Main » ICMR » 2022 »

ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

Vincent Oria, Maria Luisa Sapino, Shin'ichi Satoh, Brigitte Kerhervé, Wen-Huang Cheng, Ichiro Ide, Vivek K. Singh (Editors)


Anthology ID:
2022.mir_conference-2022
Year:
2022
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
URL:
https://doi.org/10.1145/3512527
DOI:
10.1145/3512527
DBLP:
conf/mir/2022
BibTeX:
Download

doi dblp
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
TransPCC: Towards Deep Point Cloud Compression via Transformers
Zujie Liang | Fan Liang

doi dblp
The Impact of Dataset Splits on Classification Performance in Medical Videos
Markus Fox | Klaus Schoeffmann

doi dblp
OSCARS: An Outlier-Sensitive Content-Based Radiography Retrieval System
Xiaoyuan Guo | Jiali Duan | Saptarshi Purkayastha | Hari Trivedi | Judy Wawira Gichoya | Imon Banerjee

doi dblp
Unseen Food Segmentation
Yuma Honbu | Keiji Yanai

doi dblp
DMPCANet: A Low Dimensional Aggregation Network for Visual Place Recognition
Yinghao Wang | Haonan Chen | Jiong Wang | Yingying Zhu

doi dblp
VideoCLIP: A Cross-Attention Model for Fast Video-Text Retrieval Task with Image CLIP
Yikang Li | Jenhao Hsiao | Chiuman Ho

doi dblp
Music-to-Dance Generation with Multiple Conformer
Mingao Zhang | Changhong Liu | Yong Chen | Zhenchun Lei | Mingwen Wang

doi dblp
OCR-oriented Master Object for Text Image Captioning
Wenliang Tang | Zhenzhen Hu | Zijie Song | Richang Hong

doi dblp
Supervised Contrastive Vehicle Quantization for Efficient Vehicle Retrieval
Yongbiao Chen | Kaicheng Guo | Fangxin Liu | Yusheng Huang | Zhengwei Qi

doi dblp
Fashion Style-Aware Embeddings for Clothing Image Retrieval
Rino Naka | Marie Katsurai | Keisuke Yanagi | Ryosuke Goto

doi dblp
Multiple Biological Granularities Network for Person Re-Identification
Shuyuan Tu | Tianzhen Guan | Li Kuang

doi dblp
TriReID: Towards Multi-Modal Person Re-Identification via Descriptive Fusion Model
Yajing Zhai | Yawen Zeng | Da Cao | Shaofei Lu

doi dblp
Temporal-Consistent Visual Clue Attentive Network for Video-Based Person Re-Identification
Bingliang Jiao | Liying Gao | Peng Wang

doi dblp
Pluggable Weakly-Supervised Cross-View Learning for Accurate Vehicle Re-Identification
Lu Yang | Hongbang Liu | Lingqiao Liu | Jinghao Zhou | Lei Zhang | Peng Wang | Yanning Zhang

doi dblp
An Effective Two-way Metapath Encoder over Heterogeneous Information Network for Recommendation
Yanbin Jiang | Huifang Ma | Xiaohui Zhang | Zhixin Li | Liang Chang

doi dblp
Multi-Modal Contrastive Pre-training for Recommendation
Zhuang Liu | Yunpu Ma | Matthias Schubert | Yuanxin Ouyang | Zhang Xiong

doi dblp
Flexible Order Aware Sequential Recommendation
Mingda Qian | Xiaoyan Gu | Lingyang Chu | Feifei Dai | Haihui Fan | Bo Li

doi dblp
Sequential Intention-aware Recommender based on User Interaction Graph
Jinpeng Chen | Yuan Cao | Fan Zhang | Pengfei Sun | Kaimin Wei

doi dblp
TransHash: Transformer-based Hamming Hashing for Efficient Image Retrieval
Yongbiao Chen | Sheng Zhang | Fangxin Liu | Zhigang Chang | Mang Ye | Zhengwei Qi

doi dblp
Constructing Phrase-level Semantic Labels to Form Multi-Grained Supervision for Image-Text Retrieval
Zhihao Fan | Zhongyu Wei | Zejun Li | Siyuan Wang | Haijun Shan | Xuanjing Huang | Jianqing Fan

doi dblp
Relevance-based Margin for Contrastively-trained Video Retrieval Models
Alex Falcon | Swathikiran Sudhakaran | Giuseppe Serra | Sergio Escalera | Oswald Lanz

