Main » WWWJ » 2020 »

2020 Volume 23 Issue 6


Anthology ID:
2020.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA23A6
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
A general strategy for researches on Chinese "30340(de)" structure based on neural network
Bingqing Shi | Weiguang Qu | Rubing Dai | Bin Li | Xiaohui Yan | Junsheng Zhou | Yanhui Gu | Ge Xu

doi dblp
A Pseudo-document-based Topical N-grams model for short texts
Hao Lin | Yuan Zuo | Guannan Liu | Hong Li | Junjie Wu | Zhiang Wu

doi dblp
Towards distributed node similarity search on graphs
Tianming Zhang | Yunjun Gao | Baihua Zheng | Lu Chen | Shiting Wen | Wei Guo

doi dblp
Extracting diverse-shapelets for early classification on time series
Wenhe Yan | Guiling Li | Zongda Wu | Senzhang Wang | Philip S. Yu

doi dblp
Topic representation model based on microblogging behavior analysis
Weihong Han | Zhihong Tian | Zizhong Huang | Shudong Li | Yan Jia

doi dblp
Improving biterm topic model with word embeddings
Jiajia Huang | Min Peng | Pengwei Li | Zhiwei Hu | Chao Xu

doi dblp
Hybrid graph convolutional networks with multi-head attention for location recommendation
Ting Zhong | Shengming Zhang | Fan Zhou | Kunpeng Zhang | Goce Trajcevski | Jin Wu