Main » CCIR » 2022 »

Information Retrieval - 28th China Conference, CCIR 2022, Chongqing, China, September 16-18, 2022, Revised Selected Papers

Yi Chang, Xiaofei Zhu (Editors)


Anthology ID:
2022.ccir_conference-2022
Year:
2022
Venue:
ccir_conference
Publisher:
Springer
URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-031-24755-2
DOI:
10.1007/978-3-031-24755-2
DBLP:
conf/ccir/2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Information Retrieval - 28th China Conference, CCIR 2022, Chongqing, China, September 16-18, 2022, Revised Selected Papers

doi dblp
A Position-Aware Word-Level and Clause-Level Attention Network for Emotion Cause Recognition
Yufeng Diao | Liang Yang | Xiaochao Fan | Hongfei Lin

doi dblp
ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation
Shanlei Mu | Yupeng Hou | Wayne Xin Zhao | Yaliang Li | Bolin Ding

doi dblp
Enhance Performance of Ad-hoc Search via Prompt Learning
Shenghao Yang | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Syntax-Aware Transformer for Sentence Classification
Jiajun Shan | Zhiqiang Zhang | Yuwei Zeng | Yuyan Ying | Haiyan Wu | Haiyu Song | Yanhong Chen | Shengchun Deng

doi dblp
Evaluation of Deep Reinforcement Learning Based Stock Trading
Yining Zhang | Zherui Zhang | Hongfei Yan

doi dblp
InDNI: An Infection Time Independent Method for Diffusion Network Inference
Guoxin Chen | Yongqing Wang | Jiangli Shao | Boshen Shi | Huawei Shen | Xueqi Cheng

doi dblp
Beyond Precision: A Study on Recall of Initial Retrieval with Neural Representations
Yan Xiao | Yixing Fan | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo

doi dblp
A Learnable Graph Convolutional Neural Network Model for Relation Extraction
Jinling Xu | Yanping Chen | Yongbin Qin | Ruizhang Huang