Main » WWWJ » 2021 »

2021 Volume 24 Issue 6


Anthology ID:
2021.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA24A6
Year:
2021
BibTeX:
Download

doi dblp
Community-based influence maximization in location-based social network
Xuanhao Chen | Liwei Deng | Yan Zhao | Xiaofang Zhou | Kai Zheng

doi dblp
A fast local community detection algorithm in complex networks
Zhikang Tang | Yong Tang | Chunying Li | Jinli Cao | Guohua Chen | Ronghua Lin

doi dblp
ModalNet: an aspect-level sentiment classification model by exploring multimodal data with fusion discriminant attentional network
Zhe Zhang | Zhu Wang | Xiaona Li | Nannan Liu | Bin Guo | Zhiwen Yu

doi dblp
Towards combinational relation linking over knowledge graphs
Weiguo Zheng | Mei Zhang | Deqing Yang | Zeyang Zhang | Weidong Han

doi dblp
A fairness-aware multi-stakeholder recommender system
Naime Ranjbar Kermany | Weiliang Zhao | Jian Yang | Jia Wu | Luiz Pizzato

doi dblp
SINN: A speaker influence aware neural network model for emotion detection in conversations
Shi Feng | Jia Wei | Daling Wang | Xiaocui Yang | Zhenfei Yang | Yifei Zhang | Ge Yu

doi dblp
EmoChannel-SA: exploring emotional dependency towards classification task with self-attention mechanism
Zongxi Li | Xinhong Chen | Haoran Xie | Qing Li | Xiaohui Tao | Gary Cheng

doi dblp
Classifying encrypted traffic using adaptive fingerprints with multi-level attributes
Chang Liu | Gang Xiong | Gaopeng Gou | Siu-Ming Yiu | Zhen Li | Zhihong Tian

doi dblp
Enhancing decision-making in user-centered web development: a methodology for card-sorting analysis
José A. Macías | Alma L. Culén

doi dblp
Hierarchical neural topic modeling with manifold regularization
Ziye Chen | Cheng Ding | Yanghui Rao | Haoran Xie | Xiaohui Tao | Gary Cheng | Fu Lee Wang

doi dblp
Attentive sequential model based on graph neural network for next poi recommendation
Dongjing Wang | Xingliang Wang | Zhengzhe Xiang | Dongjin Yu | Shuiguang Deng | Guandong Xu