Main » CIKM » 2022 »

Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

Mohammad Al Hasan, Li Xiong (Editors)


Anthology ID:
2022.cikm_conference-2022
Year:
2022
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
URL:
https://doi.org/10.1145/3511808
DOI:
10.1145/3511808
DBLP:
conf/cikm/2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Implicit User-Generated Content in the Service of Public Health
Evgeniy Gabrilovich

doi dblp
Ensemble Learning Methods for Dirty Data
Ling Liu

doi dblp
Exploring and Analyzing Change: The Janus Project
Divesh Srivastava | Tobias Bleifuß | Leon Bornemann | Dmitri V. Kalashnikov | Felix Naumann

doi dblp
How Hybrid Work Will Make Work More Intelligent
Jaime Teevan

doi dblp
AutoForecast: Automatic Time-Series Forecasting Model Selection
Mustafa Abdallah | Ryan A. Rossi | Kanak Mahadik | Sungchul Kim | Handong Zhao | Saurabh Bagchi

doi dblp
On Smoothed Explanations: Quality and Robustness
Ahmad Ajalloeian | Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli | Michalis Vlachos | Pascal Frossard

doi dblp
Generative Adversarial Zero-Shot Learning for Cold-Start News Recommendation
Manal A. Alshehri | Xiangliang Zhang

doi dblp
UnCommonSense: Informative Negative Knowledge about Everyday Concepts
Hiba Arnaout | Simon Razniewski | Gerhard Weikum | Jeff Z. Pan

doi dblp
KRAF: A Flexible Advertising Framework using Knowledge Graph-Enriched Multi-Agent Reinforcement Learning
Jose A. Ayala-Romero | Péter Mernyei | Bichen Shi | Diego Mazón

doi dblp
An Accelerated Doubly Stochastic Gradient Method with Faster Explicit Model Identification
Runxue Bao | Bin Gu | Heng Huang

doi dblp
CASA-Net: A Context-Aware Correlation Convolutional Network for Scale-Adaptive Crack Detection
Xin Bi | Shining Zhang | Yu Zhang | Lei Hu | Wei Zhang | Wenjing Niu | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
Collaborative Image Understanding
Koby Bibas | Oren Sar Shalom | Dietmar Jannach

doi dblp
Samba: Identifying Inappropriate Videos for Young Children on YouTube
Le Binh | Rajat Tandon | Chingis Oinar | Jeffrey Liu | Uma Durairaj | Jiani Guo | Spencer Zahabizadeh | Sanjana Ilango | Jeremy Tang | Fred Morstatter | Simon S. Woo | Jelena Mirkovic

doi dblp
DocSemMap 2.0: Semantic Labeling based on Textual Data Documentations Using Seq2Seq Context Learner
Andreas Burgdorf | Alexander Paulus | André Pomp | Tobias Meisen

doi dblp
Memory Graph with Message Rehearsal for Multi-Turn Dialogue Generation
Xiaoyu Cai | Yao Fu | Hong Zhao | Weihao Jiang | Shiliang Pu

doi dblp
Hard Negatives or False Negatives: Correcting Pooling Bias in Training Neural Ranking Models
Yinqiong Cai | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Qingyao Ai | Ruqing Zhang | Xueqi Cheng

doi dblp
Imitation Learning to Outperform Demonstrators by Directly Extrapolating Demonstrations
Yuanying Cai | Chuheng Zhang | Wei Shen | Xiaonan He | Xuyun Zhang | Longbo Huang

doi dblp
Contrastive Cross-Domain Sequential Recommendation
Jiangxia Cao | Xin Cong | Jiawei Sheng | Tingwen Liu | Bin Wang

doi dblp
User Recommendation in Social Metaverse with VR
Bing-Jyue Chen | De-Nian Yang

doi dblp
Learning to Generalize in Heterogeneous Federated Networks
Cen Chen | Tiandi Ye | Li Wang | Ming Gao

doi dblp
Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Hanxiong Chen | Yunqi Li | He Zhu | Yongfeng Zhang

doi dblp
Enhancing User Behavior Sequence Modeling by Generative Tasks for Session Search
Haonan Chen | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Zhao Cao | Xiaohua Cheng | Ji-Rong Wen

doi dblp
CorpusBrain: Pre-train a Generative Retrieval Model for Knowledge-Intensive Language Tasks
Jiangui Chen | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yiqun Liu | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Towards Self-supervised Learning on Graphs with Heterophily
Jingfan Chen | Guanghui Zhu | Yifan Qi | Chunfeng Yuan | Yihua Huang

doi dblp
Time Lag Aware Sequential Recommendation
Lihua Chen | Ning Yang | Philip S. Yu

doi dblp
GCF-RD: A Graph-based Contrastive Framework for Semi-Supervised Learning on Relational Databases
Runjin Chen | Tong Li | Yanyan Shen | Luyu Qiu | Kaidi Li | Caleb Chen Cao

doi dblp
Task Publication Time Recommendation in Spatial Crowdsourcing
Xuanlei Chen | Yan Zhao | Kai Zheng

doi dblp
Efficient Second-Order Optimization for Neural Networks with Kernel Machines
Yawen Chen | Yile Chen | Jian Chen | Zeyi Wen | Jin Huang

doi dblp
ReLAX: Reinforcement Learning Agent Explainer for Arbitrary Predictive Models
Ziheng Chen | Fabrizio Silvestri | Jia Wang | He Zhu | Hongshik Ahn | Gabriele Tolomei

doi dblp
Explainable Link Prediction in Knowledge Hypergraphs
Zirui Chen | Xin Wang | Chenxu Wang | Jianxin Li

doi dblp
SpaDE: Improving Sparse Representations using a Dual Document Encoder for First-stage Retrieval
Eunseong Choi | Sunkyung Lee | Minjin Choi | Hyeseon Ko | Young-In Song | Jongwuk Lee

doi dblp
Finding Heterophilic Neighbors via Confidence-based Subgraph Matching for Semi-supervised Node Classification
Yoonhyuk Choi | Jiho Choi | Taewook Ko | Hyungho Byun | Chong-Kwon Kim

doi dblp
Review-Based Domain Disentanglement without Duplicate Users or Contexts for Cross-Domain Recommendation
Yoonhyuk Choi | Jiho Choi | Taewook Ko | Hyungho Byun | Chong-Kwon Kim

doi dblp
An Empirical Study on How People Perceive AI-generated Music
Hyeshin Chu | Joohee Kim | Seongouk Kim | Hongkyu Lim | Hyunwook Lee | Seungmin Jin | Jongeun Lee | Taehwan Kim | Sungahn Ko

doi dblp
AutoXAI: A Framework to Automatically Select the Most Adapted XAI Solution
Robin Cugny | Julien Aligon | Max Chevalier | Geoffrey Roman-Jimenez | Olivier Teste

doi dblp
Meta-Path-based Fake News Detection Leveraging Multi-level Social Context Information
Jian Cui | Kwanwoo Kim | Seung Ho Na | Seungwon Shin

doi dblp
Inductive Knowledge Graph Reasoning for Multi-batch Emerging Entities
Yuanning Cui | Yuxin Wang | Zequn Sun | Wenqiang Liu | Yiqiao Jiang | Kexin Han | Wei Hu

doi dblp
Scaling Up Maximal k-plex Enumeration
Qiangqiang Dai | Rong-Hua Li | Hongchao Qin | Meihao Liao | Guoren Wang

doi dblp
When Should We Use Linear Explanations?
Julien Delaunay | Luis Galárraga | Christine Largouët

doi dblp
Efficient Trajectory Similarity Computation with Contrastive Learning
Liwei Deng | Yan Zhao | Zidan Fu | Hao Sun | Shuncheng Liu | Kai Zheng

doi dblp
Weakly-Supervised Online Hashing with Refined Pseudo Tags
Chen-Lu Ding | Xin Luo | Xiao-Ming Wu | Yu-Wei Zhan | Rui Li | Hui Zhang | Xin-Shun Xu

doi dblp
GDOD: Effective Gradient Descent using Orthogonal Decomposition for Multi-Task Learning
Xin Dong | Ruize Wu | Chao Xiong | Hai Li | Lei Cheng | Yong He | Shiyou Qian | Jian Cao | Linjian Mo

doi dblp
Contrastive Learning with Bidirectional Transformers for Sequential Recommendation
Hanwen Du | Hui Shi | Pengpeng Zhao | Deqing Wang | Victor S. Sheng | Yanchi Liu | Guanfeng Liu | Lei Zhao

doi dblp
Optimal Action Space Search: An Effective Deep Reinforcement Learning Method for Algorithmic Trading
Zhongjie Duan | Cen Chen | Dawei Cheng | Yuqi Liang | Weining Qian

doi dblp
Inferring Sensitive Attributes from Model Explanations
Vasisht Duddu | Antoine Boutet

doi dblp
Higher-order Clustering and Pooling for Graph Neural Networks
Alexandre Duval | Fragkiskos D. Malliaros

doi dblp
Federated K-Private Set Intersection
Ahmed Roushdy Elkordy | Yahya H. Ezzeldin | Salman Avestimehr

doi dblp
Detecting Significant Differences Between Information Retrieval Systems via Generalized Linear Models
Guglielmo Faggioli | Nicola Ferro | Norbert Fuhr

doi dblp
Risk-Aware Bid Optimization for Online Display Advertisement
Rui Fan | Erick Delage

doi dblp
Smart Contract Scams Detection with Topological Data Analysis on Account Interaction
Shuhui Fan | Shaojing Fu | Yuchuan Luo | Haoran Xu | Xuyun Zhang | Ming Xu

doi dblp
MonitorLight: Reinforcement Learning-based Traffic Signal Control Using Mixed Pressure Monitoring
Zekuan Fang | Fan Zhang | Ting Wang | Xiang Lian | Mingsong Chen

doi dblp
Few-Shot Relational Triple Extraction with Perspective Transfer Network
Junbo Fei | Weixin Zeng | Xiang Zhao | Xuanyi Li | Weidong Xiao

doi dblp
Aries: Accurate Metric-based Representation Learning for Fast Top-k Trajectory Similarity Query
Chunhui Feng | Zhicheng Pan | Junhua Fang | Jiajie Xu | Pengpeng Zhao | Lei Zhao

doi dblp
MGMAE: Molecular Representation Learning by Reconstructing Heterogeneous Graphs with A High Mask Ratio
Jinjia Feng | Zhen Wang | Yaliang Li | Bolin Ding | Zhewei Wei | Hongteng Xu

doi dblp
GraTO: Graph Neural Network Framework Tackling Over-smoothing with Neural Architecture Search
Xinshun Feng | Herun Wan | Shangbin Feng | Hongrui Wang | Qinghua Zheng | Jun Zhou | Minnan Luo

doi dblp
DP-HORUS: Differentially Private Hierarchical Count Histograms under Untrusted Server
Congcong Fu | Hui Li | Jian Lou | Jiangtao Cui

doi dblp
KuaiRec: A Fully-observed Dataset and Insights for Evaluating Recommender Systems
Chongming Gao | Shijun Li | Wenqiang Lei | Jiawei Chen | Biao Li | Peng Jiang | Xiangnan He | Jiaxin Mao | Tat-Seng Chua

doi dblp
Consistent, Balanced, and Overlapping Label Trees for Extreme Multi-label Learning
Zhiqi Ge | Yuanyuan Guan | Ximing Li | Bo Fu

doi dblp
PromptORE - A Novel Approach Towards Fully Unsupervised Relation Extraction
Pierre-Yves Genest | Pierre-Edouard Portier | Elöd Egyed-Zsigmond | Laurent-Walter Goix

doi dblp
Modeling Dynamic Heterogeneous Graph and Node Importance for Future Citation Prediction
Hao Geng | Deqing Wang | Fuzhen Zhuang | Xuehua Ming | Chenguang Du | Ting Jiang | Haolong Guo | Rui Liu

doi dblp
Robust Recurrent Classifier Chains for Multi-Label Learning with Missing Labels
Walter Gerych | Thomas Hartvigsen | Luke Buquicchio | Emmanuel Agu | Elke A. Rundensteiner

doi dblp
Spatio-temporal Trajectory Learning using Simulation Systems
Daniel Glake | Fabian Panse | Ulfia Lenfers | Thomas Clemen | Norbert Ritter

doi dblp
Gromov-Wasserstein Multi-modal Alignment and Clustering
Fengjiao Gong | Yuzhou Nie | Hongteng Xu

doi dblp
ITSM-GCN: Informative Training Sample Mining for Graph Convolutional Network-based Collaborative Filtering
Kaiqi Gong | Xiao Song | Senzhang Wang | Songsong Liu | Yong Li

doi dblp
Evolutionary Preference Learning via Graph Nested GRU ODE for Session-based Recommendation
Jiayan Guo | Peiyan Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Yan Zhang | Sunghun Kim

doi dblp
Learning Hypersphere for Few-shot Anomaly Detection on Attributed Networks
Qiuyu Guo | Xiang Zhao | Yang Fang | Shiyu Yang | Xuemin Lin | Dian Ouyang

doi dblp
KiCi: A Knowledge Importance Based Class Incremental Learning Method for Wearable Activity Recognition
Shuai Guo | Yang Gu | Shijie Wen | Yuan Ma | Yiqiang Chen | Jiwei Wang | Chunyu Hu

doi dblp
Bootstrap-based Causal Structure Learning
Xianjie Guo | Yujie Wang | Xiaoling Huang | Shuai Yang | Kui Yu

doi dblp
RAGUEL: Recourse-Aware Group Unfairness Elimination
Aparajita Haldar | Teddy Cunningham | Hakan Ferhatosmanoglu

doi dblp
Multi-Aggregator Time-Warping Heterogeneous Graph Neural Network for Personalized Micro-Video Recommendation
Jinkun Han | Wei Li | Zhipeng Cai | Yingshu Li

doi dblp
Rethinking Conversational Recommendations: Is Decision Tree All You Need?
A. S. M. Ahsan-Ul-Haque | Hongning Wang

doi dblp
Stop&Hop: Early Classification of Irregular Time Series
Thomas Hartvigsen | Walter Gerych | Jidapa Thadajarassiri | Xiangnan Kong | Elke A. Rundensteiner

doi dblp
Change Detection for Local Explainability in Evolving Data Streams
Johannes Haug | Alexander Braun | Stefan Zürn | Gjergji Kasneci

doi dblp
Modeling Diverse Chemical Reactions for Single-step Retrosynthesis via Discrete Latent Variables
Huarui He | Jie Wang | Yunfei Liu | Feng Wu

doi dblp
AutoMARS: Searching to Compress Multi-Modality Recommendation Systems
Duc Hoang | Haotao Wang | Handong Zhao | Ryan A. Rossi | Sungchul Kim | Kanak Mahadik | Zhangyang Wang

doi dblp
Introducing Neural Bag of Whole-Words with ColBERTer: Contextualized Late Interactions using Enhanced Reduction
Sebastian Hofstätter | Omar Khattab | Sophia Althammer | Mete Sertkan | Allan Hanbury

doi dblp
Prediction-based One-shot Dynamic Parking Pricing
Seoyoung Hong | Heejoo Shin | Jeongwhan Choi | Noseong Park

doi dblp
Can We Have Both Fish and Bear's Paw?: Improving Performance, Reliability, and both of them for Relation Extraction under Label Shift
Yu Hong | Zhixu Li | Jianfeng Qu | Jiaqing Liang | Yi Luo | Miyu Zhang | Yanghua Xiao | Wei Wang

doi dblp
One Rating to Rule Them All?: Evidence of Multidimensionality in Human Assessment of Topic Labeling Quality
Amin Hosseiny Marani | Joshua Levine | Eric P. S. Baumer

doi dblp
Cross-Domain Aspect Extraction using Transformers Augmented with Knowledge Graphs
Phillip Howard | Arden Ma | Vasudev Lal | Ana Paula Simões | Daniel Korat | Oren Pereg | Moshe Wasserblat | Gadi Singer

