Main » FnT IR » 2022 »

2022 Volume 16 Issue 3


Anthology ID:
2022.ftir_journal-ir0anthology0volumeA16A3
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Pre-training Methods in Information Retrieval
Yixing Fan | Xiaohui Xie | Yinqiong Cai | Jia Chen | Xinyu Ma | Xiangsheng Li | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo