Main » WWWJ » 2021 »

2021 Volume 24 Issue 5


Anthology ID:
2021.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA24A5
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
Implicit relation-aware social recommendation with variational auto-encoder
Qiqi Zheng | Guanfeng Liu | An Liu | Zhixu Li | Kai Zheng | Lei Zhao | Xiaofang Zhou

doi dblp
GSIRec: Learning with graph side information for recommendation
Anchen Li | Bo Yang

doi dblp
A block-based generative model for attributed network embedding
Xueyan Liu | Bo Yang | Wenzhuo Song | Katarzyna Musial | Wanli Zuo | Hongxu Chen | Hongzhi Yin

doi dblp
DFIAM: deep factorization integrated attention mechanism for smart TV recommendation
Yijie Zhou | Xuewen Shen | Suiyu Zhang | Dingguo Yu | Guandong Xu

doi dblp
Efficient continual cohesive subgraph search in large temporal graphs
Yuan Li | Jinsheng Liu | Huiqun Zhao | Jing Sun | Yuhai Zhao | Guoren Wang

doi dblp
A generation probability based percolation network alignment method
Shuo Feng | Derong Shen | Tiezheng Nie | Yue Kou | Ge Yu

doi dblp
Performance analysis of trigger frame in enhanced UL and DL MU MIMO transmissions
Hyunhee Park

doi dblp
Data privacy preservation algorithm with k-anonymity
Waranya Mahanan | W. Art Chaovalitwongse | Juggapong Natwichai

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
Temporal high-order proximity aware behavior analysis on Ethereum
Xiang Ao | Yang Liu | Zidi Qin | Yi Sun | Qing He

doi dblp
Towards an attestation architecture for blockchain networks
Thomas Hardjono | Ned M. Smith

doi dblp
Distributed attribute-based access control system using permissioned blockchain
Sara Rouhani | Rafael Belchior | Rui Santos Cruz | Ralph Deters

doi dblp
Decentralized collaborative business process execution using blockchain
Faiza Loukil | Khouloud Boukadi | Mourad Abed | Chirine Ghedira Guegan

doi dblp
IBE-BCIOT: an IBE based cross-chain communication mechanism of blockchain in IoT
Si-si Shao | Fei Chen | Xiaoying Xiao | Weiheng Gu | Yicheng Lu | Shu Wang | Wen Tang | Shangdong Liu | Fei Wu | Jing He | Yimu Ji | Kaixiang Zhang | Fen Mei

doi dblp
XChange: A Universal Mechanism for Asset Exchange between Permissioned Blockchains
Martijn de Vos | Can Umut Ileri | Johan Pouwelse

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
EEUPL: Towards effective and efficient user profile linkage across multiple social platforms
Manman Wang | Weiqing Wang | Wei Chen | Lei Zhao

doi dblp
HOPE: a hybrid deep neural model for out-of-town next POI recommendation
Huimin Sun | Jiajie Xu | Rui Zhou | Wei Chen | Lei Zhao | Chengfei Liu

doi dblp
Path-enhanced explainable recommendation with knowledge graphs
Yafan Huang | Feng Zhao | Xiangyu Gui | Hai Jin

doi dblp
Patent2Vec: Multi-view representation learning on patent-graphs for patent classification
Lintao Fang | Le Zhang | Han Wu | Tong Xu | Ding Zhou | Enhong Chen

doi dblp
Explaining similarity for SPARQL queries
Meng Wang | Kefei Chen | Gang Xiao | Xinyue Zhang | Hongxu Chen | Sen Wang

doi dblp
To hop or not, that is the question: Towards effective multi-hop reasoning over knowledge graphs
Jinzhi Liao | Xiang Zhao | Jiuyang Tang | Weixin Zeng | Zhen Tan

doi dblp
Explainable recommendation: when design meets trust calibration
Mohammad Naiseh | Dena Al-Thani | Nan Jiang | Raian Ali

doi dblp
Attribute-aware explainable complementary clothing recommendation
Yang Li | Tong Chen | Zi Huang