doi dblp
Memory Bank Augmented Long-tail Sequential Recommendation
Yidan Hu | Yong Liu | Chunyan Miao | Yuan Miao

doi dblp
An Uncertainty-Aware Imputation Framework for Alleviating the Sparsity Problem in Collaborative Filtering
Sunghyun Hwang | Dong-Kyu Chae

doi dblp
Beyond Learning from Next Item: Sequential Recommendation via Personalized Interest Sustainability
Dongmin Hyun | Chanyoung Park | Junsu Cho | Hwanjo Yu

doi dblp
Discovering Fine-Grained Semantics in Knowledge Graph Relations
Nitisha Jain | Ralf Krestel

doi dblp
Accurate Action Recommendation for Smart Home via Two-Level Encoders and Commonsense Knowledge
Hyunsik Jeon | Jongjin Kim | Hoyoung Yoon | Jaeri Lee | U Kang

doi dblp
Diverse Effective Relationship Exploration for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Hao Jiang | Yuntao Liu | Shengze Li | Jieyuan Zhang | Xinhai Xu | Donghong Liu

doi dblp
Estimating Causal Effects on Networked Observational Data via Representation Learning
Song Jiang | Yizhou Sun

doi dblp
Towards Federated Learning against Noisy Labels via Local Self-Regularization
Xuefeng Jiang | Sheng Sun | Yuwei Wang | Min Liu

doi dblp
Multi-Scale User Behavior Network for Entire Space Multi-Task Learning
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Weinan Zhang | Yuanbo Chen | Zaifan Jiang | Zekun Zhu | Zhewen Su | Yong Yu

doi dblp
Extracting Drug-drug Interactions from Biomedical Texts using Knowledge Graph Embeddings and Multi-focal Loss
Xin Jin | Xia Sun | Jiacheng Chen | Richard F. E. Sutcliffe

doi dblp
X-GOAL: Multiplex Heterogeneous Graph Prototypical Contrastive Learning
Baoyu Jing | Shengyu Feng | Yuejia Xiang | Xi Chen | Yu Chen | Hanghang Tong

doi dblp
Can Adversarial Training benefit Trajectory Representation?: An Investigation on Robustness for Trajectory Similarity Computation
Quanliang Jing | Shuo Liu | Xinxin Fan | Jingwei Li | Di Yao | Baoli Wang | Jingping Bi

doi dblp
Efficient Optimization of Dominant Set Clustering with Frank-Wolfe Algorithms
Carl Johnell | Morteza Haghir Chehreghani

doi dblp
Contrastive Representation Learning for Conversational Question Answering over Knowledge Graphs
Endri Kacupaj | Kuldeep Singh | Maria Maleshkova | Jens Lehmann

doi dblp
Sharper Utility Bounds for Differentially Private Models: Smooth and Non-smooth
Yilin Kang | Yong Liu | Jian Li | Weiping Wang

doi dblp
Residual Correction in Real-Time Traffic Forecasting
Daejin Kim | Youngin Cho | Dongmin Kim | Cheonbok Park | Jaegul Choo

doi dblp
FedRN: Exploiting k-Reliable Neighbors Towards Robust Federated Learning
Sangmook Kim | Wonyoung Shin | Soohyuk Jang | Hwanjun Song | Se-Young Yun

doi dblp
SWAG-Net: Semantic Word-Aware Graph Network for Temporal Video Grounding
Sunoh Kim | Taegil Ha | Kimin Yun | Jin Young Choi

doi dblp
MARIO: Modality-Aware Attention and Modality-Preserving Decoders for Multimedia Recommendation
Taeri Kim | Yeon-Chang Lee | Kijung Shin | Sang-Wook Kim

doi dblp
Semorph: A Morphology Semantic Enhanced Pre-trained Model for Chinese Spam Text Detection
Kaiting Lai | Yinong Long | Bowen Wu | Ying Li | Baoxun Wang

doi dblp
Loyalty-based Task Assignment in Spatial Crowdsourcing
Tinghao Lai | Yan Zhao | Weizhu Qian | Kai Zheng

doi dblp
Legal Charge Prediction via Bilinear Attention Network
Yuquan Le | Yuming Zhao | Meng Chen | Zhe Quan | Xiaodong He | Kenli Li

doi dblp
Accelerating CNN via Dynamic Pattern-based Pruning Network
Gwanghan Lee | Saebyeol Shin | Simon S. Woo

doi dblp
Sliding Cross Entropy for Self-Knowledge Distillation
Hanbeen Lee | Jeongho Kim | Simon S. Woo

doi dblp
Relational Self-Supervised Learning on Graphs
Namkyeong Lee | Dongmin Hyun | Junseok Lee | Chanyoung Park

doi dblp
Maximum Norm Minimization: A Single-Policy Multi-Objective Reinforcement Learning to Expansion of the Pareto Front
Seonjae Lee | Myoung-Hoon Lee | Jun Moon

doi dblp
Parallel Skyline Processing Using Space Pruning on GPU
Chuanwen Li | Yu Gu | Jianzhong Qi | Ge Yu

doi dblp
Automated Spatio-Temporal Synchronous Modeling with Multiple Graphs for Traffic Prediction
Fuxian Li | Huan Yan | Guangyin Jin | Yue Liu | Yong Li | Depeng Jin

doi dblp
MDGCF: Multi-Dependency Graph Collaborative Filtering with Neighborhood- and Homogeneous-level Dependencies
Guohui Li | Zhiqiang Guo | Jianjun Li | Chaoyang Wang

doi dblp
CoPatE: A Novel Contrastive Learning Framework for Patent Embeddings
Huahang Li | Shuangyin Li | Yuncheng Jiang | Gansen Zhao

doi dblp
SK2: Integrating Implicit Sentiment Knowledge and Explicit Syntax Knowledge for Aspect-Based Sentiment Analysis
Jia Li | Yuyuan Zhao | Zhi Jin | Ge Li | Tao Shen | Zhengwei Tao | Chongyang Tao

doi dblp
SPOT: Knowledge-Enhanced Language Representations for Information Extraction
Jiacheng Li | Yannis Katsis | Tyler Baldwin | Ho-Cheol Kim | Andrew Bartko | Julian J. McAuley | Chun-Nan Hsu

doi dblp
Multi-agent Transformer Networks for Multimodal Human Activity Recognition
Jingcheng Li | Lina Yao | Binghao Li | Xianzhi Wang | Claude Sammut

doi dblp
Frequent Itemset Mining with Local Differential Privacy
Junhui Li | Wensheng Gan | Yijie Gui | Yongdong Wu | Philip S. Yu

doi dblp
AdaDebunk: An Efficient and Reliable Deep State Space Model for Adaptive Fake News Early Detection
Ke Li | Bin Guo | Siyuan Ren | Zhiwen Yu

doi dblp
Heterogeneous Graph Attention Network for Drug-Target Interaction Prediction
Mei Li | Xiangrui Cai | Linyu Li | Sihan Xu | Hua Ji

doi dblp
℘-MinHash Algorithm for Continuous Probability Measures: Theory and Application to Machine Learning
Ping Li | Xiaoyun Li | Gennady Samorodnitsky

doi dblp
GCWSNet: Generalized Consistent Weighted Sampling for Scalable and Accurate Training of Neural Networks
Ping Li | Weijie Zhao

doi dblp
Gromov-Wasserstein Guided Representation Learning for Cross-Domain Recommendation
Xinhang Li | Zhaopeng Qiu | Xiangyu Zhao | Zihao Wang | Yong Zhang | Chunxiao Xing | Xian Wu

doi dblp
Spatiotemporal-aware Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Yinfeng Li | Chen Gao | Xiaoyi Du | Huazhou Wei | Hengliang Luo | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
Dynamic Network Embedding via Temporal Path Adjacency Matrix Factorization
Zhuoming Li | Darong Lai

doi dblp
TrajFormer: Efficient Trajectory Classification with Transformers
Yuxuan Liang | Kun Ouyang | Yiwei Wang | Xu Liu | Hongyang Chen | Junbo Zhang | Yu Zheng | Roger Zimmermann

doi dblp
Quantifying and Mitigating Popularity Bias in Conversational Recommender Systems
Allen Lin | Jianling Wang | Ziwei Zhu | James Caverlee

doi dblp
Cascade Variational Auto-Encoder for Hierarchical Disentanglement
Fudong Lin | Xu Yuan | Lu Peng | Nian-Feng Tzeng

doi dblp
High-quality Task Division for Large-scale Entity Alignment
Bing Liu | Wen Hua | Guido Zuccon | Genghong Zhao | Xia Zhang

doi dblp
Predicting Intraoperative Hypoxemia with Hybrid Inference Sequence Autoencoder Networks
Hanyang Liu | Michael Montana | Dingwen Li | Chase Renfroe | Thomas George Kannampallil | Chenyang Lu

doi dblp
Task Assignment with Federated Preference Learning in Spatial Crowdsourcing
Jiaxin Liu | Liwei Deng | Hao Miao | Yan Zhao | Kai Zheng

doi dblp
DA-Net: Distributed Attention Network for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Kangzheng Liu | Feng Zhao | Hongxu Chen | Yicong Li | Guandong Xu | Hai Jin

doi dblp
Unsupervised Hierarchical Graph Pooling via Substructure-Sensitive Mutual Information Maximization
Ning Liu | Songlei Jian | Dongsheng Li | Hongzuo Xu

doi dblp
Efficient Learning with Pseudo Labels for Query Cost Estimation
Shuncheng Liu | Xu Chen | Yan Zhao | Jin Chen | Rui Zhou | Kai Zheng

doi dblp
HeGA: Heterogeneous Graph Aggregation Network for Trajectory Prediction in High-Density Traffic
Shuncheng Liu | Xu Chen | Ziniu Wu | Liwei Deng | Han Su | Kai Zheng

doi dblp
I Know What You Do Not Know: Knowledge Graph Embedding via Co-distillation Learning
Yang Liu | Zequn Sun | Guangyao Li | Wei Hu

doi dblp
Social Graph Transformer Networks for Pedestrian Trajectory Prediction in Complex Social Scenarios
Yao Liu | Lina Yao | Binghao Li | Xianzhi Wang | Claude Sammut

doi dblp
Improving Personality Consistency in Conversation by Persona Extending
Yifan Liu | Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Rui Fang | Dangyang Chen

doi dblp
Are Gradients on Graph Structure Reliable in Gray-box Attacks?
Zihan Liu | Yun Luo | Lirong Wu | Siyuan Li | Zicheng Liu | Stan Z. Li

doi dblp
Learning Chinese Word Embeddings By Discovering Inherent Semantic Relevance in Sub-characters
Wei Lu | Zhaobo Zhang | Pingpeng Yuan | Hai Jin | Qiang-Sheng Hua

doi dblp
Dual-Task Learning for Multi-Behavior Sequential Recommendation
Jinwei Luo | Mingkai He | Xiaolin Lin | Weike Pan | Zhong Ming

doi dblp
HySAGE: A Hybrid Static and Adaptive Graph Embedding Network for Context-Drifting Recommendations
Sichun Luo | Xinyi Zhang | Yuanzhang Xiao | Linqi Song

doi dblp
OptEmbed: Learning Optimal Embedding Table for Click-through Rate Prediction
Fuyuan Lyu | Xing Tang | Hong Zhu | Huifeng Guo | Yingxue Zhang | Ruiming Tang | Xue Liu

doi dblp
Faithful Abstractive Summarization via Fact-aware Consistency-constrained Transformer
Yuanjie Lyu | Chen Zhu | Tong Xu | Zikai Yin | Enhong Chen

doi dblp
DEMO: Disentangled Molecular Graph Generation via an Invertible Flow Model
Changsheng Ma | Qiang Yang | Xin Gao | Xiangliang Zhang

doi dblp
NEST: Simulating Pandemic-like Events for Collaborative Filtering by Modeling User Needs Evolution
Chenglong Ma | Yongli Ren | Pablo Castells | Mark Sanderson

doi dblp
Towards Robust False Information Detection on Social Networks with Contrastive Learning
Guanghui Ma | Chunming Hu | Ling Ge | Junfan Chen | Hong Zhang | Richong Zhang

doi dblp
Knowledge-Sensed Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Platforms
Haiping Ma | Manwei Li | Le Wu | Haifeng Zhang | Yunbo Cao | Xingyi Zhang | Xuemin Zhao

doi dblp
MORN: Molecular Property Prediction Based on Textual-Topological-Spatial Multi-View Learning
Runze Ma | Yidan Zhang | Xinye Wang | Zhenyang Yu | Lei Duan

doi dblp
Scattered or Connected? An Optimized Parameter-efficient Tuning Approach for Information Retrieval
Xinyu Ma | Jiafeng Guo | Ruqing Zhang | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Hierarchical Spatio-Temporal Graph Neural Networks for Pandemic Forecasting
Yihong Ma | Patrick Gérard | Yijun Tian | Zhichun Guo | Nitesh V. Chawla

doi dblp
Adaptive Re-Ranking with a Corpus Graph
Sean MacAvaney | Nicola Tonellotto | Craig Macdonald

doi dblp
Jointly Contrastive Representation Learning on Road Network and Trajectory
Zhenyu Mao | Ziyue Li | Dedong Li | Lei Bai | Rui Zhao

doi dblp
Cascade-based Echo Chamber Detection
Marco Minici | Federico Cinus | Corrado Monti | Francesco Bonchi | Giuseppe Manco

doi dblp
Mining Reaction and Diffusion Dynamics in Social Activities
Taichi Murayama | Yasuko Matsubara | Yasushi Sakurai | None None

doi dblp
Network Aware Forecasting for eCommerce Supply Planning
K. V. M. Naidu | Praveen Gupta | Vaishnavi Gujjula

doi dblp
Domain-Agnostic Contrastive Representations for Learning from Label Proportions
Jay Nandy | Rishi Saket | Prateek Jain | Jatin Chauhan | Balaraman Ravindran | Aravindan Raghuveer

doi dblp
Rationale Aware Contrastive Learning Based Approach to Classify and Summarize Crisis-Related Microblogs
Thi Huyen Nguyen | Koustav Rudra

doi dblp
Automatic Meta-Path Discovery for Effective Graph-Based Recommendation
Wentao Ning | Reynold Cheng | Jiajun Shen | Nur Al Hasan Haldar | Ben Kao | Xiao Yan | Nan Huo | Wai Kit Lam | Tian Li | Bo Tang

doi dblp
MetaTrader: An Reinforcement Learning Approach Integrating Diverse Policies for Portfolio Optimization
Hui Niu | Siyuan Li | Jian Li

doi dblp
Rank List Sensitivity of Recommender Systems to Interaction Perturbations
Sejoon Oh | Berk Ustun | Julian J. McAuley | Srijan Kumar

doi dblp
Asymmetrical Context-aware Modulation for Collaborative Filtering Recommendation
Yi Ouyang | Peng Wu | Li Pan

doi dblp
Sequence Prediction under Missing Data: An RNN Approach without Imputation
Soumen Pachal | Avinash Achar

doi dblp
Analysis of Knowledge Transfer in Kernel Regime
Ashkan Panahi | Arman Rahbar | Chiranjib Bhattacharyya | Devdatt P. Dubhashi | Morteza Haghir Chehreghani

doi dblp
SVD-GCN: A Simplified Graph Convolution Paradigm for Recommendation
Shaowen Peng | Kazunari Sugiyama | Tsunenori Mine

doi dblp
Malicious Repositories Detection with Adversarial Heterogeneous Graph Contrastive Learning
Yiyue Qian | Yiming Zhang | Nitesh V. Chawla | Yanfang Ye | Chuxu Zhang

doi dblp
A Multi-Interest Evolution Story: Applying Psychology in Query-based Recommendation for Inferring Customer Intention
Yuqi Qin | Pengfei Wang | Biyu Ma | Zhe Zhang

doi dblp
Reinforced Continual Learning for Graphs
Appan Rakaraddi | Siew-Kei Lam | Mahardhika Pratama | Marcus de Carvalho

