Main » TIST » 2021 »

2021 Volume 12 Issue 6


Anthology ID:
2021.tist_journal-ir0anthology0volumeA12A6
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
ACM TIST Special Issue on Deep Learning for Spatio-Temporal Data: Part 1
Senzhang Wang | Junbo Zhang | Yanjie Fu | Yong Li

doi dblp
Temporal Hierarchical Graph Attention Network for Traffic Prediction
Ling Huang | Xing-Xing Liu | Shu-Qiang Huang | Chang-Dong Wang | Wei Tu | Jia-Meng Xie | Shuai Tang | Wendi Xie

doi dblp
POLLA: Enhancing the Local Structure Awareness in Long Sequence Spatial-temporal Modeling
Haoyi Zhou | Hao Peng | Jieqi Peng | Shuai Zhang | Jianxin Li

doi dblp
A Dynamic Convolutional Neural Network Based Shared-Bike Demand Forecasting Model
Shaojie Qiao | Nan Han | Jianbin Huang | Kun Yue | Rui Mao | Hongping Shu | Qiang He | Xindong Wu

doi dblp
TWIST-GAN: Towards Wavelet Transform and Transferred GAN for Spatio-Temporal Single Image Super Resolution
Fayaz Ali Dharejo | Farah Deeba | Yuanchun Zhou | Bhagwan Das | Munsif Ali Jatoi | Muhammad Zawish | Yi Du | Xuezhi Wang

doi dblp
TARA-Net: A Fusion Network for Detecting Takeaway Rider Accidents
Yifan He | Zhao Li | Lei Fu | Anhui Wang | Peng Zhang | Shuigeng Zhou | Ji Zhang | Ting Yu

doi dblp
PARP: A Parallel Traffic Condition Driven Route Planning Model on Dynamic Road Networks
Tianlun Dai | Bohan Li | Ziqiang Yu | Xiangrong Tong | Meng Chen | Gang Chen

doi dblp
Route Optimization via Environment-Aware Deep Network and Reinforcement Learning
Pengzhan Guo | Keli Xiao | Zeyang Ye | Wei Zhu

doi dblp
TAML: A Traffic-aware Multi-task Learning Model for Estimating Travel Time
Jia-Jie Xu | Saijun Xu | Rui Zhou | Chengfei Liu | An Liu | Lei Zhao

doi dblp
Spatial Variability Aware Deep Neural Networks (SVANN): A General Approach
Jayant Gupta | Carl Molnar | Yiqun Xie | Joe Knight | Shashi Shekhar

doi dblp
Similar Trajectory Search with Spatio-Temporal Deep Representation Learning
David Alexander Tedjopurnomo | Xiucheng Li | Zhifeng Bao | Gao Cong | Farhana Murtaza Choudhury | A. Kai Qin

doi dblp
Predicting Human Mobility with Reinforcement-Learning-Based Long-Term Periodicity Modeling
Shuo Tao | Jingang Jiang | Defu Lian | Kai Zheng | Enhong Chen

doi dblp
Classi-Fly: Inferring Aircraft Categories from Open Data
Martin Strohmeier | Matthew Smith | Vincent Lenders | Ivan Martinovic

doi dblp
Causal Discovery with Confounding Cascade Nonlinear Additive Noise Models
Jie Qiao | Ruichu Cai | Kun Zhang | Zhenjie Zhang | Zhifeng Hao

doi dblp
A Survey of AIOps Methods for Failure Management
Paolo Notaro | Jorge Cardoso | Michael Gerndt

doi dblp
Multi-Stage Fusion and Multi-Source Attention Network for Multi-Modal Remote Sensing Image Segmentation
Jiaqi Zhao | Yong Zhou | Boyu Shi | Jingsong Yang | Di Zhang | Rui Yao