Main » WWWJ » 2020 »

2020 Volume 23 Issue 3


Anthology ID:
2020.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA23A3
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
Distributed Pregel-based provenance-aware regular path query processing on RDF knowledge graphs
Xin Wang | Simiao Wang | Yueqi Xin | Yajun Yang | Jianxin Li | Xiaofei Wang

doi dblp
Recommender system for marketing optimization
Wei Deng | Yong Shi | Zhengxin Chen | Wikil Kwak | Huimin Tang

doi dblp
Finding and tracking local communities by approximating derivatives in networks
M. Amin Rigi | Irene Moser | M. Mehdi Farhangi | Chengfei Lui

doi dblp
User group based emotion detection and topic discovery over short text
Jiachun Feng | Yanghui Rao | Haoran Xie | Fu Lee Wang | Qing Li

doi dblp
iLinker: a novel approach for issue knowledge acquisition in GitHub projects
Yang Zhang | Yiwen Wu | Tao Wang | Huaimin Wang

doi dblp
Survey on user location prediction based on geo-social networking data
Shuai Xu | Xiaoming Fu | Jiuxin Cao | Bo Liu | Zhixiao Wang

doi dblp
Automatic Web service composition driven by keyword query
Dongjin Yu | Lei Zhang | Chengfei Liu | Rui Zhou | Dengwei Xu

doi dblp
Explaining a bag of words with hierarchical conceptual labels
Haiyun Jiang | Yanghua Xiao | Wei Wang

doi dblp
Web service QoS prediction: when collaborative filtering meets data fluctuating in big-range
Zhen Chen | Limin Shen | Feng Li | Dianlong You | Jean Pepe Buanga Mapetu

doi dblp
Author Correction: A lightweight and cost effective edge intelligence architecture based on containerization technology
Mabrook Al-Rakhami | Abdu Gumaei | Mohammed Abdullah Alsahli | Mohammad Mehedi Hassan | Atif Alamri | Antonio Guerrieri | Giancarlo Fortino

doi dblp
Editorial: Computational Social Science as the ultimate Web Intelligence
Xiaohui Tao | Juan Domingo Velásquez-Silva | Jiming Liu | Ning Zhong

doi dblp
From ideal to reality: segmentation, annotation, and recommendation, the vital trajectory of intelligent micro learning
Jiayin Lin | Geng Sun | Tingru Cui | Jun Shen | Dongming Xu | Ghassan Beydoun | Ping Yu | David Pritchard | Li Li | Shiping Chen

doi dblp
A continuous learning method for recognizing named entities by integrating domain contextual relevance measurement and Web farming mode of Web intelligence
Shaofu Lin | Jiangfan Gao | Shun Zhang | Xiaobo He | Ying Sheng | Jianhui Chen

doi dblp
Query-based unsupervised learning for improving social media search
Khaled Albishre | Yuefeng Li | Yue Xu | Wei Huang

doi dblp
A comprehensive analysis of adverb types for mining user sentiments on amazon product reviews
Ummara Ahmed Chauhan | Muhammad Tanvir Afzal | Abdul Shahid | Moloud Abdar | Mohammad Ehsan Basiri | Xujuan Zhou

doi dblp
Topic based time-sensitive influence maximization in online social networks
Huiyu Min | Jiuxin Cao | Tangfei Yuan | Bo Liu

doi dblp
Web event evolution trend prediction based on its computational social context
Junyu Xuan | Xiangfeng Luo | Jie Lu | Guangquan Zhang

doi dblp
Group-level personality detection based on text generated networks
Xiangguo Sun | Bo Liu | Qing Meng | Jiuxin Cao | Junzhou Luo | Hongzhi Yin

doi dblp
Learning part-alignment feature for person re-identification with spatial-temporal-based re-ranking method
Zhongyi Li | Yi Jin | Yidong Li | Congyan Lang | Songhe Feng | Tao Wang

doi dblp
Extractive convolutional adversarial networks for network embedding
Xiaorui Qin | Yanghui Rao | Haoran Xie | Jian Yin | Fu Lee Wang

doi dblp
Robust SVM with adaptive graph learning
Rongyao Hu | Xiaofeng Zhu | Yonghua Zhu | Jiangzhang Gan

doi dblp
Spectral clustering via half-quadratic optimization
Xiaofeng Zhu | Jiangzhang Gan | Guangquan Lu | Jiaye Li | Shichao Zhang

doi dblp
End-to-End latent-variable task-oriented dialogue system with exact log-likelihood optimization
Haotian Xu | Haiyun Peng | Haoran Xie | Erik Cambria | Liuyang Zhou | Weiguo Zheng

doi dblp
Guest editorial: special issue on Web and big data 2019
Jie Shao | Man Lung Yiu | Masashi Toyoda

doi dblp
Geographical address representation learning for address matching
Shuangli Shan | Zhixu Li | Qiang Yang | An Liu | Lei Zhao | Guanfeng Liu | Zhigang Chen

doi dblp
Medical treatment migration behavior prediction and recommendation based on health insurance data
Lin Cheng | Yuliang Shi | Kun Zhang

doi dblp
Multi-document semantic relation extraction for news analytics
Yongpan Sheng | Zenglin Xu | Yafang Wang | Gerard de Melo

doi dblp
A framework for image dark data assessment
Ke Zhou | Yangtao Wang | Yu Liu | Yujuan Yang | Yifei Liu | Guoliang Li | Lianli Gao | Zhili Xiao

doi dblp
Exploring nonnegative and low-rank correlation for noise-resistant spectral clustering
Zheng Wang | Lin Zuo | Jing Ma | Si Chen | Jingjing Li | Zhao Kang | Lei Zhang

doi dblp
Special issue on Web information management and applications
Yi Cai | Jianliang Xu

doi dblp
User experience-driven secure task assignment in spatial crowdsourcing
Wei Peng | An Liu | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Qing Li

doi dblp
Personalized top-n influential community search over large social networks
Jian Xu | Xiaoyi Fu | Yiming Wu | Ming Luo | Ming Xu | Ning Zheng

doi dblp
An enhanced wildcard-based fuzzy searching scheme in encrypted databases
Jiaxun Hua | Yu Liu | He Chen | Xiuxia Tian | Cheqing Jin