doi dblp
RSD: A Reinforced Siamese Network with Domain Knowledge for Early Diagnosis
Houxing Ren | Jingyuan Wang | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Cross-Network Social User Embedding with Hybrid Differential Privacy Guarantees
Jiaqian Ren | Lei Jiang | Hao Peng | Lingjuan Lyu | Zhiwei Liu | Chaochao Chen | Jia Wu | Xu Bai | Philip S. Yu

doi dblp
From Known to Unknown: Quality-aware Self-improving Graph Neural Network For Open Set Social Event Detection
Jiaqian Ren | Lei Jiang | Hao Peng | Yuwei Cao | Jia Wu | Philip S. Yu | Lifang He

doi dblp
Flow-based Perturbation for Cause-effect Inference
Shaogang Ren | Ping Li

doi dblp
Unbiased Learning to Rank with Biased Continuous Feedback
Yi Ren | Hongyan Tang | Siwen Zhu

doi dblp
Deep Extreme Mixture Model for Time Series Forecasting
Abilasha S | Sahely Bhadra | Ahmed Zaheer Dadarkar | Deepak P

doi dblp
Crowdsourced Fact-Checking at Twitter: How Does the Crowd Compare With Experts?
Mohammed Saeed | Nicolas Traub | Maelle Nicolas | Gianluca Demartini | Paolo Papotti

doi dblp
PLAID: An Efficient Engine for Late Interaction Retrieval
Keshav Santhanam | Omar Khattab | Christopher Potts | Matei Zaharia

doi dblp
Towards Principled User-side Recommender Systems
Ryoma Sato

doi dblp
Hierarchically Fusing Long and Short-Term User Interests for Click-Through Rate Prediction in Product Search
Qijie Shen | Hong Wen | Jing Zhang | Qi Rao

doi dblp
A Transformer-Based User Satisfaction Prediction for Proactive Interaction Mechanism in DuerOS
Wei Shen | Xiaonan He | Chuheng Zhang | Xuyun Zhang | Jian Xie

doi dblp
Personalizing Task-oriented Dialog Systems via Zero-shot Generalizable Reward Function
A. B. Siddique | Muhammad Hasan Maqbool | Kshitija Taywade | Hassan Foroosh

doi dblp
Perturbation Effect: A Metric to Counter Misleading Validation of Feature Attribution
Ilija Simic | Vedran Sabol | Eduardo E. Veas

doi dblp
Cross-domain Recommendation via Adversarial Adaptation
Hongzu Su | Yifei Zhang | Xuejiao Yang | Hua Hua | Shuangyang Wang | Jingjing Li

doi dblp
Graph Based Long-Term And Short-Term Interest Model for Click-Through Rate Prediction
Huinan Sun | Guangliang Yu | Pengye Zhang | Bo Zhang | Xingxing Wang | Dong Wang

doi dblp
A Self-supervised Riemannian GNN with Time Varying Curvature for Temporal Graph Learning
Li Sun | Junda Ye | Hao Peng | Philip S. Yu

doi dblp
Serpens: Privacy-Preserving Inference through Conditional Separable of Convolutional Neural Networks
Longlong Sun | Hui Li | Yanguo Peng | Jiangtao Cui

doi dblp
Position-aware Structure Learning for Graph Topology-imbalance by Relieving Under-reaching and Over-squashing
Qingyun Sun | Jianxin Li | Haonan Yuan | Xingcheng Fu | Hao Peng | Cheng Ji | Qian Li | Philip S. Yu

doi dblp
DeepScalper: A Risk-Aware Reinforcement Learning Framework to Capture Fleeting Intraday Trading Opportunities
Shuo Sun | Wanqi Xue | Rundong Wang | Xu He | Junlei Zhu | Jian Li | Bo An

doi dblp
RobustFed: A Truth Inference Approach for Robust Federated Learning
Farnaz Tahmasebian | Jian Lou | Li Xiong

doi dblp
Temporality- and Frequency-aware Graph Contrastive Learning for Temporal Network
Shiyin Tan | Jingyi You | Dongyuan Li

doi dblp
Domain Adversarial Spatial-Temporal Network: A Transferable Framework for Short-term Traffic Forecasting across Cities
Yihong Tang | Ao Qu | Andy H. F. Chow | William H. K. Lam | Sze Chun Wong | Wei Ma

doi dblp
CROLoss: Towards a Customizable Loss for Retrieval Models in Recommender Systems
Yongxiang Tang | Wentao Bai | Guilin Li | Xialong Liu | Yu Zhang

doi dblp
Temporal Contrastive Pre-Training for Sequential Recommendation
Changxin Tian | Zihan Lin | Shuqing Bian | Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Dr. Can See: Towards a Multi-modal Disease Diagnosis Virtual Assistant
Abhisek Tiwari | Manisimha Manthena | Sriparna Saha | Pushpak Bhattacharyya | Minakshi Dhar | Sarbajeet Tiwari

doi dblp
A Context-Enhanced Generate-then-Evaluate Framework for Chinese Abbreviation Prediction
Hanwen Tong | Chenhao Xie | Jiaqing Liang | Qianyu He | Zhiang Yue | Jingping Liu | Yanghua Xiao | Wenguang Wang

doi dblp
Dense Retrieval with Entity Views
Hai Dang Tran | Andrew Yates

doi dblp
Intersection of Parallels as an Early Stopping Criterion
Ali Vardasbi | Maarten de Rijke | Mostafa Dehghani

doi dblp
Adaptive Multi-Source Causal Inference from Observational Data
Thanh Vinh Vo | Pengfei Wei | Trong Nghia Hoang | Tze-Yun Leong

doi dblp
Modeling Inter-Dependence Between Time and Mark in Multivariate Temporal Point Processes
Govind Waghmare | Ankur Debnath | Siddhartha Asthana | Aakarsh Malhotra

doi dblp
ChiQA: A Large Scale Image-based Real-World Question Answering Dataset for Multi-Modal Understanding
Bingning Wang | Feiyang Lv | Ting Yao | Jin Ma | Yu Luo | Haijin Liang

doi dblp
Target Interest Distillation for Multi-Interest Recommendation
Chenyang Wang | Zhefan Wang | Yankai Liu | Yang Ge | Weizhi Ma | Min Zhang | Yiqun Liu | Junlan Feng | Chao Deng | Shaoping Ma

doi dblp
Explanation Guided Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Lei Wang | Ee-Peng Lim | Zhiwei Liu | Tianxiang Zhao

doi dblp
Generative-Free Urban Flow Imputation
Senzhang Wang | Jiyue Li | Hao Miao | Junbo Zhang | Junxing Zhu | Jianxin Wang

doi dblp
Interpretable Emotion Analysis Based on Knowledge Graph and OCC Model
Shuo Wang | Yifei Zhang | Bochen Lin | Boxun Li

doi dblp
AdaGCL: Adaptive Subgraph Contrastive Learning to Generalize Large-scale Graph Training
Yili Wang | Kaixiong Zhou | Rui Miao | Ninghao Liu | Xin Wang

doi dblp
ContrastVAE: Contrastive Variational AutoEncoder for Sequential Recommendation
Yu Wang | Hengrui Zhang | Zhiwei Liu | Liangwei Yang | Philip S. Yu

doi dblp
Imbalanced Graph Classification via Graph-of-Graph Neural Networks
Yu Wang | Yuying Zhao | Neil Shah | Tyler Derr

doi dblp
Latent Coreset Sampling based Data-Free Continual Learning
Zhuoyi Wang | Dingcheng Li | Ping Li

doi dblp
Bandit Learning in Many-to-One Matching Markets
Zilong Wang | Liya Guo | Junming Yin | Shuai Li

doi dblp
Multi-level Contrastive Learning Framework for Sequential Recommendation
Ziyang Wang | Huoyu Liu | Wei Wei | Yue Hu | Xian-Ling Mao | Shaojian He | Rui Fang | Dangyang Chen

doi dblp
Dynamic Hypergraph Learning for Collaborative Filtering
Chunyu Wei | Jian Liang | Bing Bai | Di Liu

doi dblp
Dynamic Transfer Gaussian Process Regression
Pengfei Wei | Xinghua Qu | Wen Song | Zejun Ma

doi dblp
Certified Robustness to Word Substitution Ranking Attack for Neural Ranking Models
Chen Wu | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Wei Chen | Yixing Fan | Maarten de Rijke | Xueqi Cheng

doi dblp
RelpNet: Relation-based Link Prediction Neural Network
Ensen Wu | Hongyan Cui | Zunming Chen

doi dblp
Adapting Triplet Importance of Implicit Feedback for Personalized Recommendation
Haolun Wu | Chen Ma | Yingxue Zhang | Xue Liu | Ruiming Tang | Mark Coates

doi dblp
Contrastive Label Correlation Enhanced Unified Hashing Encoder for Cross-modal Retrieval
Hongfa Wu | Lisai Zhang | Qingcai Chen | Yimeng Deng | Joanna Siebert | Yunpeng Han | Zhonghua Li | Dejiang Kong | Zhao Cao

doi dblp
Leveraging Multiple Types of Domain Knowledge for Safe and Effective Drug Recommendation
Jialun Wu | Buyue Qian | Yang Li | Zeyu Gao | Meizhi Ju | Yifan Yang | Yefeng Zheng | Tieliang Gong | Chen Li | Xianli Zhang

doi dblp
FedCDR: Federated Cross-Domain Recommendation for Privacy-Preserving Rating Prediction
Meihan Wu | Li Li | Chang Tao | Eric Rigall | Xiaodong Wang | Cheng-Zhong Xu

doi dblp
Incorporating Peer Reviews and Rebuttal Counter-Arguments for Meta-Review Generation
Po-Cheng Wu | An-Zi Yen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
A Gumbel-based Rating Prediction Framework for Imbalanced Recommendation
Yuexin Wu | Xiaolei Huang

doi dblp
RISE: A Velocity Control Framework with Minimal Impacts based on Reinforcement Learning
Yuyang Xia | Shuncheng Liu | Xu Chen | Zhi Xu | Kai Zheng | Han Su

doi dblp
Representation Matters When Learning From Biased Feedback in Recommendation
Teng Xiao | Zhengyu Chen | Suhang Wang

doi dblp
MARINA: An MLP-Attention Model for Multivariate Time-Series Analysis
Jiandong Xie | Yue Cui | Feiteng Huang | Chao Liu | Kai Zheng

doi dblp
Large-scale Entity Alignment via Knowledge Graph Merging, Partitioning and Embedding
Kexuan Xin | Zequn Sun | Wen Hua | Wei Hu | Jianfeng Qu | Xiaofang Zhou

doi dblp
AutoQGS: Auto-Prompt for Low-Resource Knowledge-based Question Generation from SPARQL
Guanming Xiong | Junwei Bao | Wen Zhao | Youzheng Wu | Xiaodong He

doi dblp
Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation
Chen Xu | Jun Xu | Xu Chen | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen

doi dblp
Taxonomy-Enhanced Graph Neural Networks
Lingjun Xu | Shiyin Zhang | Guojie Song | Junshan Wang | Tianshu Wu | Guojun Liu

doi dblp
Traffic Speed Imputation with Spatio-Temporal Attentions and Cycle-Perceptual Training
Qianxiong Xu | Sijie Ruan | Cheng Long | Liang Yu | Chen Zhang

doi dblp
Match-Prompt: Improving Multi-task Generalization Ability for Neural Text Matching via Prompt Learning
Shicheng Xu | Liang Pang | Huawei Shen | Xueqi Cheng

doi dblp
Dynamic Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu | Juntao Tan | Zuohui Fu | Jianchao Ji | Shelby Heinecke | Yongfeng Zhang

doi dblp
Evidence-aware Document-level Relation Extraction
Tianyu Xu | Wen Hua | Jianfeng Qu | Zhixu Li | Jiajie Xu | An Liu | Lei Zhao

doi dblp
Effects of Stubbornness on Opinion Dynamics
Wanyue Xu | Liwang Zhu | Jiale Guan | Zuobai Zhang | Zhongzhi Zhang

doi dblp
Drive Less but Finish More: Food Delivery based on Multi-Level Workers in Spatial Crowdsourcing
Xiaojia Xu | An Liu | Guanfeng Liu | Zhixu Li | Lei Zhao

doi dblp
Dissecting Cross-Layer Dependency Inference on Multi-Layered Inter-Dependent Networks
Yuchen Yan | Qinghai Zhou | Jinning Li | Tarek F. Abdelzaher | Hanghang Tong

doi dblp
Semi-supervised Hypergraph Node Classification on Hypergraph Line Expansion
Chaoqi Yang | Ruijie Wang | Shuochao Yao | Tarek F. Abdelzaher

doi dblp
Hierarchical Representation for Multi-view Clustering: From Intra-sample to Intra-view to Inter-view
Jinghua Yang | Chuan Chen | Hong-Ning Dai | Meng Ding | Lele Fu | Zibin Zheng

doi dblp
GROWN+UP: A "Graph Representation Of a Webpage" Network Utilizing Pre-training
Benedict Yeoh | Huijuan Wang

doi dblp
Scalable Graph Sampling on GPUs with Compressed Graph
Hongbo Yin | Yingxia Shao | Xupeng Miao | Yawen Li | Bin Cui

doi dblp
A Biased Sampling Method for Imbalanced Personalized Ranking
Lu Yu | Shichao Pei | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Chuxu Zhang | Xiangliang Zhang

doi dblp
The Interaction Graph Auto-encoder Network Based on Topology-aware for Transferable Recommendation
Ruiyun Yu | Kang Yang | Bingyang Guo

doi dblp
Cognize Yourself: Graph Pre-Training via Core Graph Cognizing and Differentiating
Tao Yu | Yao Fu | Linghui Hu | Huizhao Wang | Weihao Jiang | Shiliang Pu

doi dblp
Contrastive Domain Adaptation for Early Misinformation Detection: A Case Study on COVID-19
Zhenrui Yue | Huimin Zeng | Ziyi Kou | Lanyu Shang | Dong Wang

doi dblp
LTE4G: Long-Tail Experts for Graph Neural Networks
Sukwon Yun | Kibum Kim | Kanghoon Yoon | Chanyoung Park

doi dblp
Joint Clothes Detection and Attribution Prediction via Anchor-free Framework with Decoupled Representation Transformer
Fankai Zeng | Mingbo Zhao | Zhao Zhang | Shanchuan Gao | Lu Cheng

doi dblp
Causal Learning Empowered OD Prediction for Urban Planning
Jinwei Zeng | Guozhen Zhang | Can Rong | Jingtao Ding | Jian Yuan | Yong Li

doi dblp
Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment
Kaisheng Zeng | Zhenhao Dong | Lei Hou | Yixin Cao | Minghao Hu | Jifan Yu | Xin Lv | Lei Cao | Xin Wang | Haozhuang Liu | Yi Huang | Junlan Feng | Jing Wan | Juanzi Li | Ling Feng

doi dblp
Towards Automated Imbalanced Learning with Deep Hierarchical Reinforcement Learning
Daochen Zha | Kwei-Herng Lai | Qiaoyu Tan | Sirui Ding | Na Zou | Xia Ben Hu

doi dblp
Evaluating Interpolation and Extrapolation Performance of Neural Retrieval Models
Jingtao Zhan | Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
TFAD: A Decomposition Time Series Anomaly Detection Architecture with Time-Frequency Analysis
Chaoli Zhang | Tian Zhou | Qingsong Wen | Liang Sun

doi dblp
Hierarchical Item Inconsistency Signal Learning for Sequence Denoising in Sequential Recommendation
Chi Zhang | Yantong Du | Xiangyu Zhao | Qilong Han | Rui Chen | Li Li

doi dblp
Look Twice as Much as You Say: Scene Graph Contrastive Learning for Self-Supervised Image Caption Generation
Chunhui Zhang | Chao Huang | Youhuan Li | Xiangliang Zhang | Yanfang Ye | Chuxu Zhang

doi dblp
Along the Time: Timeline-traced Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion
Fuwei Zhang | Zhao Zhang | Xiang Ao | Fuzhen Zhuang | Yongjun Xu | Qing He