doi dblp
CLIP4Hashing: Unsupervised Deep Hashing for Cross-Modal Video-Text Retrieval
Yaoxin Zhuo | Yikang Li | Jenhao Hsiao | Chiuman Ho | Baoxin Li

doi dblp
Nearest Neighbor Search with Compact Codes: A Decoder Perspective
Kenza Amara | Matthijs Douze | Alexandre Sablayrolles | Hervé Jégou

doi dblp
Teaching a New Dog Old Tricks: Contrastive Random Walks in Videos with Unsupervised Priors
Jan Schutte | Pascal Mettes

doi dblp
FedNKD: A Dependable Federated Learning Using Fine-tuned Random Noise and Knowledge Distillation
Shaoxiong Zhu | Qi Qi | Zirui Zhuang | Jingyu Wang | Haifeng Sun | Jianxin Liao

doi dblp
Weakly Supervised Fine-grained Recognition based on Combined Learning for Small Data and Coarse Label
Anqi Hu | Zhengxing Sun | Qian Li

doi dblp
Real-Time Deepfake System for Live Streaming
Yifei Fan | Modan Xie | Peihan Wu | Gang Yang

doi dblp
EmoMTB: Emotion-aware Music Tower Blocks
Alessandro B. Melchiorre | David Penz | Christian Ganhör | Oleg Lesota | Vasco Fragoso | Florian Friztl | Emilia Parada-Cabaleiro | Franz Schubert | Markus Schedl

doi dblp
ViRMA: Virtual Reality Multimedia Analytics
Aaron Duane | Björn Þór Jónsson

doi dblp
Person Search by Uncertain Attributes
Tingting Dong | Jianquan Liu

doi dblp
Dual-Level Decoupled Transformer for Video Captioning
Yiqi Gao | Xinglin Hou | Wei Suo | Mengyang Sun | Tiezheng Ge | Yuning Jiang | Peng Wang

doi dblp
Cross-Modal Retrieval between Event-Dense Text and Image
Zhongwei Xie | Lin Li | Luo Zhong | Jianquan Liu | Ling Liu

doi dblp
Learning Hierarchical Semantic Correspondences for Cross-Modal Image-Text Retrieval
Sheng Zeng | Changhong Liu | Jun Zhou | Yong Chen | Aiwen Jiang | Hanxi Li

doi dblp
Ingredient-enriched Recipe Generation from Cooking Videos
Jianlong Wu | Liangming Pan | Jingjing Chen | Yu-Gang Jiang

doi dblp
Cross-lingual Adaptation for Recipe Retrieval with Mixup
Bin Zhu | Chong-Wah Ngo | Jingjing Chen | Wing Kwong Chan

doi dblp
Disentangled Representations and Hierarchical Refinement of Multi-Granularity Features for Text-to-Image Synthesis
Pei Dong | Lei Wu | Lei Meng | Xiangxu Meng

doi dblp
Style-woven Attention Network for Zero-shot Ink Wash Painting Style Transfer
Haochen Sun | Lei Wu | Xiang Li | Xiangxu Meng

doi dblp
Automatic Visual Recognition of Unexploded Ordnances Using Supervised Deep Learning
Georgios Begkas | Panagiotis Giannakeris | Konstantinos Ioannidis | Georgios Kalpakis | Theodora Tsikrika | Stefanos Vrochidis | Ioannis Kompatsiaris

doi dblp
Generating Topological Structure of Floorplans from Room Attributes
Yu Yin | Will Hutchcroft | Naji Khosravan | Ivaylo Boyadzhiev | Yun Fu | Sing Bing Kang

doi dblp
MultiCLU: Multi-stage Context Learning and Utilization for Storefront Accessibility Detection and Evaluation
Xuan Wang | Jiajun Chen | Hao Tang | Zhigang Zhu

doi dblp
UF-VTON: Toward User-Friendly Virtual Try-On Network
Yuan Chang | Tao Peng | Ruhan He | Xinrong Hu | Junping Liu | Zili Zhang | Minghua Jiang

doi dblp
Learning Sample Importance for Cross-Scenario Video Temporal Grounding
Peijun Bao | Yadong Mu

doi dblp
Efficient Linear Attention for Fast and Accurate Keypoint Matching
Suwichaya Suwanwimolkul | Satoshi Komorita

doi dblp
Video2Subtitle: Matching Weakly-Synchronized Sequences via Dynamic Temporal Alignment
Ben Xue | Chenchen Liu | Yadong Mu

