Main » WWWJ » 2020 »

2020 Volume 23 Issue 4


Anthology ID:
2020.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA23A4
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
Outsourced data integrity verification based on blockchain in untrusted environment
Kun Hao | Junchang Xin | Zhiqiong Wang | Guoren Wang

doi dblp
Link prediction of scientific collaboration networks based on information retrieval
Dmytro V. Lande | Minglei Fu | Wen Guo | Iryna V. Balagura | Ivan V. Gorbov | Hongbo Yang

doi dblp
Learning social representations with deep autoencoder for recommender system
Yiteng Pan | Fazhi He | Haiping Yu

doi dblp
Leveraging citation influences for Modeling scientific documents
Yue Qian | Yu Liu | Xiujuan Xu | Quan Z. Sheng

doi dblp
Towards a smarter directional data aggregation in VANETs
Sabri Allani | Taoufik Yeferny | Richard Chbeir | Sadok Ben Yahia

doi dblp
Efficient targeted influence minimization in big social networks
Xinjue Wang | Ke Deng | Jianxin Li | Jeffrey Xu Yu | Christian S. Jensen | Xiaochun Yang

doi dblp
Mining health knowledge graph for health risk prediction
Xiaohui Tao | Thuan Pham | Ji Zhang | Jianming Yong | Wee Pheng Goh | Wenping Zhang | Yi Cai

doi dblp
Measurement and analysis on large-scale offline mobile app dissemination over device-to-device sharing in mobile social networks
Xiaofei Wang | Chenyang Wang | Xu Chen | Xiaoming Fu | Jinyoung Han | Xin Wang

doi dblp
Flexible sensitive K-anonymization on transactions
Yu-Chuan Tsai | Shyue-Liang Wang | I-Hsien Ting | Tzung-Pei Hong

doi dblp
A detailed review of D2D cache in helper selection
Tong Wang | Yunfeng Wang | Xibo Wang | Yue Cao

doi dblp
Understanding a bag of words by conceptual labeling with prior weights
Haiyun Jiang | Deqing Yang | Yanghua Xiao | Wei Wang

doi dblp
Yet another approach to understanding news event evolution
Shangwen Lv | Longtao Huang | Liangjun Zang | Wei Zhou | Jizhong Han | Songlin Hu

doi dblp
Generative temporal link prediction via self-tokenized sequence modeling
Yue Wang | Chenwei Zhang | Shen Wang | Philip S. Yu | Lu Bai | Lixin Cui | Guandong Xu

doi dblp
Guest editorial: special issue on data science in cyberspace 2019
Bin Zhou | Feifei Li | Jinjun Chen | Ye Wang

doi dblp
Rebalancing the car-sharing system with reinforcement learning
Changwei Ren | Lixingjian An | Zhanquan Gu | Yuexuan Wang | Yunjun Gao

doi dblp
Mode decomposition based deep learning model for multi-section traffic prediction
Khouanetheva Pholsena | Li Pan | Zhenpeng Zheng

doi dblp
DP-FL: a novel differentially private federated learning framework for the unbalanced data
Xixi Huang | Ye Ding | Zoe Lin Jiang | Shuhan Qi | Xuan Wang | Qing Liao

doi dblp
Processing capability and QoE driven optimized computation offloading scheme in vehicular fog based F-RAN
Tianpeng Ye | Xiang Lin | Jun Wu | Gaolei Li | Jianhua Li

doi dblp
Multi-source knowledge fusion: a survey
Xiao-Juan Zhao | Yan Jia | Aiping Li | Rong Jiang | Yichen Song

doi dblp
High-performance docker integration scheme based on OpenStack
Sijie Yang | Xiaofeng Wang | Xiaoxue Wang | Lun An | Guizhu Zhang

doi dblp
Scene text reading based cloud compliance access
Hezhong Pan | Chuanyi Liu | Shaoming Duan | Peiyi Han | Binxing Fang