doi dblp
Control-based Bidding for Mobile Livestreaming Ads with Exposure Guarantee
Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Haiyang Xu | Jian Xu

doi dblp
Disentangling Past-Future Modeling in Sequential Recommendation via Dual Networks
Hengyu Zhang | Enming Yuan | Wei Guo | Zhicheng He | Jiarui Qin | Huifeng Guo | Bo Chen | Xiu Li | Ruiming Tang

doi dblp
Dismantling Complex Networks by a Neural Model Trained from Tiny Networks
Jiazheng Zhang | Bang Wang

doi dblp
Disentangled Representation for Long-tail Senses of Word Sense Disambiguation
Junwei Zhang | Ruifang He | Fengyu Guo | Jinsong Ma | Mengnan Xiao

doi dblp
Handling RDF Streams: Harmonizing Subgraph Matching, Adaptive Incremental Maintenance, and Matching-free Updates Together
Qianzhen Zhang | Deke Guo | Xiang Zhao | Lailong Luo

doi dblp
Contrastive Knowledge Graph Error Detection
Qinggang Zhang | Junnan Dong | Keyu Duan | Xiao Huang | Yezi Liu | Linchuan Xu

doi dblp
A Simple Meta-path-free Framework for Heterogeneous Network Embedding
Rui Zhang | Arthur Zimek | Peter Schneider-Kamp

doi dblp
Unsupervised Representation Learning on Attributed Multiplex Network
Rui Zhang | Arthur Zimek | Peter Schneider-Kamp

doi dblp
Automating DBSCAN via Deep Reinforcement Learning
Ruitong Zhang | Hao Peng | Yingtong Dou | Jia Wu | Qingyun Sun | Yangyang Li | Jingyi Zhang | Philip S. Yu

doi dblp
GBERT: Pre-training User representations for Ephemeral Group Recommendation
Song Zhang | Nan Zheng | Danli Wang

doi dblp
DeepVT: Deep View-Temporal Interaction Network for News Recommendation
Xuanyu Zhang | Qing Yang | Dongliang Xu

doi dblp
RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation
Yao Zhang | Yun Xiong | Yiheng Sun | Caihua Shan | Tian Lu | Hui Song | Yangyong Zhu

doi dblp
Cross-domain Cross-architecture Black-box Attacks on Fine-tuned Models with Transferred Evolutionary Strategies
Yinghua Zhang | Yangqiu Song | Kun Bai | Qiang Yang

doi dblp
Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Models
Zhao-Yu Zhang | Xiang-Rong Sheng | Yujing Zhang | Biye Jiang | Shuguang Han | Hongbo Deng | Bo Zheng

doi dblp
MAE4Rec: Storage-saving Transformer for Sequential Recommendations
Kesen Zhao | Xiangyu Zhao | Zijian Zhang | Muyang Li

doi dblp
CPEE: Civil Case Judgment Prediction centering on the Trial Mode of Essential Elements
Lili Zhao | Linan Yue | Yanqing An | Yuren Zhang | Jun Yu | Qi Liu | Enhong Chen

doi dblp
Two-Level Graph Path Reasoning for Conversational Recommendation with User Realistic Preference
Rongmei Zhao | Shenggen Ju | Jian Peng | Ning Yang | Fanli Yan | Siyu Sun

doi dblp
End-to-end Modularity-based Community Co-partition in Bipartite Networks
Cangqi Zhou | Yuxiang Wang | Jing Zhang | Jiqiong Jiang | Dianming Hu

doi dblp
MentorGNN: Deriving Curriculum for Pre-Training GNNs
Dawei Zhou | Lecheng Zheng | Dongqi Fu | Jiawei Han | Jingrui He

doi dblp
D-HYPR: Harnessing Neighborhood Modeling and Asymmetry Preservation for Digraph Representation Learning
Honglu Zhou | Advith Chegu | Samuel S. Sohn | Zuohui Fu | Gerard de Melo | Mubbasir Kapadia

doi dblp
Multi-task Learning with Adaptive Global Temporal Structure for Predicting Alzheimer's Disease Progression
Menghui Zhou | Yu Zhang | Tong Liu | Yun Yang | Po Yang

doi dblp
Adversarial Robustness through Bias Variance Decomposition: A New Perspective for Federated Learning
Yao Zhou | Jun Wu | Haixun Wang | Jingrui He

doi dblp
Decoupled Hyperbolic Graph Attention Network for Modeling Substitutable and Complementary Item Relationships
Zhiheng Zhou | Tao Wang | Linfang Hou | Xinyuan Zhou | Mian Ma | Zhuoye Ding

doi dblp
Personalized Query Suggestion with Searching Dynamic Flow for Online Recruitment
Zile Zhou | Xiao Zhou | Mingzhe Li | Yang Song | Tao Zhang | Rui Yan

doi dblp
From Easy to Hard: A Dual Curriculum Learning Framework for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Yixuan Su | Haonan Chen | Xinyu Zhang | Zhicheng Dou

doi dblp
Robust Node Classification on Graphs: Jointly from Bayesian Label Transition and Topology-based Label Propagation
Jun Zhuang | Mohammad Al Hasan

doi dblp
Tiger: Transferable Interest Graph Embedding for Domain-Level Zero-Shot Recommendation
Jianhuan Zhuo | Jianxun Lian | Lanling Xu | Ming Gong | Linjun Shou | Daxin Jiang | Xing Xie | Yinliang Yue

doi dblp
Improving Knowledge-aware Recommendation with Multi-level Interactive Contrastive Learning
Ding Zou | Wei Wei | Ziyang Wang | Xian-Ling Mao | Feida Zhu | Rui Fang | Dangyang Chen

doi dblp
Hierarchical Conversational Preference Elicitation with Bandit Feedback
Jinhang Zuo | Songwen Hu | Tong Yu | Shuai Li | Handong Zhao | Carlee Joe-Wong

doi dblp
A Case Study in Educational Recommenders: Recommending Music Partitures at Tomplay
Ahmad Ajalloeian | Michalis Vlachos | Johannes Schneider | Alexis Steinmann

doi dblp
E-Commerce Promotions Personalization via Online Multiple-Choice Knapsack with Uplift Modeling
Javier Albert | Dmitri Goldenberg

doi dblp
Will This Online Shopping Session Succeed? Predicting Customer's Purchase Intention Using Embeddings
Miguel Alves Gomes | Richard Meyes | Philipp Meisen | Tobias Meisen

doi dblp
Improving Text-based Similar Product Recommendation for Dynamic Product Advertising at Yahoo
Xiao Bai | Lei Duan | Richard Tang | Gaurav Batra | Ritesh Agrawal

doi dblp
Efficient and Effective SPARQL Autocompletion on Very Large Knowledge Graphs
Hannah Bast | Johannes Kalmbach | Theresa Klumpp | Florian Kramer | Niklas Schnelle

doi dblp
Graph Neural Networks Pretraining Through Inherent Supervision for Molecular Property Prediction
Roy Benjamin | Uriel Singer | Kira Radinsky

doi dblp
Debiased Balanced Interleaving at Amazon Search
Nan Bi | Pablo Castells | Daniel Gilbert | Slava Galperin | Patrick Tardif | Sachin Ahuja

doi dblp
A Relevant and Diverse Retrieval-enhanced Data Augmentation Framework for Sequential Recommendation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Ji-Rong Wen

doi dblp
Fooling MOSS Detection with Pretrained Language Models
Stella Biderman | Edward Raff

doi dblp
A Context-Enhanced Transformer with Abbr-Recover Policy for Chinese Abbreviation Prediction
Kaiyan Cao | Deqing Yang | Jingping Liu | Jiaqing Liang | Yanghua Xiao | Feng Wei | Baohua Wu | Quan Lu

doi dblp
Simulation-Informed Revenue Extrapolation with Confidence Estimate for Scaleup Companies Using Scarce Time-Series Data
Lele Cao | Sonja Horn | Vilhelm von Ehrenheim | Richard Anselmo Stahl | Henrik Landgren

doi dblp
GIFT: Graph-guIded Feature Transfer for Cold-Start Video Click-Through Rate Prediction
Yi Cao | Sihao Hu | Yu Gong | Zhao Li | Yazheng Yang | Qingwen Liu | Shouling Ji

doi dblp
Sampling Is All You Need on Modeling Long-Term User Behaviors for CTR Prediction
Yue Cao | Xiaojiang Zhou | Jiaqi Feng | Peihao Huang | Yao Xiao | Dayao Chen | Sheng Chen

doi dblp
Numerical Feature Representation with Hybrid N-ary Encoding
Bo Chen | Huifeng Guo | Weiwen Liu | Yue Ding | Yunzhe Li | Wei Guo | Yichao Wang | Zhicheng He | Ruiming Tang | Rui Zhang

doi dblp
Generating Persuasive Responses to Customer Reviews with Multi-Source Prior Knowledge in E-commerce
Bo Chen | Jiayi Liu | Mieradilijiang Maimaiti | Xing Gao | Ji Zhang

doi dblp
Hierarchically Constrained Adaptive Ad Exposure in Feeds
Dagui Chen | Qi Yan | Chunjie Chen | Zhenzhe Zheng | Yangsu Liu | Zhenjia Ma | Chuan Yu | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Rihan Chen | Bin Liu | Han Zhu | Yaoxuan Wang | Qi Li | Buting Ma | Qingbo Hua | Jun Jiang | Yunlong Xu | Hongbo Deng | Bo Zheng

doi dblp
ReLiable: Offline Reinforcement Learning for Tactical Strategies in Professional Basketball Games
Xiusi Chen | Jyun-Yu Jiang | Kun Jin | Yichao Zhou | Mingyan Liu | P. Jeffrey Brantingham | Wei Wang

doi dblp
Mitigating Biases in Student Performance Prediction via Attention-Based Personalized Federated Learning
Yun-Wei Chu | Seyyedali Hosseinalipour | Elizabeth Tenorio | Laura M. Cruz Castro | Kerrie A. Douglas | Andrew S. Lan | Christopher G. Brinton

doi dblp
Hierarchical Capsule Prediction Network for Marketing Campaigns Effect
Zhixuan Chu | Hui Ding | Guang Zeng | Yuchen Huang | Tan Yan | Yulin Kang | Sheng Li

doi dblp
Detecting Environmental Violations with Satellite Imagery in Near Real Time: Land Application under the Clean Water Act
Ben Chugg | Nicolas Rothbacher | Alex Feng | Xiaoqi Long | Daniel E. Ho

doi dblp
DuMapper: Towards Automatic Verification of Large-Scale POIs with Street Views at Baidu Maps
Miao Fan | Jizhou Huang | Haifeng Wang

doi dblp
Towards Practical Large Scale Non-Linear Semi-Supervised Learning with Balancing Constraints
Zhengqing Gao | Huimin Wu | Martin Takác | Bin Gu

doi dblp
Cascaded Debiasing: Studying the Cumulative Effect of Multiple Fairness-Enhancing Interventions
Bhavya Ghai | Mihir Mishra | Klaus Mueller

doi dblp
RecipeMind: Guiding Ingredient Choices from Food Pairing to Recipe Completion using Cascaded Set Transformer
Mogan Gim | Donghee Choi | Kana Maruyama | Jihun Choi | Hajung Kim | Donghyeon Park | Jaewoo Kang

doi dblp
Real-time Short Video Recommendation on Mobile Devices
Xudong Gong | Qinlin Feng | Yuan Zhang | Jiangling Qin | Weijie Ding | Biao Li | Peng Jiang | Kun Gai

doi dblp
Towards Fairer Classifier via True Fairness Score Path
Bin Gu | Zhou Zhai | Xiang Li | Heng Huang

doi dblp
UDM: A Unified Deep Matching Framework in Recommender Systems
Long Guo | Fei Fang | Binqiang Zhao | Bin Cui

doi dblp
Sentaur: Sensor Observable Data Model for Smart Spaces
Peeyush Gupta | Sharad Mehrotra | Shantanu Sharma | Roberto Yus | Nalini Venkatasubramanian

doi dblp
Addressing Cold Start in Product Search via Empirical Bayes
Cuize Han | Pablo Castells | Parth Gupta | Xu Xu | Vamsi Salaka

doi dblp
PROPN: Personalized Probabilistic Strategic Parameter Optimization in Recommendations
Pengfei He | Haochen Liu | Xiangyu Zhao | Hui Liu | Jiliang Tang

doi dblp
BLUTune: Query-informed Multi-stage IBM Db2 Tuning via ML
Connor Henderson | Spencer Bryson | Vincent Corvinelli | Parke Godfrey | Piotr Mierzejewski | Jaroslaw Szlichta | Calisto Zuzarte

doi dblp
DuETA: Traffic Congestion Propagation Pattern Modeling via Efficient Graph Learning for ETA Prediction at Baidu Maps
Jizhou Huang | Zhengjie Huang | Xiaomin Fang | Shikun Feng | Xuyi Chen | Jiaxiang Liu | Haitao Yuan | Haifeng Wang

doi dblp
DuIVRS: A Telephonic Interactive Voice Response System for Large-Scale POI Attribute Acquisition at Baidu Maps
Jizhou Huang | Haifeng Wang | Shaolei Wang

doi dblp
Incorporating Fairness in Large-scale Evacuation Planning
Kazi Ashik Islam | Da Qi Chen | Madhav V. Marathe | Henning S. Mortveit | Samarth Swarup | Anil Vullikanti

doi dblp
Bridging Self-Attention and Time Series Decomposition for Periodic Forecasting
Song Jiang | Tahin Syed | Xuan Zhu | Joshua Levy | Boris Aronchik | Yizhou Sun

doi dblp
Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation
Yuchen Jiang | Qi Li | Han Zhu | Jinbei Yu | Jin Li | Ziru Xu | Huihui Dong | Bo Zheng

doi dblp
RaDaR: A Real-Word Dataset for AI powered Run-time Detection of Cyber-Attacks
Sareena Karapoola | Nikhilesh Singh | Chester Rebeiro | V. Kamakoti

doi dblp
PAVE: Lazy-MDP based Ensemble to Improve Recall of Product Attribute Extraction Models
Kushal Kumar | Anoop S. V. K. K. Saladi

doi dblp
Billion-user Customer Lifetime Value Prediction: An Industrial-scale Solution from Kuaishou
Kunpeng Li | Guangcui Shao | Naijun Yang | Xiao Fang | Yang Song

doi dblp
An Adaptive Framework for Confidence-constraint Rule Set Learning Algorithm in Large Dataset
Meng Li | Lu Yu | Ya-Lin Zhang | Xiaoguang Huang | Qitao Shi | Qing Cui | Xinxing Yang | Longfei Li | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou

doi dblp
Query Rewriting in TaoBao Search
Sen Li | Fuyu Lv | Taiwei Jin | Guiyang Li | Yukun Zheng | Tao Zhuang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng | James T. Kwok | Qianli Ma

doi dblp
Cognitive Diagnosis Focusing on Knowledge Concepts
Sheng Li | Quanlong Guan | Liangda Fang | Fang Xiao | Zhenyu He | Yizhou He | Weiqi Luo

doi dblp
Predicting Multi-level Socioeconomic Indicators from Structural Urban Imagery
Tong Li | Shiduo Xin | Yanxin Xi | Sasu Tarkoma | Pan Hui | Yong Li

doi dblp
IntTower: The Next Generation of Two-Tower Model for Pre-Ranking System
Xiangyang Li | Bo Chen | Huifeng Guo | Jingjie Li | Chenxu Zhu | Xiang Long | Sujian Li | Yichao Wang | Wei Guo | Longxia Mao | Jinxing Liu | Zhenhua Dong | Ruiming Tang

doi dblp
PlatoGL: Effective and Scalable Deep Graph Learning System for Graph-enhanced Real-Time Recommendation
Dandan Lin | Shijie Sun | Jingtao Ding | Xuehan Ke | Hao Gu | Xing Huang | Chonggang Song | Xuri Zhang | Lingling Yi | Jie Wen | Chuan Chen

