Main » WWWJ » 2020 »

2020 Volume 23 Issue 5


Anthology ID:
2020.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA23A5
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
Editorial for application-driven knowledge acquisition
Xue Li | Sen Wang | Bohan Li

doi dblp
Decentralized Knowledge Acquisition for Mobile Internet Applications
Jing Jiang | Shaoxiong Ji | Guodong Long

doi dblp
Knowledge graph construction from multiple online encyclopedias
Tianxing Wu | Haofen Wang | Cheng Li | Guilin Qi | Xing Niu | Meng Wang | Lin Li | Chaomin Shi

doi dblp
Multi-view network embedding with node similarity ensemble
Weiwei Yuan | Kangya He | Chenyang Shi | Donghai Guan | Yuan Tian | Abdullah Al-Dhelaan | Mohammed Al-Dhelaan

doi dblp
Deep learning for heterogeneous medical data analysis
Lin Yue | Dongyuan Tian | Weitong Chen | Xuming Han | Minghao Yin

doi dblp
Graph augmented triplet architecture for fine-grained patient similarity
Yanda Wang | Weitong Chen | Dechang Pi | Robert Boots

doi dblp
AMRNN: attended multi-task recurrent neural networks for dynamic illness severity prediction
Weitong Chen | Guodong Long | Lina Yao | Quan Z. Sheng

doi dblp
Fine-grained emotion classification of Chinese microblogs based on graph convolution networks
Yuni Lai | Linfeng Zhang | Donghong Han | Rui Zhou | Guoren Wang

doi dblp
Embedding geographic information for anomalous trajectory detection
Ding Xiao | Li Song | Ruijia Wang | Xiaotian Han | Yanan Cai | Chuan Shi

doi dblp
Preface to the special issue on web information systems engineering (WISE 2018)
Hakim Hacid | Wojciech Cellary | Hua Wang | Yanchun Zhang

doi dblp
Combining weighted category-aware contextual information in convolutional neural networks for text classification
Xin Wu | Yi Cai | Qing Li | Jingyun Xu | Ho-fung Leung

doi dblp
A framework for cardiac arrhythmia detection from IoT-based ECGs
Jinyuan He | Jia Rong | Le Sun | Hua Wang | Yanchun Zhang | Jiangang Ma

doi dblp
Leveraging burst in twitter network communities for event detection
Jeffery Ansah | Lin Liu | Wei Kang | Jixue Liu | Jiuyong Li

doi dblp
Let's CoRank: trust of users and tweets on social networks
Peiyao Li | Weiliang Zhao | Jian Yang | Quan Z. Sheng | Jia Wu

doi dblp
Extracting representative user subset of social networks towards user characteristics and topological features
Yiming Zhou | Yuehui Han | An Liu | Zhixu Li | Hongzhi Yin | Wei Chen | Lei Zhao

doi dblp
End-to-end relation extraction based on bootstrapped multi-level distant supervision
Ying He | Zhixu Li | Qiang Yang | Zhigang Chen | An Liu | Lei Zhao | Xiaofang Zhou

doi dblp
Decision-based evasion attacks on tree ensemble classifiers
Fuyong Zhang | Yi Wang | Shigang Liu | Hua Wang