doi dblp
Dual-Channel Localization Networks for Moment Retrieval with Natural Language
Bolin Zhang | Bin Jiang | Chao Yang | Liang Pang

doi dblp
Phrase-level Prediction for Video Temporal Localization
Sizhe Li | Chang Li | Minghang Zheng | Yang Liu

doi dblp
Joint Modality Synergy and Spatio-temporal Cue Purification for Moment Localization
Xingyu Shen | Long Lan | Huibin Tan | Xiang Zhang | Xurui Ma | Zhigang Luo

doi dblp
HybridVocab: Towards Multi-Modal Machine Translation via Multi-Aspect Alignment
Ru Peng | Yawen Zeng | Junbo Zhao

doi dblp
Improving Image Captioning via Enhancing Dual-Side Context Awareness
Yiqi Gao | Ning Wang | Wei Suo | Mengyang Sun | Peng Wang

doi dblp
Improve Image Captioning by Modeling Dynamic Scene Graph Extension
Minghao Geng | Qingjie Zhao

doi dblp
Summarizing Videos using Concentrated Attention and Considering the Uniqueness and Diversity of the Video Frames
Evlampios E. Apostolidis | Georgios Balaouras | Vasileios Mezaris | Ioannis Patras

doi dblp
Fashion Image Search via Anchor-Free Detector
Shanchuan Gao | Fankai Zeng | Lu Cheng | Jicong Fan | Mingbo Zhao

doi dblp
Unsupervised Contrastive Masking for Visual Haze Classification
Jingyu Li | Haokai Ma | Xiangxian Li | Zhuang Qi | Lei Meng | Xiangxu Meng

doi dblp
MuLER: Multiplet-Loss for Emotion Recognition
Anwer Slimi | Mounir Zrigui | Henri Nicolas

doi dblp
STAFNet: Swin Transformer Based Anchor-Free Network for Detection of Forward-looking Sonar Imagery
Xingyu Zhu | Yingshuo Liang | Jianlei Zhang | Zengqiang Chen

doi dblp
Camouflaged Poisoning Attack on Graph Neural Networks
Chao Jiang | Yi He | Richard Chapman | Hongyi Wu

doi dblp
Accelerated Sign Hunter: A Sign-based Black-box Attack via Branch-Prune Strategy and Stabilized Hierarchical Search
Siyuan Li | Guangji Huang | Xing Xu | Yang Yang | Fumin Shen

doi dblp
DiGAN: Directional Generative Adversarial Network for Object Transfiguration
Zhen Luo | Yingfang Zhang | Peihao Zhong | Jingjing Chen | Donglong Chen

doi dblp
GIO: A Timbre-informed Approach for Pitch Tracking in Highly Noisy Environments
Xiaoheng Sun | Xia Liang | Qiqi He | Bilei Zhu | Zejun Ma

doi dblp
Source-free Temporal Attentive Domain Adaptation for Video Action Recognition
Peipeng Chen | Andy J. Ma

doi dblp
Review of Deep Learning Models for Spine Segmentation
Neng Zhou | Hairu Wen | Yi Wang | Yang Liu | Longfei Zhou

doi dblp
3D-Augmented Contrastive Knowledge Distillation for Image-based Object Pose Estimation
Zhidan Liu | Zhen Xing | Xiangdong Zhou | Yijiang Chen | Guichun Zhou

doi dblp
Selective Hypergraph Convolutional Networks for Skeleton-based Action Recognition
Yiran Zhu | Guangji Huang | Xing Xu | Yanli Ji | Fumin Shen

doi dblp
Self-Lifting: A Novel Framework for Unsupervised Voice-Face Association Learning
Guangyu Chen | Deyuan Zhang | Tao Liu | Xiaoyong Du

doi dblp
Revisiting Performance Measures for Cross-Modal Hashing
Hongya Wang | Shunxin Dai | Ming Du | Bo Xu | Mingyong Li

doi dblp
Local Slot Attention for Vision and Language Navigation
Yifeng Zhuang | Qiang Sun | Yanwei Fu | Lifeng Chen | Xiangyang Xue

doi dblp
Cross-Pixel Dependency with Boundary-Feature Transformation for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Yuhui Guo | Xun Liang | Tang Hui | Bo Wu | Xiangping Zheng

doi dblp
Mobile Emotion Recognition via Multiple Physiological Signals using Convolution-augmented Transformer
Kangning Yang | Benjamin Tag | Yue Gu | Chaofan Wang | Tilman Dingler | Greg Wadley | Jorge Gonçalves