doi dblp
Sparse Attentive Memory Network for Click-through Rate Prediction with Long Sequences
Qianying Lin | Wen-Ji Zhou | Yanshi Wang | Qing Da | Qing-Guo Chen | Bing Wang

doi dblp
Knowledge Enhanced Multi-Interest Network for the Generation of Recommendation Candidates
Danyang Liu | Yuji Yang | Mengdi Zhang | Wei Wu | Xing Xie | Guangzhong Sun

doi dblp
Multi-Faceted Hierarchical Multi-Task Learning for Recommender Systems
Junning Liu | Xinjian Li | Bo An | Zijie Xia | Xu Wang

doi dblp
BRIGHT - Graph Neural Networks in Real-time Fraud Detection
Mingxuan Lu | Zhichao Han | Susie Xi Rao | Zitao Zhang | Yang Zhao | Yinan Shan | Ramesh Raghunathan | Ce Zhang | Jiawei Jiang

doi dblp
STARDOM: Semantic Aware Deep Hierarchical Forecasting Model for Search Traffic Prediction
Yucheng Lu | Qiang Ji | Liang Wang | Tianshu Wu | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Towards Fair Workload Assessment via Homogeneous Order Grouping in Last-mile Delivery
Wenjun Lyu | Kexin Zhang | Baoshen Guo | Zhiqing Hong | Guang Yang | Guang Wang | Yu Yang | Yunhuai Liu | Desheng Zhang

doi dblp
Efficient Compression Method for Roadside LiDAR Data
Md. Parvez Mollah | Biplob Debnath | Murugan Sankaradas | Srimat Chakradhar | Abdullah Mueen

doi dblp
MEMENTO: Neural Model for Estimating Individual Treatment Effects for Multiple Treatments
Abhirup Mondal | Anirban Majumder | Vineet Chaoji

doi dblp
Ensure A/B Test Quality at Scale with Automated Randomization Validation and Sample Ratio Mismatch Detection
Keyu Nie | Zezhong Zhang | Bingquan Xu | Ted Tao Yuan

doi dblp
MIC: Model-agnostic Integrated Cross-channel Recommender
Ping Nie | Yujie Lu | Shengyu Zhang | Ming Zhao | Ruobing Xie | William Yang Wang | Yi Ren

doi dblp
Guided Text-based Item Exploration
Behrooz Omidvar-Tehrani | Aurélien Personnaz | Sihem Amer-Yahia

doi dblp
Multimodal Meta-Learning for Cold-Start Sequential Recommendation
Xingyu Pan | Yushuo Chen | Changxin Tian | Zihan Lin | Jinpeng Wang | He Hu | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Learning-to-Spell: Weak Supervision based Query Correction in E-Commerce Search with Small Strong Labels
Madhura Pande | Vishal Kakkar | Manish Bansal | Surender Kumar | Chinmay Sharma | Himanshu Malhotra | Praneet Mehta

doi dblp
Observability of SQL Hints in Oracle
Krishna Kantikiran Pasupuleti | Dinesh Das | Satyanarayana R. Valluri | Mohamed Zaït

doi dblp
High Availability Framework and Query Fault Tolerance for Hybrid Distributed Database Systems
Krishna Kantikiran Pasupuleti | Boris Klots | Vijayakrishnan Nagarajan | Ananthakiran Kandukuri | Nipun Agarwal

doi dblp
Sub-Task Imputation via Self-Labelling to Train Image Moderation Models on Sparse Noisy Data
Indraneil Paul | Sumit Negi

doi dblp
MOOMIN: Deep Molecular Omics Network for Anti-Cancer Drug Combination Therapy
Benedek Rozemberczki | Anna Gogleva | Sebastian Nilsson | Gavin Edwards | Andriy Nikolov | Eliseo Papa

doi dblp
e-CLIP: Large-Scale Vision-Language Representation Learning in E-commerce
Wonyoung Shin | Jonghun Park | Taekang Woo | Yongwoo Cho | Kwangjin Oh | Hwanjun Song

doi dblp
Selective Tensorized Multi-layer LSTM for Orbit Prediction
Youjin Shin | Eun-Ju Park | Simon S. Woo | Okchul Jung | Daewon Chung

doi dblp
PEMP: Leveraging Physics Properties to Enhance Molecular Property Prediction
Yuancheng Sun | Yimeng Chen | Weizhi Ma | Wenhao Huang | Kang Liu | Zhiming Ma | Wei-Ying Ma | Yanyan Lan

doi dblp
WARNER: Weakly-Supervised Neural Network to Identify Eviction Filing Hotspots in the Absence of Court Records
Maryam Tabar | Wooyong Jung | Amulya Yadav | Owen Wilson Chavez | Ashley Flores | Dongwon Lee

doi dblp
A Dual Channel Intent Evolution Network for Predicting Period-Aware Travel Intentions at Fliggy
Wanjie Tao | Zhang-Hua Fu | Liangyue Li | Zulong Chen | Hong Wen | Yuanyuan Liu | Qijie Shen | Peilin Chen

doi dblp
Towards an Awareness of Time Series Anomaly Detection Models' Adversarial Vulnerability
Shahroz Tariq | Binh M. Le | Simon S. Woo

doi dblp
CTRL: Cooperative Traffic Tolling via Reinforcement Learning
Yiheng Wang | Hexi Jin | Guanjie Zheng

doi dblp
Learning List-wise Representation in Reinforcement Learning for Ads Allocation with Multiple Auxiliary Tasks
Ze Wang | Guogang Liao | Xiaowen Shi | Xiaoxu Wu | Chuheng Zhang | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang

doi dblp
DuARUS: Automatic Geo-object Change Detection with Street-view Imagery for Updating Road Database at Baidu Maps
Deguo Xia | Jizhou Huang | Jianzhong Yang | Xiyan Liu | Haifeng Wang

doi dblp
DuTraffic: Live Traffic Condition Prediction with Trajectory Data and Street Views at Baidu Maps
Deguo Xia | Xiyan Liu | Wei Zhang | Hui Zhao | Chengzhou Li | Weiming Zhang | Jizhou Huang | Haifeng Wang

doi dblp
Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction
Sheng Xiang | Dawei Cheng | Chencheng Shang | Ying Zhang | Yuqi Liang

doi dblp
Multi-Agent Reinforcement Learning for Network Load Balancing in Data Center
Zhiyuan Yao | Zihan Ding | Thomas H. Clausen

doi dblp
An Actor-critic Reinforcement Learning Model for Optimal Bidding in Online Display Advertising
Congde Yuan | Mengzhuo Guo | Chaoneng Xiang | Shuangyang Wang | Guoqing Song | Qingpeng Zhang

doi dblp
Offline Reinforcement Learning for Mobile Notifications
Yiping Yuan | Ajith Muralidharan | Preetam Nandy | Miao Cheng | Prakruthi Prabhakar

doi dblp
Hierarchical Reinforcement Learning using Gaussian Random Trajectory Generation in Autonomous Furniture Assembly
Won Joon Yun | David Mohaisen | Soyi Jung | Jong-Kook Kim | Joongheon Kim

doi dblp
Graph-based Weakly Supervised Framework for Semantic Relevance Learning in E-commerce
Zhiyuan Zeng | Yuzhi Huang | Tianshu Wu | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
QuickSkill: Novice Skill Estimation in Online Multiplayer Games
Chaoyun Zhang | Kai Wang | Hao Chen | Ge Fan | Yingjie Li | Lifang Wu | Bingchao Zheng

doi dblp
SwiftPruner: Reinforced Evolutionary Pruning for Efficient Ad Relevance
Li Lyna Zhang | Youkow Homma | Yujing Wang | Min Wu | Mao Yang | Ruofei Zhang | Ting Cao | Wei Shen

doi dblp
Measuring Friendship Closeness: A Perspective of Social Identity Theory
Shiqi Zhang | Jiachen Sun | Wenqing Lin | Xiaokui Xiao | Bo Tang

doi dblp
Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation
Yuanliang Zhang | Xiaofeng Wang | Jinxin Hu | Ke Gao | Chenyi Lei | Fei Fang

doi dblp
KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Yujing Zhang | Zhangming Chan | Shuhao Xu | Weijie Bian | Shuguang Han | Hongbo Deng | Bo Zheng

doi dblp
Network Report: A Structured Description for Network Datasets
Xinyi Zheng | Ryan A. Rossi | Nesreen K. Ahmed | Dominik Moritz

doi dblp
Towards Edge-Cloud Collaborative Machine Learning: A Quality-aware Task Partition Framework
Zimu Zheng | Yunzhe Li | Han Song | Lanjun Wang | Fei Xia

doi dblp
A Practical Distributed ADMM Solver for Billion-Scale Generalized Assignment Problems
Jun Zhou | Feng Qi | Zhigang Hua | Daohong Jian | Ziqi Liu | Hua Wu

doi dblp
SASNet: Stage-aware Sequential Matching for Online Travel Recommendation
Fanwei Zhu | Zulong Chen | Fan Zhang | Jiazhen Lou | Hong Wen | Shui Liu | Qi Rao | Tengfei Yuan | Shenghua Ni | Jinxin Hu | Fuzhen Sun | Quan Lu

doi dblp
Breast Cancer Early Detection with Time Series Classification
Haoren Zhu | Pengfei Zhao | Yiu-Pong Chan | Hong Kang | Dik Lun Lee

doi dblp
Cross-Domain Product Search with Knowledge Graph
Rui Zhu | Yiming Zhao | Wei Qu | Zhongyi Liu | Chenliang Li

doi dblp
Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Lixin Zou | Changying Hao | Hengyi Cai | Shuaiqiang Wang | Suqi Cheng | Zhicong Cheng | Wenwen Ye | Simiu Gu | Dawei Yin

doi dblp
Scaling Up Mass-Based Clustering
Nidhi Ahlawat | Amit Awekar

doi dblp
Probing the Robustness of Pre-trained Language Models for Entity Matching
Mehdi Akbarian Rastaghi | Ehsan Kamalloo | Davood Rafiei

doi dblp
SERF: Interpretable Sleep Staging using Embeddings, Rules, and Features
Irfan Al-Hussaini | Cassie S. Mitchell

doi dblp
Improving Imitation Learning by Merging Experts Trajectories
Pegah Alizadeh | Aomar Osmani | Sammy Taleb

doi dblp
TripJudge: A Relevance Judgement Test Collection for TripClick Health Retrieval
Sophia Althammer | Sebastian Hofstätter | Suzan Verberne | Allan Hanbury

doi dblp
Interpretability of BERT Latent Space through Knowledge Graphs
Vito Walter Anelli | Giovanni Maria Biancofiore | Alessandro De Bellis | Tommaso Di Noia | Eugenio Di Sciascio

doi dblp
Unsupervised Question Clarity Prediction through Retrieved Item Coherency
Negar Arabzadeh | Mahsa Seifikar | Charles L. A. Clarke

doi dblp
IEEE13-AdvAttack A Novel Dataset for Benchmarking the Power of Adversarial Attacks against Fault Prediction Systems in Smart Electrical Grid
Carmelo Ardito | Yashar Deldjoo | Tommaso Di Noia | Eugenio Di Sciascio | Fatemeh Nazary

doi dblp
A Multi-Domain Benchmark for Personalized Search Evaluation
Elias Bassani | Pranav Kasela | Alessandro Raganato | Gabriella Pasi

doi dblp
CS-MLGCN: Multiplex Graph Convolutional Networks for Community Search in Multiplex Networks
Ali Behrouz | Farnoosh Hashemi

doi dblp
A Mask-based Output Layer for Multi-level Hierarchical Classification
Tanya Boone-Sifuentes | Mohamed Reda Bouadjenek | Imran Razzak | Hakim Hacid | Asef Nazari

doi dblp
Marine-tree: A Large-scale Marine Organisms Dataset for Hierarchical Image Classification
Tanya Boone-Sifuentes | Asef Nazari | Imran Razzak | Mohamed Reda Bouadjenek | Antonio Robles-Kelly | Daniel Ierodiaconou | Elizabeth S. Oh

doi dblp
Deep Ordinal Neural Network for Length of Stay Estimation in the Intensive Care Units
Derun Cai | Moxian Song | Chenxi Sun | Baofeng Zhang | Shenda Hong | Hongyan Li

doi dblp
Predicting Guiding Entities for Entity Aspect Linking
Shubham Chatterjee | Laura Dietz

doi dblp
DialogID: A Dialogic Instruction Dataset for Improving Teaching Effectiveness in Online Environments
Jiahao Chen | Shuyan Huang | Zitao Liu | Weiqi Luo

doi dblp
Discriminative Language Model via Self-Teaching for Dense Retrieval
Lu Chen | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Knowledge Tracing Model with Learning and Forgetting Behavior
Mingzhi Chen | Quanlong Guan | Yizhou He | Zhenyu He | Liangda Fang | Weiqi Luo

doi dblp
An Empirical Cross Domain-Specific Entity Recognition with Domain Vector
Wei Chen | Songqiao Han | Hailiang Huang

doi dblp
Trusted Media Challenge Dataset and User Study
Weiling Chen | Sheng Lun Benjamin Chua | Stefan Winkler | See-Kiong Ng

doi dblp
Scalable Graph Representation Learning via Locality-Sensitive Hashing
Xiusi Chen | Jyun-Yu Jiang | Wei Wang

doi dblp
CFS-MTL: A Causal Feature Selection Mechanism for Multi-task Learning via Pseudo-intervention
Zhongde Chen | Ruize Wu | Cong Jiang | Honghui Li | Xin Dong | Can Long | Yong He | Lei Cheng | Linjian Mo

doi dblp
Dynamic Explicit Embedding Representation for Numerical Features in Deep CTR Prediction
Yuan Cheng

doi dblp
A Dataset for Burned Area Delineation and Severity Estimation from Satellite Imagery
Luca Colomba | Alessandro Farasin | Simone Monaco | Salvatore Greco | Paolo Garza | Daniele Apiletti | Elena Baralis | Tania Cerquitelli

doi dblp
On Positional and Structural Node Features for Graph Neural Networks on Non-attributed Graphs
Hejie Cui | Zijie Lu | Pan Li | Carl Yang

doi dblp
LCD: Adaptive Label Correction for Denoising Music Recommendation
Quanyu Dai | Yalei Lv | Jieming Zhu | Junjie Ye | Zhenhua Dong | Rui Zhang | Shu-Tao Xia | Ruiming Tang

doi dblp
Effective Neural Team Formation via Negative Samples
Arman Dashti | Saeed Samet | Hossein Fani

doi dblp
OpeNTF: A Benchmark Library for Neural Team Formation
Arman Dashti | Karan Saxena | Dhwani Patel | Hossein Fani

doi dblp
GFlow-FT: Pick a Child Network via Gradient Flow for Efficient Fine-Tuning in Recommendation Systems
Ke Ding | Yong He | Xin Dong | Jieyu Yang | Liang Zhang | Ang Li | Xiaolu Zhang | Linjian Mo

doi dblp
MASR: A Model-Agnostic Sparse Routing Architecture for Arbitrary Order Feature Sharing in Multi-Task Learning
Xin Dong | Ruize Wu | Chao Xiong | Hai Li | Lei Cheng | Yong He | Shiyou Qian | Jian Cao | Linjian Mo

doi dblp
Semi-Supervised Learning with Data Augmentation for Tabular Data
Jun-Peng Fang | Caizhi Tang | Qing Cui | Feng Zhu | Longfei Li | Jun Zhou | Wei Zhu

doi dblp
Adaptive Graph Spatial-Temporal Transformer Network for Traffic Forecasting
Aosong Feng | Leandros Tassiulas

doi dblp
Subspace Co-clustering with Two-Way Graph Convolution
Chakib Fettal | Lazhar Labiod | Mohamed Nadif

doi dblp
On the Mining of Time Series Data Counterfactual Explanations using Barycenters
Soukaïna Filali Boubrahimi | Shah Muhammad Hamdi

doi dblp
MalNet: A Large-Scale Image Database of Malicious Software
Scott Freitas | Rahul Duggal | Duen Horng Chau

