Main » TOIS » 2021 »

2021 Volume 39 Issue 3


Anthology ID:
2021.tois_journal-ir0anthology0volumeA39A3
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
Modeling Multiple Coexisting Category-Level Intentions for Next Item Recommendation
Yanan Xu | Yanmin Zhu | Jiadi Yu

doi dblp
Editorial Message from the New Editor-in-Chief
Min Zhang

doi dblp
Interactive Sequential Basket Recommendation by Learning Basket Couplings and Positive/Negative Feedback
Wei Wang | Longbing Cao

doi dblp
Toward Comprehensive User and Item Representations via Three-tier Attention Network
Hongtao Liu | Wenjun Wang | Qiyao Peng | Nannan Wu | Fangzhao Wu | Pengfei Jiao

doi dblp
Reinforcement Learning-based Collective Entity Alignment with Adaptive Features
Weixin Zeng | Xiang Zhao | Jiuyang Tang | Xuemin Lin | Paul Groth

doi dblp
RLPS: A Reinforcement Learning-Based Framework for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Jun Xu | Ji-Rong Wen

doi dblp
DGeye: Probabilistic Risk Perception and Prediction for Urban Dangerous Goods Management
Jingyuan Wang | Xin Lin | Yuan Zuo | Junjie Wu

doi dblp
Context-aware Target Apps Selection and Recommendation for Enhancing Personal Mobile Assistants
Mohammad Aliannejadi | Hamed Zamani | Fabio Crestani | W. Bruce Croft

doi dblp
A Hybrid Framework for Session Context Modeling
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ziyi Ye | Weizhi Ma | Chao Wang | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Spoken Conversational Context Improves Query Auto-completion in Web Search
Tung Thanh Vuong | Salvatore Andolina | Giulio Jacucci | Tuukka Ruotsalo

doi dblp
HGAT: Heterogeneous Graph Attention Networks for Semi-supervised Short Text Classification
Tianchi Yang | Linmei Hu | Chuan Shi | Houye Ji | Xiaoli Li | Liqiang Nie

doi dblp
Assessing Top- Preferences
Charles L. A. Clarke | Alexandra Vtyurina | Mark D. Smucker

doi dblp
CoSam: An Efficient Collaborative Adaptive Sampler for Recommendation
Jiawei Chen | Chengquan Jiang | Can Wang | Sheng Zhou | Yan Feng | Chun Chen | Martin Ester | Xiangnan He

doi dblp
Inductive Contextual Relation Learning for Personalization
Chuxu Zhang | Huaxiu Yao | Lu Yu | Chao Huang | Dongjin Song | Haifeng Chen | Meng Jiang | Nitesh V. Chawla

doi dblp
Popularity Bias in False-positive Metrics for Recommender Systems Evaluation
Elisa Mena-Maldonado | Rocío Cañamares | Pablo Castells | Yongli Ren | Mark Sanderson

doi dblp
Exploiting Real-time Search Engine Queries for Earthquake Detection: A Summary of Results
Qi Zhang | Hengshu Zhu | Qi Liu | Enhong Chen | Hui Xiong