Main » TIST » 2021 »

2021 Volume 12 Issue 1


Anthology ID:
2021.tist_journal-ir0anthology0volumeA12A1
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
Session-based Hotel Recommendations Dataset: As part of the ACM Recommender System Challenge 2019
Jens Adamczak | Yashar Deldjoo | Farshad Bakhshandegan Moghaddam | Peter Knees | Gerard Paul Leyson | Philipp Monreal

doi dblp
Industrial Federated Topic Modeling
Di Jiang | Yongxin Tong | Yuanfeng Song | Xueyang Wu | Weiwei Zhao | Jinhua Peng | Rongzhong Lian | Qian Xu | Qiang Yang

doi dblp
A Novel Multi-task Tensor Correlation Neural Network for Facial Attribute Prediction
Mingxing Duan | Kenli Li | Keqin Li | Qi Tian

doi dblp
Self-weighted Robust LDA for Multiclass Classification with Edge Classes
Caixia Yan | Xiaojun Chang | Minnan Luo | Qinghua Zheng | Xiaoqin Zhang | Zhihui Li | Feiping Nie

doi dblp
Bayesian Nonparametric Unsupervised Concept Drift Detection for Data Stream Mining
Junyu Xuan | Jie Lu | Guangquan Zhang

doi dblp
BiNeTClus: Bipartite Network Community Detection Based on Transactional Clustering
Mohamed Bouguessa | Khaled Nouri

doi dblp
CSL+: Scalable Collective Subjective Logic under Multidimensional Uncertainty
Adil Alim | Jin-Hee Cho | Feng Chen

doi dblp
Deep Energy Factorization Model for Demographic Prediction
Chih-Te Lai | Cheng-Te Li | Shou-De Lin

doi dblp
Deep Learning Thermal Image Translation for Night Vision Perception
Shuo Liu | Mingliang Gao | Vijay John | Zheng Liu | Erik Blasch

doi dblp
A Theoretical Revisit to Linear Convergence for Saddle Point Problems
Wendi Wu | Yawei Zhao | En Zhu | Xinwang Liu | Xingxing Zhang | Lailong Luo | Shixiong Wang | Jianping Yin

doi dblp
On Representation Learning for Road Networks
Meng-xiang Wang | Wang-Chien Lee | Tao-Yang Fu | Ge Yu

doi dblp
Uncovering Media Bias via Social Network Learning
Yiyi Zhou | Rongrong Ji | Jinsong Su | Jiaquan Yao

doi dblp
Pricing-aware Real-time Charging Scheduling and Charging Station Expansion for Large-scale Electric Buses
Guang Wang | Zhihan Fang | Xiaoyang Xie | Shuai Wang | Huijun Sun | Fan Zhang | Yunhuai Liu | Desheng Zhang