doi dblp
KuaiRand: An Unbiased Sequential Recommendation Dataset with Randomly Exposed Videos
Chongming Gao | Shijun Li | Yuan Zhang | Jiawei Chen | Biao Li | Wenqiang Lei | Peng Jiang | Xiangnan He

doi dblp
End-to-end Multi-task Learning Framework for Spatio-Temporal Grounding in Video Corpus
Yingqi Gao | Zhiling Luo | Shiqian Chen | Wei Zhou

doi dblp
Local Contrastive Feature Learning for Tabular Data
Zhabiz Gharibshah | Xingquan Zhu

doi dblp
Binary Transformation Method for Multi-Label Stream Classification
Ege Berkay Gulcan | Isin Su Ecevit | Fazli Can

doi dblp
SpCQL: A Semantic Parsing Dataset for Converting Natural Language into Cypher
Aibo Guo | Xinyi Li | Guanchen Xiao | Zhen Tan | Xiang Zhao

doi dblp
Fusing Geometric and Scene Information for Cross-View Geo-Localization
Siyuan Guo | Tianying Liu | Wengen Li | Jihong Guan | Shuigeng Zhou

doi dblp
Calibrated Conversion Rate Prediction via Knowledge Distillation under Delayed Feedback in Online Advertising
Yuyao Guo | Haoming Li | Xiang Ao | Min Lu | Dapeng Liu | Lei Xiao | Jie Jiang | Qing He

doi dblp
SciTweets - A Dataset and Annotation Framework for Detecting Scientific Online Discourse
Salim Hafid | Sebastian Schellhammer | Sandra Bringay | Konstantin Todorov | Stefan Dietze

doi dblp
OpenHGNN: An Open Source Toolkit for Heterogeneous Graph Neural Network
Hui Han | Tianyu Zhao | Cheng Yang | Hongyi Zhang | Yaoqi Liu | Xiao Wang | Chuan Shi

doi dblp
Long-tail Mixup for Extreme Multi-label Classification
Sangwoo Han | Eunseong Choi | Chan Lim | Hyunjung Shim | Jongwuk Lee

doi dblp
Stochastic Optimization of Text Set Generation for Learning Multiple Query Intent Representations
Helia Hashemi | Hamed Zamani | W. Bruce Croft

doi dblp
Unified Knowledge Prompt Pre-training for Customer Service Dialogues
Keqing He | Jingang Wang | Chaobo Sun | Wei Wu

doi dblp
Causal Intervention for Sentiment De-biasing in Recommendation
Ming He | Xin Chen | Xinlei Hu | Changshu Li

doi dblp
Query-Aware Sequential Recommendation
Zhankui He | Handong Zhao | Zhaowen Wang | Zhe Lin | Ajinkya Kale | Julian J. McAuley

doi dblp
Semi-supervised Continual Learning with Meta Self-training
Stella Ho | Ming Liu | Lan Du | Yunfeng Li | Longxiang Gao | Shang Gao

doi dblp
Extreme Systematic Reviews: A Large Literature Screening Dataset to Support Environmental Policymaking
Jingwen Hou | Xiaochen Wang | Jean-Jacques Dubois | R. Byron Rice | Amanda Haddock | Yue Wang

doi dblp
META-CODE: Community Detection via Exploratory Learning in Topologically Unknown Networks
Yu Hou | Cong Tran | Won-Yong Shin

doi dblp
AMinerGNN: Heterogeneous Graph Neural Network for Paper Click-through Rate Prediction with Fusion Query
Zepeng Huai | Zhe Wang | Yifan Zhu | Peng Zhang

doi dblp
Pattern Adaptive Specialist Network for Learning Trading Patterns in Stock Market
Huiling Huang | Jianliang Gao | Cong Xu | Xiaoting Ying

doi dblp
Deep Presentation Bias Integrated Framework for CTR Prediction
Jianqiang Huang | Xingyuan Tang | Zhe Wang | Shaolin Jia | Yin Bai | Zhiwei Liu | Jia Cheng | Jun Lei | Yan Zhang

doi dblp
GDA-HIN: A Generalized Domain Adaptive Model across Heterogeneous Information Networks
Tiancheng Huang | Ke Xu | Donglin Wang

doi dblp
LGP: Few-Shot Class-Evolutionary Learning on Dynamic Graphs
Tiancheng Huang | Feng Zhao | Donglin Wang

doi dblp
An Empirical Study on the Membership Inference Attack against Tabular Data Synthesis Models
Jihyeon Hyeong | Jayoung Kim | Noseong Park | Sushil Jajodia

doi dblp
NILK: Entity Linking Dataset Targeting NIL-linking Cases
Anastasiia Iurshina | Jiaxin Pan | Rafika Boutalbi | Steffen Staab

doi dblp
RealGraph^: A High-Performance GPU-Based Graph Engine toward Large-Scale Real-World Network Analysis
Myung-Hwan Jang | Yun-Yong Ko | Dongkyu Jeong | Jeong-Min Park | Sang-Wook Kim

doi dblp
Intra-session Context-aware Feed Recommendation in Live Systems
Luo Ji | Gao Liu | Mingyang Yin | Hongxia Yang

doi dblp
MCSCSet: A Specialist-annotated Dataset for Medical-domain Chinese Spelling Correction
Wangjie Jiang | Zhihao Ye | Zijing Ou | Ruihui Zhao | Jianguang Zheng | Yi Liu | Bang Liu | Siheng Li | Yujiu Yang | Yefeng Zheng

doi dblp
AI-Augmented Art Psychotherapy through a Hierarchical Co-Attention Mechanism
Seungwan Jin | Hoyoung Choi | Kyungsik Han

doi dblp
GReS: Graphical Cross-domain Recommendation for Supply Chain Platform
Zhiwen Jing | Ziliang Zhao | Yang Feng | Xiaochen Ma | Nan Wu | Shengqiao Kang | Cheng Yang | Yujia Zhang | Hao Guo

doi dblp
Personal Entity, Concept, and Named Entity Linking in Conversations
Hideaki Joko | Faegheh Hasibi

doi dblp
Commonsense Knowledge Base Completion with Relational Graph Attention Network and Pre-trained Language Model
Jinhao Ju | Deqing Yang | Jingping Liu

doi dblp
Convolutional Transformer Networks for Epileptic Seizure Detection
Nan Ke | Tong Lin | Zhouchen Lin | Xiao-Hua Zhou | Taoyun Ji

doi dblp
Mining Entry Gates for Points of Interest
Tanya Khanna | Abhinav Ganesan | Jose Mathew | Kranthi Mitra Adusimilli

doi dblp
Models and Benchmarks for Representation Learning of Partially Observed Subgraphs
Dongkwan Kim | Jiho Jin | Jaimeen Ahn | Alice Oh

doi dblp
Bootstrapped Knowledge Graph Embedding based on Neighbor Expansion
Jun Seon Kim | Seong-Jin Ahn | Myoung Ho Kim

doi dblp
Debiasing Neighbor Aggregation for Graph Neural Network in Recommender Systems
Minseok Kim | Jinoh Oh | Jaeyoung Do | Sungjin Lee

doi dblp
Context-aware Traffic Flow Forecasting in New Roads
Namhyuk Kim | Dong-Kyu Chae | Jung Ah Shin | Sang-Wook Kim | Duen Horng Chau | Sunghwan Park

doi dblp
Is It Enough Just Looking at the Title?: Leveraging Body Text To Enrich Title Words Towards Accurate News Recommendation
Taeho Kim | Yungi Kim | Yeon-Chang Lee | Won-Yong Shin | Sang-Wook Kim

doi dblp
EEG-Oriented Self-Supervised Learning and Cluster-Aware Adaptation
Wonjun Ko | Heung-Il Suk

doi dblp
Neuron Specific Pruning for Communication Efficient Federated Learning
Gaurav Kumar | Durga Toshniwal

doi dblp
Efficient Data Augmentation Policy for Electrocardiograms
ByeongTak Lee | Yong-Yeon Jo | Seon-Yu Lim | Youngjae Song | Joon-Myoung Kwon

doi dblp
A Multi-grained Dataset for News Event Triggered Knowledge Update
Yu-Ting Lee | Ying-Jhe Tang | Yu-Chung Cheng | Pai-Lin Chen | Tsai-Yen Li | Hen-Hsen Huang

doi dblp
A Hierarchical User Behavior Modeling Framework for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction
Hai Li | Xin Dong | Lei Cheng | Linjian Mo

doi dblp
Do Simpler Statistical Methods Perform Better in Multivariate Long Sequence Time-Series Forecasting?
Hao Li | Jie Shao | Kewen Liao | Mingjian Tang

doi dblp
Cooperative Max-Pressure Enhanced Traffic Signal Control
Lin Li | Renbo Li | Yuquan Peng | Chuanming Huang | Jingling Yuan

doi dblp
An Exploratory Study of Information Cocoon on Short-form Video Platform
Nian Li | Chen Gao | Jinghua Piao | Xin Huang | Aizhen Yue | Liang Zhou | Qingmin Liao | Yong Li

doi dblp
Prototypical Contrastive Learning and Adaptive Interest Selection for Candidate Generation in Recommendations
Ningning Li | Qunwei Li | Xichen Ding | Shaohu Chen | Wenliang Zhong

doi dblp
Dual-Augment Graph Neural Network for Fraud Detection
Qiutong Li | Yanshen He | Cong Xu | Feng Wu | Jianliang Gao | Zhao Li

doi dblp
CNewsTS - A Large-scale Chinese News Dataset with Hierarchical Topic Category and Summary
Quanzhi Li | Yingchi Liu | Yang Chao

doi dblp
SmartQuery: An Active Learning Framework for Graph Neural Networks through Hybrid Uncertainty Reduction
Xiaoting Li | Yuhang Wu | Vineeth Rakesh | Yusan Lin | Hao Yang | Fei Wang

doi dblp
An Extreme Semi-supervised Framework Based on Transformer for Network Intrusion Detection
Yangmin Li | Xinhang Yuan | Wengen Li

doi dblp
Heterogeneous Hypergraph Neural Network for Friend Recommendation with Human Mobility
Yongkang Li | Zipei Fan | Jixiao Zhang | Dengheng Shi | Tianqi Xu | Du Yin | Jinliang Deng | Xuan Song

doi dblp
Relation-aware Blocking for Scalable Recommendation Systems
Huizhi Liang | Zehao Liu | Thanet Markchom

doi dblp
Invariance Testing and Feature Selection Using Sparse Linear Layers
Zukang Liao | Michael Cheung

doi dblp
JavaScript&Me, A Tool to Support Research into Code Transformation and Browser Security
Susana Lima | Ricardo Morla | João Routar

doi dblp
Knowledge Distillation via Hypersphere Features Distribution Transfer
Boheng Liu | Tianrui Zhang | Ligang Miao

doi dblp
Learning Rate Perturbation: A Generic Plugin of Learning Rate Schedule towards Flatter Local Minima
Hengyu Liu | Qiang Fu | Lun Du | Tiancheng Zhang | Ge Yu | Shi Han | Dongmei Zhang

doi dblp
Efficient Non-sampling Expert Finding
Hongtao Liu | Zhepeng Lv | Qing Yang | Dongliang Xu | Qiyao Peng

doi dblp
ExpertBert: Pretraining Expert Finding
Hongtao Liu | Zhepeng Lv | Qing Yang | Dongliang Xu | Qiyao Peng

doi dblp
Embedding Global and Local Influences for Dynamic Graphs
Meng Liu | Jiaming Wu | Yong Liu

doi dblp
Memory Augmented Graph Learning Networks for Multivariate Time Series Forecasting
Xiangyue Liu | Xinqi Lyu | Xiangchi Zhang | Jianliang Gao | Jiamin Chen

doi dblp
MomNet: Gender Prediction using Mechanism of Working Memory
Sijie Long | Lin Li | Jingling Yuan | Jianquan Liu

doi dblp
Meta-Reinforcement Learning for Multiple Traffic Signals Control
Yican Lou | Jia Wu | Yunchuan Ran

doi dblp
Sampling Enclosing Subgraphs for Link Prediction
Paul Louis | Shweta Ann Jacob | Amirali Salehi-Abari

doi dblp
PyKale: Knowledge-Aware Machine Learning from Multiple Sources in Python
Haiping Lu | Xianyuan Liu | Shuo Zhou | Robert Turner | Peizhen Bai | Raivo E. Koot | Mustafa Chasmai | Lawrence Schobs | Hao Xu

doi dblp
Scalable Multiple Kernel k-means Clustering
Yihang Lu | Haonan Xin | Rong Wang | Feiping Nie | Xuelong Li

doi dblp
Self-Paced and Discrete Multiple Kernel k-Means
Yihang Lu | Xuan Zheng | Jitao Lu | Rong Wang | Feiping Nie | Xuelong Li

doi dblp
Personalized Federated Recommendation via Joint Representation Learning, User Clustering, and Model Adaptation
Sichun Luo | Yuanzhang Xiao | Linqi Song

doi dblp
Urban Region Profiling via Multi-Graph Representation Learning
Yan Luo | Fu-Lai Chung | Kai Chen

doi dblp
See Clicks Differently: Modeling User Clicking Alternatively with Multi Classifiers for CTR Prediction
Shiwei Lyu | Hongbo Cai | Chaohe Zhang | Shuai Ling | Yue Shen | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Guannan Zhang | Haipeng Zhang

doi dblp
A Prerequisite Attention Model for Knowledge Proficiency Diagnosis of Students
Haiping Ma | Jinwei Zhu | Shangshang Yang | Qi Liu | Haifeng Zhang | Xingyi Zhang | Yunbo Cao | Xuemin Zhao

doi dblp
Curriculum Contrastive Learning for Fake News Detection
Jiachen Ma | Yong Liu | Meng Liu | Meng Han

doi dblp
A Contrastive Pre-training Approach to Discriminative Autoencoder for Dense Retrieval
Xinyu Ma | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Robustness of Sketched Linear Classifiers to Adversarial Attacks
Ananth Mahadevan | Arpit Merchant | Yanhao Wang | Michael Mathioudakis

doi dblp
Locality Aware Temporal FMs for Crime Prediction
Sameen Mansha | Abdur Rehman | Shaaf Abdullah | Faisal Kamiran | Hongzhi Yin

doi dblp
Contextualized Formula Search Using Math Abstract Meaning Representation
Behrooz Mansouri | Douglas W. Oard | Richard Zanibbi

doi dblp
Not All Neighbors are Friendly: Learning to Choose Hop Features to Improve Node Classification
Sunil Kumar Maurya | Xin Liu | Tsuyoshi Murata

doi dblp
Music4All-Onion - A Large-Scale Multi-faceted Content-Centric Music Recommendation Dataset
Marta Moscati | Emilia Parada-Cabaleiro | Yashar Deldjoo | Eva Zangerle | Markus Schedl

doi dblp
Towards Confidence-aware Calibrated Recommendation
Mohammadmehdi Naghiaei | Hossein A. Rahmani | Mohammad Aliannejadi | Nasim Sonboli

doi dblp
Expressions Causing Differences in Emotion Recognition in Social Networking Service Documents
Tsubasa Nakagawa | Shunsuke Kitada | Hitoshi Iyatomi

doi dblp
Locality Sensitive Hashing with Temporal and Spatial Constraints for Efficient Population Record Linkage
Charini Nanayakkara | Peter Christen

doi dblp
ReFine: Re-randomization before Fine-tuning for Cross-domain Few-shot Learning
Jaehoon Oh | Sungnyun Kim | Namgyu Ho | Jin-Hwa Kim | Hwanjun Song | Se-Young Yun

doi dblp
Implicit Session Contexts for Next-Item Recommendations
Sejoon Oh | Ankur Bhardwaj | Jongseok Han | Sungchul Kim | Ryan A. Rossi | Srijan Kumar

doi dblp
Cross-domain Prototype Learning from Contaminated Faces via Disentangling Latent Factors
Meng Pang | Binghui Wang | Shengbo Chen | Yiu-ming Cheung | Rong Zou | Wei Huang

