi Zhang | Binxing Fang

doi dblp
Mix geographical information into local collaborative ranking for POI recommendation
Wei Liu | Hanjiang Lai | Jing Wang | Ge-Yang Ke | Weiwei Yang | Jian Yin

doi dblp
Incorporating geographical location for team formation in social coding sites
Liang Chen | Yongjian Ye | Angyu Zheng | Fenfang Xie | Zibin Zheng | Michael R. Lyu

doi dblp
Preserving location privacy using three layer RDV masking in geocoded published discrete point data
Ruchika Gupta | Udai Pratap Rao

doi dblp
Direction-based spatial skyline for retrieving surrounding objects
Bojie Shen | Md. Saiful Islam | David Taniar | Junhu Wang

doi dblp
A meta-feature based unified framework for both cold-start and warm-start explainable recommendations
Ning Yang | Yuchi Ma | Li Chen | Philip S. Yu

doi dblp
Incorporating word attention with convolutional neural networks for abstractive summarization
Chengzhe Yuan | Zhifeng Bao | Mark Sanderson | Yong Tang

doi dblp
Budget-aware online task assignment in spatial crowdsourcing
Jia-Xu Liu | Ke Xu

doi dblp
Temporal paths discovery with multiple constraints in attributed dynamic graphs
Anqi Zhao | Guanfeng Liu | Bolong Zheng | Yan Zhao | Kai Zheng

doi dblp
Generating multidimensional schemata from relational aggregation queries
Zheng Huo | Kerry Taylor | Xiuzhen Zhang | Suzhen Wang | Chaoyi Pang

doi dblp
Efficient and robust data augmentation for trajectory analytics: a similarity-based approach
Dan He | Sibo Wang | Boyu Ruan | Bolong Zheng | Xiaofang Zhou

doi dblp
Guest editorial: special issue on trust, privacy, and security in crowdsourcing computing
An Liu | Guanfeng Liu | Mehmet A. Orgun | Qing Li

doi dblp
A survey of blockchain technology on security, privacy, and trust in crowdsourcing services
Ying Ma | Yu Sun | Yunjie Lei | Nan Qin | Junwen Lu

doi dblp
Privacy protection in mobile crowd sensing: a survey
Yongfeng Wang | Zheng Yan | Wei Feng | Shushu Liu

doi dblp
A crowd-efficient learning approach for NER based on online encyclopedia
Maolong Li | Zhixu Li | Qiang Yang | Zhigang Chen | Pengpeng Zhao | Lei Zhao

doi dblp
Adaptive knowledge subgraph ensemble for robust and trustworthy knowledge graph completion
Guojia Wan | Bo Du | Shirui Pan | Jia Wu

doi dblp
Secure range query over encrypted data in outsourced environments
Ningning Cui | Xiaochun Yang | Bin Wang | Jing Geng | Jianxin Li

doi dblp
SGPM: a privacy protected approach of time-constrained graph pattern matching in cloud
Jinjing Huang | Wei Chen | Zhixu Li | Pengpeng Zhao | Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Lei Zhao

doi dblp
A low cost and un-cancelled laplace noise based differential privacy algorithm for spatial decompositions
Xiaocui Li | Yangtao Wang | Jingkuan Song | Yu Liu | Xinyu Zhang | Ke Zhou | Chunhua Li

doi dblp
Co-Detection of crowdturfing microblogs and spammers in online social networks
Bo Liu | Xiangguo Sun | Zeyang Ni | Jiuxin Cao | Junzhou Luo | Benyuan Liu | Xinwen Fu

doi dblp
Distributed time-respecting flow graph pattern matching on temporal graphs
Tianming Zhang | Yunjun Gao | Linshan Qiu | Lu Chen | Qingyuan Linghu | Shiliang Pu

doi dblp
Spatial crowdsourcing based on Web mapping services
Detian Zhang | Shiting Wen | Fei Chen | Zhixu Li | Lei Zhao

doi dblp
Multi-fuzzy-objective graph pattern matching in big graph environments with reliability, trust and social relationship
Lei Li | Fang Zhang | Zan Zhang | Peipei Li | Chenyang Bu

doi dblp
Reverse-auction-based crowdsourced labeling for active learning
Hai Tang | Mingjun Xiao | Guoju Gao | Hui Zhao