Main » TIST » 2021 »

2021 Volume 12 Issue 5


Anthology ID:
2021.tist_journal-ir0anthology0volumeA12A5
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
Multi-Graph Cooperative Learning Towards Distant Supervised Relation Extraction
Changsen Yuan | Heyan Huang | Chong Feng

doi dblp
An Attentive Survey of Attention Models
Sneha Chaudhari | Varun Mithal | Gungor Polatkan | Rohan Ramanath

doi dblp
BATS: A Spectral Biclustering Approach to Single Document Topic Modeling and Segmentation
Qiong Wu | Adam Hare | Sirui Wang | Yuwei Tu | Zhenming Liu | Christopher G. Brinton | Yanhua Li

doi dblp
Collaborative Local-Global Learning for Temporal Action Proposal
Yisheng Zhu | Hu Han | Guangcan Liu | Qingshan Liu

doi dblp
Quantized Adam with Error Feedback
Congliang Chen | Li Shen | Hao-Zhi Huang | Wei Liu

doi dblp
dhCM: Dynamic and Hierarchical Event Categorization and Discovery for Social Media Stream
Jinjin Guo | Zhiguo Gong | Longbing Cao

doi dblp
S3-Net: A Fast Scene Understanding Network by Single-Shot Segmentation for Autonomous Driving
Yuan Cheng | Yuchao Yang | Hai-Bao Chen | Ngai Wong | Hao Yu

doi dblp
Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion
Chuanbo Hu | Minglei Yin | Bin Liu | Xin Li | Yanfang Ye

doi dblp
Fine-Grained Semantic Image Synthesis with Object-Attention Generative Adversarial Network
Min Wang | Congyan Lang | Liqian Liang | Songhe Feng | Tao Wang | Yutong Gao

doi dblp
Local Graph Edge Partitioning
Shengwei Ji | Chenyang Bu | Lei Li | Xindong Wu

doi dblp
Significant DBSCAN+: Statistically Robust Density-based Clustering
Yiqun Xie | Xiaowei Jia | Shashi Shekhar | Han Bao | Xun Zhou

doi dblp
"In-Network Ensemble": Deep Ensemble Learning with Diversified Knowledge Distillation
Xingjian Li | Haoyi Xiong | Zeyu Chen | Jun Huan | Cheng-Zhong Xu | Dejing Dou

doi dblp
Detecting and Analyzing Collusive Entities on YouTube
Hridoy Sankar Dutta | Mayank Jobanputra | Himani Negi | Tanmoy Chakraborty

doi dblp
A Comprehensive Survey of Grammatical Error Correction
Yu Wang | Yuelin Wang | Kai Dang | Jie Liu | Zhuo Liu

doi dblp
KOMPOS: Connecting Causal Knots in Large Nonlinear Time Series with Non-Parametric Regression Splines
Georgios Koutroulis | Leo Botler | Belgin Mutlu | Konrad Diwold | Kay Römer | Roman Kern