doi dblp
GradAlign+: Empowering Gradual Network Alignment Using Attribute Augmentation
Jin-Duk Park | Cong Tran | Won-Yong Shin | Xin Cao

doi dblp
Improving Graph-based Document-Level Relation Extraction Model with Novel Graph Structure
Seongsik Park | Dongkeun Yoon | Harksoo Kim

doi dblp
Plotly.plus, an Improved Dataset for Visualization Recommendation
Luca Podo | Paola Velardi

doi dblp
GRETEL: Graph Counterfactual Explanation Evaluation Framework
Mario Alfonso Prado-Romero | Giovanni Stilo

doi dblp
CLNews: The First Dataset of the Chilean Social Outbreak for Disinformation Analysis
Eliana Providel | Daniel Toro | Fabián Riquelme | Marcelo Mendoza | Eduardo Puraivan

doi dblp
Do Graph Neural Networks Build Fair User Models? Assessing Disparate Impact and Mistreatment in Behavioural User Profiling
Erasmo Purificato | Ludovico Boratto | Ernesto William De Luca

doi dblp
FwSeqBlock: A Field-wise Approach for Modeling Behavior Representation in Sequential Recommendation
Hao Qian | Qintong Wu | Minghao Li | Zhengwei Wu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Lihong Gu | Jinjie Gu

doi dblp
Robust Semi-supervised Domain Adaptation against Noisy Labels
Can Qin | Yizhou Wang | Yun Fu

doi dblp
Explainable Graph-based Fraud Detection via Neural Meta-graph Search
Zidi Qin | Yang Liu | Qing He | Xiang Ao

doi dblp
Probabilistic Model Incorporating Auxiliary Covariates to Control FDR
Lin Qiu | Nils Murrugarra-Llerena | Vítor Silva | Lin Lin | Vernon M. Chinchilli

doi dblp
Pre-training Tasks for User Intent Detection and Embedding Retrieval in E-commerce Search
Yiming Qiu | Chenyu Zhao | Han Zhang | Jingwei Zhuo | Tianhao Li | Xiaowei Zhang | Songlin Wang | Sulong Xu | Bo Long | Wen-Yun Yang

doi dblp
SCC - A Test Collection for Search in Chat Conversations
Ismail Sabei | Ahmed Mourad | Guido Zuccon

doi dblp
A Model-Centric Explainer for Graph Neural Network based Node Classification
Sayan Saha | Monidipa Das | Sanghamitra Bandyopadhyay

doi dblp
Cost-constrained Minimal Steiner Tree Enumeration
Yuya Sasaki

doi dblp
Twin Papers: A Simple Framework of Causal Inference for Citations via Coupling
Ryoma Sato | Makoto Yamada | Hisashi Kashima

doi dblp
Measuring and Comparing the Consistency of IR Models for Query Pairs with Similar and Different Information Needs
Procheta Sen | Sourav Saha | Debasis Ganguly | Manisha Verma | Dwaipayan Roy

doi dblp
Spatial-Temporal Identity: A Simple yet Effective Baseline for Multivariate Time Series Forecasting
Zezhi Shao | Zhao Zhang | Fei Wang | Wei Wei | Yongjun Xu

doi dblp
A Graph-based Spatiotemporal Model for Energy Markets
Swati Sharma | Srinivasan Iyengar | Shun Zheng | Kshitij Kapoor | Wei Cao | Jiang Bian | Shivkumar Kalyanaraman | John Lemmon

doi dblp
Early Stage Sparse Retrieval with Entity Linking
Dahlia Shehata | Negar Arabzadeh | Charles L. A. Clarke

doi dblp
PubMed Author-assigned Keyword Extraction (PubMedAKE) Benchmark
Jiasheng Sheng | Zelalem Gero | Joyce C. Ho

doi dblp
CStory: A Chinese Large-scale News Storyline Dataset
Kaijie Shi | Xiaozhi Wang | Jifan Yu | Lei Hou | Juanzi Li | Jingtong Wu | Dingyu Yong | Jinghui Xiao | Qun Liu

doi dblp
Multi-task Generative Adversarial Network for Missing Mobility Data Imputation
Meihui Shi | Derong Shen | Yue Kou | Tiezheng Nie | Ge Yu

doi dblp
On the Impact of Speech Recognition Errors in Passage Retrieval for Spoken Question Answering
Georgios Sidiropoulos | Svitlana Vakulenko | Evangelos Kanoulas

doi dblp
Data Oversampling with Structure Preserving Variational Learning
Indu Solomon | Senthilnath Jayavelu | Md Meftahul Ferdaus | Uttam Kumar

doi dblp
Rethinking Large-scale Pre-ranking System: Entire-chain Cross-domain Models
Jinbo Song | Ruoran Huang | Xinyang Wang | Wei Huang | Qian Yu | Mingming Chen | Yafei Yao | Chaosheng Fan | Changping Peng | Zhangang Lin | Jinghe Hu | Jingping Shao

doi dblp
ST-GAT: A Spatio-Temporal Graph Attention Network for Accurate Traffic Speed Prediction
Junho Song | Jiwon Son | Dong-hyuk Seo | Kyungsik Han | Namhyuk Kim | Sang-Wook Kim

doi dblp
A Preliminary Exploration of Extractive Multi-Document Summarization in Hyperbolic Space
Mingyang Song | Yi Feng | Liping Jing

doi dblp
Robust Time Series Dissimilarity Measure for Outlier Detection and Periodicity Detection
Xiaomin Song | Qingsong Wen | Yan Li | Liang Sun

doi dblp
Targeted Influence with Community and Gender-Aware Seeding
Maciej Styczen | Bing-Jyue Chen | Ya-Wen Teng | Yvonne-Anne Pignolet | Lydia Y. Chen | De-Nian Yang

doi dblp
Multi-Aspect Embedding of Dynamic Graphs
Aimin Sun | Zhiguo Gong

doi dblp
Confidence-Guided Learning Process for Continuous Classification of Time Series
Chenxi Sun | Moxian Song | Derun Cai | Baofeng Zhang | Shenda Hong | Hongyan Li

doi dblp
Global and Local Feature Interaction with Vision Transformer for Few-shot Image Classification
Mingze Sun | Weizhi Ma | Yang Liu

doi dblp
Improving Downstream Task Performance by Treating Numbers as Entities
Dhanasekar Sundararaman | Vivek Subramanian | Guoyin Wang | Liyan Xu | Lawrence Carin

doi dblp
ML-1M++: MovieLens-Compatible Additional Preferences for More Robust Offline Evaluation of Sequential Recommenders
Kazutoshi Umemoto

doi dblp
Leveraging the Graph Structure of Neural Network Training Dynamics
Fatemeh Vahedian | Ruiyu Li | Puja Trivedi | Di Jin | Danai Koutra

doi dblp
Towards a Learned Cost Model for Distributed Spatial Join: Data, Code & Models
Tin Vu | Alberto Belussi | Sara Migliorini | Ahmed Eldawy

doi dblp
Self-supervision Meets Adversarial Perturbation: A Novel Framework for Anomaly Detection
Yizhou Wang | Can Qin | Rongzhe Wei | Yi Xu | Yue Bai | Yun Fu

doi dblp
Hybrid Transfer in Deep Reinforcement Learning for Ads Allocation
Ze Wang | Guogang Liao | Xiaowen Shi | Xiaoxu Wu | Chuheng Zhang | Bingqi Zhu | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang

doi dblp
MNCM: Multi-level Network Cascades Model for Multi-Task Learning
Haotian Wu

doi dblp
Disentangled Contrastive Learning for Social Recommendation
Jiahao Wu | Wenqi Fan | Jingfan Chen | Shengcai Liu | Qing Li | Ke Tang

doi dblp
Nonlinear Causal Discovery in Time Series
Tianhao Wu | Xingyu Wu | Xin Wang | Shikang Liu | Huanhuan Chen

doi dblp
HQANN: Efficient and Robust Similarity Search for Hybrid Queries with Structured and Unstructured Constraints
Wei Wu | Junlin He | Yu Qiao | Guoheng Fu | Li Liu | Jin Yu

doi dblp
Efficiently Answering Minimum Reachable Label Set Queries in Edge-Labeled Graphs
Yanping Wu | Renjie Sun | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Xianming Fu

doi dblp
Balancing Utility and Exposure Fairness for Integrated Ranking with Reinforcement Learning
Wei Xia | Weiwen Liu | Yifan Liu | Ruiming Tang

doi dblp
Multi-granularity Fatigue in Recommendation
Ruobing Xie | Cheng Ling | Shaoliang Zhang | Feng Xia | Leyu Lin

doi dblp
BidH: A Bidirectional Hierarchical Model for Nested Named Entity Recognition
Wanyang Xu | Wengen Li | Jihong Guan | Shuigeng Zhou

doi dblp
Modeling Latent Autocorrelation for Session-based Recommendation
Xianghong Xu | Kai Ouyang | Liuyin Wang | Jiaxin Zou | Yanxiong Lu | Hai-Tao Zheng | Hong-Gee Kim

doi dblp
Texture BERT for Cross-modal Texture Image Retrieval
Zelai Xu | Tan Yu | Ping Li

doi dblp
Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Guipeng Xv | Si Chen | Chen Lin | Wanxian Guan | Xingyuan Bu | Xubin Li | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Lightweight Unbiased Multi-teacher Ensemble for Review-based Recommendation
Guipeng Xv | Xinyi Liu | Chen Lin | Hui Li | Chenliang Li | Zhenhua Huang

doi dblp
A Multi-granularity Network for Emotion-Cause Pair Extraction via Matrix Capsule
Cheng Yang | Zhongwei Zhang | Jie Ding | Wenjun Zheng | Zhiwen Jing | Ying Li

doi dblp
Task Similarity Aware Meta Learning for Cold-Start Recommendation
Jieyu Yang | Zhaoxin Huan | Yong He | Ke Ding | Liang Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Linjian Mo

doi dblp
AdaSparse: Learning Adaptively Sparse Structures for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction
Xuanhua Yang | Xiaoyu Peng | Penghui Wei | Shaoguo Liu | Liang Wang | Bo Zheng

doi dblp
Calibrate Automated Graph Neural Network via Hyperparameter Uncertainty
Xueying Yang | Jiamian Wang | Xujiang Zhao | Sheng Li | Zhiqiang Tao

doi dblp
Unanswerable Question Correction and Explanation over Personal Knowledge Base
An-Zi Yen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
MetaRule: A Meta-path Guided Ensemble Rule Set Learning for Explainable Fraud Detection
Lu Yu | Meng Li | Xiaoguang Huang | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou | Longfei Li

doi dblp
Multi-scale Multi-modal Dictionary BERT For Effective Text-image Retrieval in Multimedia Advertising
Tan Yu | Jie Liu | Zhipeng Jin | Yi Yang | Hongliang Fei | Ping Li

doi dblp
The SimIIR 2.0 Framework: User Types, Markov Model-Based Interaction Simulation, and Advanced Query Generation
Saber Zerhoudi | Sebastian Günther | Kim Plassmeier | Timo Borst | Christin Seifert | Matthias Hagen | Michael Granitzer

doi dblp
A Hyperbolic-to-Hyperbolic User Representation with Multi-aspect for Social Recommendation
Hang Zhang | Hao Wang | Guifeng Wang | Jiayu Liu | Qi Liu

doi dblp
Binary Classification with Positive Labeling Sources
Jieyu Zhang | Yujing Wang | Yaming Yang | Yang Luo | Alexander Ratner

doi dblp
An Enhanced Gated Graph Neural Network for E-commerce Recommendation
Jihai Zhang | Fangquan Lin | Cheng Yang | Ziqiang Cui

doi dblp
Graph Representation Learning via Adaptive Multi-layer Neighborhood Diffusion Contrast
Jijie Zhang | Yan Yang | Yong Liu | Meng Han | Shaowei Yin

doi dblp
Selectively Expanding Queries and Documents for News Background Linking
Lirong Zhang | Hideo Joho | Sumio Fujita | Haitao Yu

doi dblp
Deep Contrastive Multiview Network Embedding
Mengqi Zhang | Yanqiao Zhu | Qiang Liu | Shu Wu | Liang Wang

doi dblp
Co-Training with Validation: A Generic Framework for Semi-Supervised Relation Extraction
Shun Zhang | Xiangkui Lu | Jun Wu

doi dblp
Revisiting Cold-Start Problem in CTR Prediction: Augmenting Embedding via GAN
Xuxin Zhang | Di Wang | Dehong Gao | Wen Jiang | Wei Ning | Yang Zhou | Chen Wang

doi dblp
WDRASS: A Web-scale Dataset for Document Retrieval and Answer Sentence Selection
Zeyu Zhang | Thuy Vu | Sunil Gandhi | Ankit Chadha | Alessandro Moschitti

doi dblp
SuGeR: A Subgraph-based Graph Convolutional Network Method for Bundle Recommendation
Zhenning Zhang | Boxin Du | Hanghang Tong

doi dblp
KSG: Knowledge and Skill Graph
Feng Zhao | Ziqi Zhang | Donglin Wang

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen

doi dblp
Multiple Instance Learning for Uplift Modeling
Yao Zhao | Haipeng Zhang | Shiwei Lyu | Ruiying Jiang | Jinjie Gu | Guannan Zhang

doi dblp
Multi-Interest Refinement by Collaborative Attributes Modeling for Click-Through Rate Prediction
Huachi Zhou | Jiaqi Fan | Xiao Huang | Ka Ho Li | Zhenyu Tang | Dahai Yu

doi dblp
Dialogue State Tracking Based on Hierarchical Slot Attention and Contrastive Learning
Yihao Zhou | Guoshuai Zhao | Xueming Qian

doi dblp
Modeling Price Elasticity for Occupancy Prediction in Hotel Dynamic Pricing
Fanwei Zhu | Wendong Xiao | Yao Yu | Ziyi Wang | Zulong Chen | Quan Lu | Zemin Liu | Minghui Wu | Shenghua Ni

doi dblp
CAPER: Coarsen, Align, Project, Refine - A General Multilevel Framework for Network Alignment
Jing Zhu | Danai Koutra | Mark Heimann

doi dblp
Spherical Graph Embedding for Item Retrieval in Recommendation System
Wenqiao Zhu | Yesheng Xu | Xin Huang | Qiyang Min | Xun Zhou

doi dblp
Molecular Substructure-Aware Network for Drug-Drug Interaction Prediction
Xinyu Zhu | Yongliang Shen | Weiming Lu

doi dblp
SEERa: A Framework for Community Prediction
Soroush Ziaeinejad | Saeed Samet | Hossein Fani

doi dblp
A Different VIM: Visualizing Incremental Machine Learning
Sikder Tahsin Al-Amin | Mohammad Imtiaz Nur | Aisha Farooque | Guoning Chen | Robin Varghese | Carlos Ordonez

doi dblp
LearnShapley: Learning to Predict Rankings of Facts Contribution Based on Query Logs
Dana Arad | Daniel Deutch | Nave Frost

doi dblp
SoCRATe: A Recommendation System with Limited-Availability Items
Davide Azzalini | Fabio Azzalini | Chiara Criscuolo | Tommaso Dolci | Davide Martinenghi | Sihem Amer-Yahia

doi dblp
Statistical Claim Checking: StatCheck in Action
Oana Balalau | Simon Ebel | Théo Galizzi | Ioana Manolescu | Quentin Massonnat | Antoine Deiana | Emilie Gautreau | Antoine Krempf | Thomas Pontillon | Gérald Roux | Joanna Yakin

doi dblp
Abstra: Toward Generic Abstractions for Data of Any Model
Nelly Barret | Ioana Manolescu | Prajna Upadhyay

doi dblp
ranx.fuse: A Python Library for Metasearch
Elias Bassani | Luca Romelli

doi dblp
Federated Data Preparation, Learning, and Debugging in Apache SystemDS
Sebastian Baunsgaard | Matthias Boehm | Kevin Innerebner | Mito Kehayov | Florian Lackner | Olga Ovcharenko | Arnab Phani | Tobias Rieger | David Weissteiner | Sebastian Benjamin Wrede

