Main » IPM » 2022 »

2022 Volume 59 Issue 4


Anthology ID:
2022.ipm_journal-ir0anthology0volumeA59A4
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
A semantic and syntactic enhanced neural model for financial sentiment analysis
Chunli Xiang | Junchi Zhang | Fei Li | Hao Fei | Donghong Ji

doi dblp
Contrastive Graph Convolutional Networks with adaptive augmentation for text classification
Yintao Yang | Rui Miao | Yili Wang | Xin Wang

doi dblp
Category-universal witness discovery with attention mechanism in social network
Weijia Liu | Jiuxin Cao | Yuntao Yang | Bo Liu | Qingqing Gao

doi dblp
Adaptive and structured graph learning for semi-supervised clustering
Long Chen | Zhi Zhong

doi dblp
Informed Patch Enhanced HyperGCN for skeleton-based action recognition
Yanjun Chen | Ying Li | Chongyang Zhang | Hao Zhou | Yan Luo | Chuanping Hu

doi dblp
Graph convolutional network with sample and feature weights for Alzheimer's disease diagnosis
Lu Zeng | Hengxin Li | Tingsong Xiao | Fumin Shen | Zhi Zhong

doi dblp
Aspect sentiment analysis with heterogeneous graph neural networks
Guangquan Lu | Jiecheng Li | Jian Wei

doi dblp
Intrinsic partial linear models for manifold-valued data
Di Xiong | Shihui Ying | Hongtu Zhu

doi dblp
Understanding information diffusion with psychological field dynamic
Yuyang Liu | Junruo Gao | Zefang Zhao | Jun Li | Zhaojuan Yue

doi dblp
A systemic functional linguistics approach to implicit entity recognition in tweets
Hawre Hosseini | Mehran Mansouri | Ebrahim Bagheri

doi dblp
Characterizing multi-domain false news and underlying user effects on Chinese Weibo
Qiang Sheng | Juan Cao | H. Russell Bernard | Kai Shu | Jintao Li | Huan Liu

doi dblp
A mental state Knowledge-aware and Contrastive Network for early stress and depression detection on social media
Kailai Yang | Tianlin Zhang | Sophia Ananiadou

doi dblp
ListMAP: Listwise learning to rank as maximum a posteriori estimation
Sanaz Keshvari | Faezeh Ensan | Hadi Sadoghi Yazdi

doi dblp
AdaSL: An Unsupervised Domain Adaptation framework for Arabic multi-dialectal Sequence Labeling
Abdellah El Mekki | Abdelkader El Mahdaouy | Ismail Berrada | Ahmed Khoumsi

doi dblp
Multimodality Alzheimer's Disease Analysis in Deep Riemannian Manifold
Junbo Ma | Jilian Zhang | Zeyu Wang

doi dblp
Contrastive and attentive graph learning for multi-view clustering
Ru Wang | Lin Li | Xiaohui Tao | Peipei Wang | Peiyu Liu

doi dblp
Real-world model for bitcoin price prediction
Rajat Kumar Rathore | Deepti Mishra | Pawan Singh Mehra | Om Pal | Ahmad Sobri Hashim | Azrulhizam Shapi'i | T. Ciano | Meshal Shutaywi

doi dblp
The effect of technical and functional quality on online physician selection: Moderation effect of competition intensity
Jiaming Fang | Ling Wen | Haiyan Ren | Chao Wen

doi dblp
Identifying humanitarian information for emergency response by modeling the correlation and independence between text and images
Xuehua Wu | Jin Mao | Hao Xie | Gang Li

doi dblp
Hotness prediction of scientific topics based on a bibliographic knowledge graph
Chaoguang Huo | Shutian Ma | Xiaozhong Liu

doi dblp
Transfer language selection for zero-shot cross-lingual abusive language detection
Juuso Eronen | Michal Ptaszynski | Fumito Masui | Masaki Arata | Gniewosz Leliwa | Michal Wroczynski

doi dblp
Interest Evolution-driven Gated Neighborhood aggregation representation for dynamic recommendation in e-commerce
Donghua Liu | Jing Li | Jia Wu | Bo Du | Jun Chang | Xuefei Li

doi dblp
Spatio-temporal graph-based CNNs for anomaly detection in weakly-labeled videos
Huiyu Mu | Ruizhi Sun | Miao Wang | Zeqiu Chen

doi dblp
Popularity prediction for marketer-generated content: A text-guided attention neural network for multi-modal feature fusion
Yang Qian | Wang Xu | Xiao Liu | Haifeng Ling | Yuanchun Jiang | Yidong Chai | Ye-Zheng Liu

doi dblp
E-government information search by English-as-a Second Language speakers: The effects of language proficiency and document reading level
Morgan Harvey | David Brazier

doi dblp
Improved sales time series predictions using deep neural networks with spatiotemporal dynamic pattern acquisition mechanism
Daifeng Li | Kaixin Lin | Xuting Li | Jianbin Liao | Ruo Du | Dingquan Chen | Andrew D. Madden

doi dblp
An explainable artificial intelligence approach for financial distress prediction
Zijiao Zhang | Chong Wu | Shi-You Qu | Xiaofang Chen

doi dblp
Explaining education-based difference in systematic processing of COVID-19 information: Insights into global recovery from infodemic
Qing Huang | Lu Wei

doi dblp
Multiplicity and dynamics of social representations of the COVID-19 pandemic on Chinese social media from 2019 to 2020
Anfan Chen | Jingwen Zhang | Wang Liao | Chen Luo | Cuihua Shen | Bo Feng

doi dblp
How does government microblog affect tourism market value? The perspective of signaling theory
Hong Zhu | Fang Wang

doi dblp
A Dual-Pointer guided transition system for end-to-end structured sentiment analysis with global graph reasoning
Qiujing Xu | Bobo Li | Fei Li | Guohong Fu | Donghong Ji

doi dblp
Technological trend mining: identifying new technology opportunities using patent semantic analysis
Siyeong Yun | Woojin Cho | Chulhyun Kim | Sungjoo Lee

doi dblp
Corroborating the effect of positive technology readiness on the intention to use the virtual reality sports game "Screen Golf": Focusing on the technology readiness and acceptance model
Bo-Hyun Seong | Chang-Yu Hong

doi dblp
Quantifying the structural and temporal characteristics of negative links in signed citation networks
Duoqi Song | Wenpei Wang | Ying Fan | Yanmeng Xing | An Zeng

doi dblp
Predicting the Hate: A GSTM Model based on COVID-19 Hate Speech Datasets
Xiao-Kun Wu | Tian-Fang Zhao | Lu Lu | Wei-Neng Chen