Main » TIST » 2021 »

2021 Volume 12 Issue 4


Anthology ID:
2021.tist_journal-ir0anthology0volumeA12A4
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
A Comprehensive Survey of the Key Technologies and Challenges Surrounding Vehicular Ad Hoc Networks
Zhenchang Xia | Jia Wu | Libing Wu | Yanjiao Chen | Jian Yang | Philip S. Yu

doi dblp
A Camera Identity-guided Distribution Consistency Method for Unsupervised Multi-target Domain Person Re-identification
Jiajie Tian | Qihao Tang | Rui Li | Zhu Teng | Baopeng Zhang | Jianping Fan

doi dblp
Linking Multiple User Identities of Multiple Services from Massive Mobility Traces
Huandong Wang | Yong Li | Gang Wang | Depeng Jin

doi dblp
MKEL: Multiple Kernel Ensemble Learning via Unified Ensemble Loss for Image Classification
Xiangjun Shen | Kou Lu | Sumet Mehta | Jianming Zhang | Weifeng Liu | Jianping Fan | Zhengjun Zha

doi dblp
VSumVis: Interactive Visual Understanding and Diagnosis of Video Summarization Model
Guodao Sun | Hao Wu | Lin Zhu | Chaoqing Xu | Haoran Liang | Binwei Xu | Ronghua Liang

doi dblp
Modeling Complementarity in Behavior Data with Multi-Type Itemset Embedding
Daheng Wang | Qingkai Zeng | Nitesh V. Chawla | Meng Jiang

doi dblp
StarFL: Hybrid Federated Learning Architecture for Smart Urban Computing
Anbu Huang | Yang Liu | Tianjian Chen | Yongkai Zhou | Quan Sun | Hongfeng Chai | Qiang Yang

doi dblp
Multiview Common Subspace Clustering via Coupled Low Rank Representation
Stanley Ebhohimhen Abhadiomhen | Zhiyang Wang | Xiangjun Shen | Jianping Fan

doi dblp
Nova: Value-based Negotiation of Norms
Reyhan Aydogan | Özgür Kafali | Furkan Arslan | Catholijn M. Jonker | Munindar P. Singh

doi dblp
A Comprehensive Approach to On-board Autonomy Verification and Validation
Marco Bozzano | Alessandro Cimatti | Marco Roveri

doi dblp
Mining Customers' Changeable Electricity Consumption for Effective Load Forecasting
Etienne Gael Tajeuna | Mohamed Bouguessa | Shengrui Wang

doi dblp
Modeling Customer Experience in a Contact Center through Process Log Mining
Teng Fu | Guido Zampieri | David Hodgson | Claudio Angione | Yifeng Zeng

doi dblp
DILSA+: Predicting Urban Dispersal Events through Deep Survival Analysis with Enhanced Urban Features
Amin Vahedian Khezerlou | Xun Zhou | Xinyi Li | W. Nick Street | Yanhua Li

doi dblp
TLDS: A Transfer-Learning-Based Delivery Station Location Selection Pipeline
Chenyu Hou | Bin Cao | Sijie Ruan | Jing Fan

doi dblp
Parallel Connected LSTM for Matrix Sequence Prediction with Elusive Correlations
Qi Zhao | Chuqiao Chen | Guangcan Liu | Qingshan Liu | Shengyong Chen