doi dblp
exML: An Explainable Maximum Likelihood Tool for Proportion Estimation in DNA Data
Amit Bergman | Viviane Slon | Daniel Deutch

doi dblp
GALGO: Scalable Graph Analytics with a Parallel DBMS
Wellington Cabrera | Xiantian Zhou | Ladjel Bellatreche | Carlos Ordonez

doi dblp
CyberWater: An Open Framework for Data and Model Integration in Water Science and Engineering
Ranran Chen | Feng Li | Drew Bieger | Fengguang Song | Yao Liang | Daniel Luna | Ryan Young | Xu Liang | Sudhakar Pamidighantam

doi dblp
DASH: An Agile Knowledge Graph System Disentangling Demands, Algorithms, Data Resources, and Humans
Shaowei Chen | Haoran Wang | Jie Liu | Jiahui Wu

doi dblp
A Platform for Argumentative Zoning Annotation and Scientific Summarization
Alaa El-Ebshihy | Annisa Maulida Ningtyas | Linda Andersson | Florina Piroi | Andreas Rauber

doi dblp
DISCO: Comprehensive and Explainable Disinformation Detection
Dongqi Fu | Yikun Ban | Hanghang Tong | Ross Maciejewski | Jingrui He

doi dblp
SmartIndex: An Index Advisor with Learned Cost Estimator
Jianling Gao | Nan Zhao | Ning Wang | Shuang Hao

doi dblp
Leveraging Scalable Profiling to Learn and Visualize the Latest Trustworthy COVID-19 Medical Research Findings
Michael N. Gubanov | Sophie Pavia | Anna Pyayt | William Goble

doi dblp
MLadder: An Online Training System for Machine Learning and Data Science Education
Siqi Han | Wanting Li | En Zhang | Jilin Shi | Wei Wang | Xuesong Lu

doi dblp
A GPU-based Graph Pattern Mining System
Lin Hu | Lei Zou

doi dblp
System-Auditing, Data Analysis and Characteristics of Cyber Attacks for Big Data Systems
Liangyi Huang | Sophia Hall | Fei Shao | Arafath Nihar | Vipin Chaudhary | Yinghui Wu | Roger H. French | Xusheng Xiao

doi dblp
Hockey: A Hybrid PMem-SSD Storage Engine for Analytical Database
Yuhang Jia | Huiqi Hu | Xuan Zhou | Weining Qian

doi dblp
A Real-time Post-processing System for Itinerary Recommendation
Linge Jiang | Guiyang Wang | Zhibo Zhu | Binghao Wang | Runsheng Gan | Ziqi Liu | Jun Zhou

doi dblp
Flurry: A Fast Framework for Provenance Graph Generation for Representation Learning
Maya Kapoor | Joshua Melton | Michael Ridenhour | Thomas Moyer | Siddharth Krishnan

doi dblp
MM-evocat: A Tool for Modelling and Evolution Management of Multi-Model Data
Pavel Koupil | Jáchym Bártík | Irena Holubová

doi dblp
POTATO: exPlainable infOrmation exTrAcTion framewOrk
Ádám Kovács | Kinga Gémes | Eszter Iklódi | Gábor Recski

doi dblp
Named Entity-based Question-Answering Pair Generator
Aritra Kumar Lahiri | Qinmin Vivian Hu

doi dblp
Demonstrating SubStrat: A Subset-Based Strategy for Faster AutoML on Large Datasets
Teddy Lazebnik | Amit Somech

doi dblp
Visual Exploration of Literature with Argo Scholar
Kevin Li | Haoyang Yang | Evan Montoya | Anish Upadhayay | Zhiyan Zhou | Jon Saad-Falcon | Duen Horng Chau

doi dblp
Demonstration of LogicLib: An Expressive Multi-Language Interface over Scalable Datalog System
Mingda Li | Jin Wang | Guorui Xiao | Youfu Li | Carlo Zaniolo

doi dblp
PRID: An Efficient Pub/Sub Ride Hitching System
Yafei Li | Lei Gao | Haobo Sun | Huiling Li | Qingshun Wu

doi dblp
TSUPY: Dynamic Climate Network Analysis Library
Jinshu Liu | Yunlong Xu | Fatemeh Nargesian | Gourab Ghoshal

doi dblp
Sensitivity Review of Large Collections by Identifying and Prioritising Coherent Documents Groups
Hitarth Narvala | Graham McDonald | Iadh Ounis

doi dblp
PyDHNet: A Python Library for Dynamic Heterogeneous Network Representation Learning and Evaluation
Hoang Nguyen | Radin Hamidi Rad | Ebrahim Bagheri

doi dblp
CrisICSum: Interpretable Classification and Summarization Platform for Crisis Events from Microblogs
Thi Huyen Nguyen | Miroslav Shaltev | Koustav Rudra

doi dblp
PLASMA: A Semantic Modeling Tool for Domain Experts
Alexander Paulus | Andreas Burgdorf | Tristan Langer | André Pomp | Tobias Meisen | Sebastian Pol

doi dblp
How Does the Crowd Impact the Model? A Tool for Raising Awareness of Social Bias in Crowdsourced Training Data
Periklis Perikleous | Andreas Kafkalias | Zenonas Theodosiou | Pinar Barlas | Evgenia Christoforou | Jahna Otterbacher | Gianluca Demartini | Andreas Lanitis

doi dblp
X-Vision: Explainable Image Retrieval by Re-Ranking in Semantic Space
Sayantan Polley | Subhajit Mondal | Venkata Srinath Mannam | Kushagra Kumar | Subhankar Patra | Andreas Nürnberger

doi dblp
DBinsight: A Tool for Interactively Understanding the Query Processing Pipeline in RDBMSs
Ying Rong | Hui Li | Kankan Zhao | Xiyue Gao | Jiangtao Cui

doi dblp
CAVE: Correcting Attribute Values in E-commerce Profiles
Kassem Sabeh | Mouna Kacimi | Johann Gamper

doi dblp
CLEAR: A Fully User-side Image Search System
Ryoma Sato

doi dblp
GALVIS: Visualization Construction through Example-Powered Declarative Programming
Leixian Shen | Enya Shen | Zhiwei Tai | Yun Wang | Yuyu Luo | Jianmin Wang

doi dblp
LibEpidemic: An Open-source Framework for Modeling Infectious Disease with Bigdata
Honghao Shi | Qijian Tian | Jingyuan Wang | Jiawei Cheng

doi dblp
TinyRL: Towards Reinforcement Learning on Tiny Embedded Devices
Tomasz Szydlo | Prem Prakash Jayaraman | Yinhao Li | Graham Morgan | Rajiv Ranjan

doi dblp
FeReD: Federated Reinforcement Learning in the DBMS
Sotirios Tzamaras | Radu Ciucanu | Marta Soare | Sihem Amer-Yahia

doi dblp
BED: A Real-Time Object Detection System for Edge Devices
Guanchu Wang | Zaid Pervaiz Bhat | Zhimeng Jiang | Yi-Wei Chen | Daochen Zha | Alfredo Costilla Reyes | Afshin Niktash | Mehmet Görkem Ulkar | Osman Erman Okman | Xuanting Cai | Xia Hu

doi dblp
ClozeSearch: A Collocation Retrieval Application to Assist in Scientific Writing
Mengru Wang | Omar Alonso

doi dblp
CRUX: Crowdsourced Materials Science Resource and Workflow Exploration
Mengying Wang | Hanchao Ma | Abhishek Daundkar | Sheng Guan | Yiyang Bian | Alpi Sehirlioglu | Yinghui Wu

doi dblp
Hammer PDF: An Intelligent PDF Reader for Scientific Papers
Sheng-Fu Wang | Shu-Hang Liu | Tian-Yi Che | Yi-Fan Lu | Song-Xiao Yang | Heyan Huang | Xian-Ling Mao

doi dblp
A System for Time Series Feature Extraction in Federated Learning
Siqi Wang | Jiashu Li | Mian Lu | Zhao Zheng | Yuqiang Chen | Bingsheng He

doi dblp
Extensible Database Simulator for Fast Prototyping In-Database Algorithms
Yifan Wang | Daisy Zhe Wang

doi dblp
Approximate and Interactive Processing of Aggregate Queries on Knowledge Graphs: A Demonstration
Yuxiang Wang | Arijit Khan | Xiaoliang Xu | Shuzhan Ye | Shihuang Pan | Yuhan Zhou

doi dblp
FinBot: A Memory-Augmented Intelligent Financial Assistant
Yingting Wu | Bingzhu Du | Yongliang Wang | Zihao Wang | Minghui Yang | Yuchi Zhang | Hai Zhao

doi dblp
An In-depth Interactive and Visualized Platform for Evaluating and Analyzing MRC Models
Zhijing Wu | Jingliang Fang | Hua Xu | Kai Gao

doi dblp
Favorite+: Favorite Tuples Extraction via Regret Minimization
Min Xie | Yang Liu

doi dblp
gCBO: A Cost-based Optimizer for Graph Databases
Linglin Yang | Lei Yang | Yue Pang | Lei Zou

doi dblp
eDental: Managing Your Dental Care in Diet Diaries
Kaiping Zheng | Thao Nguyen | Changshuo Liu | Charlene Enhui Goh | Beng Chin Ooi

doi dblp
ExeKG: Executable Knowledge Graph System for User-friendly Data Analytics
Zhuoxun Zheng | Baifan Zhou | Dongzhuoran Zhou | Ahmet Soylu | Evgeny Kharlamov

doi dblp
Ledgit: A Service to Diagnose Illicit Addresses on Blockchain using Multi-modal Unsupervised Learning
Xiaoying Zhi | Yash Satsangi | Sean J. Moran | Shaltiel Eloul

doi dblp
ScheRe: Schema Reshaping for Enhancing Knowledge Graph Construction
Dongzhuoran Zhou | Baifan Zhou | Zhuoxun Zheng | Ahmet Soylu | Ognjen Savkovic | Egor V. Kostylev | Evgeny Kharlamov

doi dblp
Intent Disambiguation for Task-oriented Dialogue Systems
Andrea Alfieri | Ralf Wolter | Seyyed Hadi Hashemi

doi dblp
Utilizing Contrastive Learning To Address Long Tail Issue in Product Categorization
Lei Chen | Tianqi Wang

doi dblp
Synerise Monad - Real-Time Multimodal Behavioral Modeling
Jacek Dabrowski | Barbara Rychalska

doi dblp
From Product Searches to Conversational Agents for E-Commerce
Giuseppe Di Fabbrizio

doi dblp
Simulating Complex Problems Inside a Database
Giancarlo Fissore | Nikolaos Vasiloglou

doi dblp
Building Next Best Action Engines for B2C and B2B Use Cases
Ilya Katsov

doi dblp
Fifty Shades of Pink: Understanding Color in e-commerce using Knowledge Graphs
Lizzie Liang | Sneha Kamath | Petar Ristoski | Qunzhi Zhou | Zhe Wu

doi dblp
Leveraging Automated Search Relevance Evaluation to Improve System Deployment: A Case Study in Healthcare
Yizhao Ni | Ferosh Jacob | Priya Gopi Achuthan | Hui Wu | Faizan Javed

doi dblp
Shoe Size Resolution in Search Queries and Product Listings using Knowledge Graphs
Petar Ristoski | Aritra Mandal | Simon Becker | Anu Mandalam | Ethan Hart | Sanjika Hewavitharana | Zhe Wu | Qunzhi Zhou

doi dblp
Geographical Address Models in the Indian e-Commerce
Ravindra Babu Tallamraju

doi dblp
On the Challenges of Podcast Search at Spotify
Mi Tian | Claudia Hauff | Praveen Chandar

doi dblp
Building Natural Language Processing Applications with EasyNLP
Chengyu Wang | Minghui Qiu | Jun Huang

doi dblp
Executable Knowledge Graph for Transparent Machine Learning in Welding Monitoring at Bosch
Zhuoxun Zheng | Baifan Zhou | Dongzhuoran Zhou | Ahmet Soylu | Evgeny Kharlamov

doi dblp
Sequence-Driven Analytics and Prediction
Usman Ahmed

doi dblp
Rank-Aware Gain-Based Evaluation of Extractive Summarization
Mousumi Akter

doi dblp
C-Cast: A Real-Time Forecasting Model for a Controlled Sequence
Ren Fujiwara

doi dblp
Causal Relationship over Knowledge Graphs
Hao Huang

doi dblp
Best Practices for Top-N Recommendation Evaluation: Candidate Set Sampling and Statistical Inference Techniques
Ngozi Ihemelandu

doi dblp
Identify Relevant Entities Through Text Understanding
Pooja Oza

doi dblp
Modeling Turn-Based Sequences for Player Tactic Applications in Badminton Matches
Wei-Yao Wang

doi dblp
Fairness of Machine Learning in Search Engines
Yi Fang | Hongfu Liu | Zhiqiang Tao | Mikhail Yurochkin

doi dblp
Self-Supervised Learning for Recommendation
Chao Huang | Lianghao Xia | Xiang Wang | Xiangnan He | Dawei Yin

doi dblp
Graph-based Management and Mining of Blockchain Data
Arijit Khan | Cuneyt Gurcan Akcora

doi dblp
Mining of Real-world Hypergraphs: Patterns, Tools, and Generators
Geon Lee | Jaemin Yoo | Kijung Shin

doi dblp
Information Extraction from Social Media: A Hands-on Tutorial on Tasks, Data, and Open Source Tools
Shubhanshu Mishra | Rezvaneh Rezapour | Jana Diesner

doi dblp
Learning and Mining with Noisy Labels
Masashi Sugiyama | Tongliang Liu | Bo Han | Yang Liu | Gang Niu

doi dblp
Tutorial on Deep Learning Interpretation: A Data Perspective
Zhou Yang | Ninghao Liu | Xia Ben Hu | Fang Jin

doi dblp
AIMLAI: Advances in Interpretable Machine Learning and Artificial Intelligence
Adrien Bibal | Tassadit Bouadi | Benoît Frénay | Luis Galárraga | José Oramas

doi dblp
Workshop on Human-in-the-loop Data Curation
Gianluca Demartini | Jie Yang | Shazia W. Sadiq

doi dblp
THECOG 2022 - Transforms In Behavioral And Affective Computing (Revisited)
Georgios Drakopoulos | Eleanna Kafeza

doi dblp
Workshop on Proactive and Agent-Supported Information Retrieval (PASIR)
Gareth J. F. Jones | Procheta Sen | Debasis Ganguly | Emine Yilmaz

doi dblp
TrustLOG: The First Workshop on Trustworthy Learning on Graphs
Jian Kang | Shuaicheng Zhang | Bo Li | Jingrui He | Jian Pei | Dawei Zhou

doi dblp
Deep Learning for Search and Recommendation
Wei Liu | Kexin Xie | Linsey Pang | James Bailey | Longbing Cao | Yuxi Zhang

doi dblp
The 2nd Workshop on Mixed-Initiative ConveRsatiOnal Systems (MICROS)
Ida Mele | Cristina Ioana Muntean | Mohammad Aliannejadi | Nikos Voskarides

doi dblp
Applied Machine Learning Methods for Time Series Forecasting
Linsey Pang | Wei Liu | Lingfei Wu | Kexin Xie | Stephen Guo | Raghav Chalapathy | Musen Wen

doi dblp
The Third Workshop on Data-driven Intelligent Transportation
Hua Wei | Guni Sheron | Cathy Wu | Sanjay Chawla | Zhenhui Li

doi dblp
The 1st International Workshop on Federated Learning with Graph Data (FedGraph)
Carl Yang | Xiaoxiao Li | Nathalie Baracaldo | Neil Shah | Chaoyang He | Lingjuan Lyu | Lichao Sun | Salman Avestimehr

doi dblp
PAS: Privacy Algorithms in Systems
Philip S. Yu | Olivera Kotevska | Tyler Derr