doi dblp
VAC-Net: Visual Attention Consistency Network for Person Re-identification
Weidong Shi | Yunzhou Zhang | Shangdong Zhu | Yixiu Liu | Sonya Coleman | Dermot Kerr

doi dblp
MFGAN: A Lightweight Fast Multi-task Multi-scale Feature-fusion Model based on GAN
Lijia Deng | Yu-Dong Zhang

doi dblp
Adaptive Temporal Grouping for Black-box Adversarial Attacks on Videos
Zhipeng Wei | Jingjing Chen | Hao Zhang | Linxi Jiang | Yu-Gang Jiang

doi dblp
Parallelism Network with Partial-aware and Cross-correlated Transformer for Vehicle Re-identification
Guangqi Jiang | Huibing Wang | Jinjia Peng | Xianping Fu

doi dblp
Motor Learning based on Presentation of a Tentative Goal
Siqi Sun | Yongqing Sun | Mitsuhiro Goto | Shigekuni Kondo | Dan Mikami | Susumu Yamamoto

doi dblp
Extracting Precedence Relations between Video Lectures in MOOCs
Kui Xiao | Youheng Bai | Yan Zhang

doi dblp
M2TR: Multi-modal Multi-scale Transformers for Deepfake Detection
Junke Wang | Zuxuan Wu | Wenhao Ouyang | Xintong Han | Jingjing Chen | Yu-Gang Jiang | Ser-Nam Li

doi dblp
Blindfold Attention: Novel Mask Strategy for Facial Expression Recognition
Bo Fu | Yuanxin Mao | Shilin Fu | Yonggong Ren | Zhongxuan Luo

doi dblp
MSSPQ: Multiple Semantic Structure-Preserving Quantization for Cross-Modal Retrieval
Lei Zhu | Liewu Cai | Jiayu Song | Xinghui Zhu | Chengyuan Zhang | Shichao Zhang

doi dblp
Lesion Localization in OCT by Semi-Supervised Object Detection
Yue Wu | Yang Zhou | Jianchun Zhao | Jingyuan Yang | Weihong Yu | Youxin Chen | Xirong Li

doi dblp
Weakly Supervised Pediatric Bone Age Assessment Using Ultrasonic Images via Automatic Anatomical RoI Detection
Yunyan Yan | Chuanbin Liu | Hongtao Xie | Sicheng Zhang | Zhendong Mao

doi dblp
I2-Net: Intra- and Inter-scale Collaborative Learning Network for Abdominal Multi-organ Segmentation
Chao Suo | Xuanya Li | Donghui Tan | Yuan Zhang | Xieping Gao

doi dblp
SA-NAS-BFNR: Spatiotemporal Attention Neural Architecture Search for Task-based Brain Functional Network Representation
Fenxia Duan | Chunhong Cao | Xieping Gao

doi dblp
Weakly-supervised Cerebrovascular Segmentation Network with Shape Prior and Model Indicator
Qian Wu | Yufei Chen | Ning Huang | Xiaodong Yue

doi dblp
FreqCAM: Frequent Class Activation Map for Weakly Supervised Object Localization
Runsheng Zhang

doi dblp
Reproducibility Companion Paper: Human Object Interaction Detection via Multi-level Conditioned Network
Yunqing He | Xu Sun | Hui Jiang | Tongwei Ren | Gangshan Wu | Maria Sinziana Astefanoaei | Andreas Leibetseder

doi dblp
Introduction to the Fifth Annual Lifelog Search Challenge, LSC'22
Cathal Gurrin | Liting Zhou | Graham Healy | Björn Þór Jónsson | Duc-Tien Dang-Nguyen | Jakub Lokoc | Minh-Triet Tran | Wolfgang Hürst | Luca Rossetto | Klaus Schöffmann

doi dblp
MAD '22 Workshop: Multimedia AI against Disinformation
Bogdan Ionescu | Giorgos Kordopatis-Zilos | Adrian Popescu | Luca Cuccovillo | Symeon Papadopoulos

doi dblp
ICDAR'22: Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval
Minh-Son Dao | Michael Alexander Riegler | Duc-Tien Dang-Nguyen | Cathal Gurrin | Yuta Nakashima | Mianxiong Dong

doi dblp
MMArt-ACM 2022: 5th Joint Workshop on Multimedia Artworks Analysis and Attractiveness Computing in Multimedia
Naoko Nitta | Anita Min-Chun Hu | Kensuke Tobitani