Main » SIGIR » 2022 »

SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

Enrique Amigó, Pablo Castells, Julio Gonzalo, Ben Carterette, J. Shane Culpepper, Gabriella Kazai (Editors)


Anthology ID:
2022.sigirconf_conference-2022
Year:
2022
Venue:
sigirconf_conference
Publisher:
ACM
URL:
https://doi.org/10.1145/3477495
DOI:
10.1145/3477495
DBLP:
conf/sigir/2022
BibTeX:
Download

doi dblp
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Users: Can't Work With Them, Can't Work Without Them?
Alistair Moffat

doi dblp
Few-shot Information Extraction is Here: Pre-train, Prompt and Entail
Eneko Agirre

doi dblp
Searching for a New and Better Future of Work
Jaime Teevan

doi dblp
Intelligent Conversational Agents for Ambient Computing
Ruhi Sarikaya

doi dblp
Can Clicks Be Both Labels and Features?: Unbiased Behavior Feature Collection and Uncertainty-aware Learning to Rank
Tao Yang | Chen Luo | Hanqing Lu | Parth Gupta | Bing Yin | Qingyao Ai

doi dblp
Implicit Feedback for Dense Passage Retrieval: A Counterfactual Approach
Shengyao Zhuang | Hang Li | Guido Zuccon

doi dblp
Bilateral Self-unbiased Learning from Biased Implicit Feedback
Jae-woong Lee | Seongmin Park | Joonseok Lee | Jongwuk Lee

doi dblp
Interpolative Distillation for Unifying Biased and Debiased Recommendation
Sihao Ding | Fuli Feng | Xiangnan He | Jinqiu Jin | Wenjie Wang | Yong Liao | Yongdong Zhang

doi dblp
Investigating Accuracy-Novelty Performance for Graph-based Collaborative Filtering
Minghao Zhao | Le Wu | Yile Liang | Lei Chen | Jian Zhang | Qilin Deng | Kai Wang | Xudong Shen | Tangjie Lv | Runze Wu

doi dblp
Co-training Disentangled Domain Adaptation Network for Leveraging Popularity Bias in Recommenders
Zhihong Chen | Jiawei Wu | Chenliang Li | Jingxu Chen | Rong Xiao | Binqiang Zhao

doi dblp
Hypergraph Contrastive Collaborative Filtering
Lianghao Xia | Chao Huang | Yong Xu | Jiashu Zhao | Dawei Yin | Jimmy X. Huang

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang

doi dblp
INMO: A Model-Agnostic and Scalable Module for Inductive Collaborative Filtering
Yunfan Wu | Qi Cao | Huawei Shen | Shuchang Tao | Xueqi Cheng

doi dblp
Improving Implicit Alternating Least Squares with Ring-based Regularization
Rui Fan | Jin Chen | Jin Zhang | Defu Lian | Enhong Chen

doi dblp
Graph Trend Filtering Networks for Recommendation
Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Wei Jin | Xiangyu Zhao | Jiliang Tang | Qing Li

doi dblp
Learning to Denoise Unreliable Interactions for Graph Collaborative Filtering
Changxin Tian | Yuexiang Xie | Yaliang Li | Nan Yang | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Analyzing and Simulating User Utterance Reformulation in Conversational Recommender Systems
Shuo Zhang | Mu-Chun Wang | Krisztian Balog

doi dblp
Conversational Question Answering on Heterogeneous Sources
Philipp Christmann | Rishiraj Saha Roy | Gerhard Weikum

doi dblp
Structured and Natural Responses Co-generation for Conversational Search
Chenchen Ye | Lizi Liao | Fuli Feng | Wei Ji | Tat-Seng Chua

doi dblp
Variational Reasoning about User Preferences for Conversational Recommendation
Zhaochun Ren | Zhi Tian | Dongdong Li | Pengjie Ren | Liu Yang | Xin Xin | Huasheng Liang | Maarten de Rijke | Zhumin Chen

doi dblp
Curriculum Contrastive Context Denoising for Few-shot Conversational Dense Retrieval
Kelong Mao | Zhicheng Dou | Hongjin Qian

doi dblp
Unified Dialog Model Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding and Generation
Wanwei He | Yinpei Dai | Min Yang | Jian Sun | Fei Huang | Luo Si | Yongbin Li

doi dblp
COSPLAY: Concept Set Guided Personalized Dialogue Generation Across Both Party Personas
Chen Xu | Piji Li | Wei Wang | Haoran Yang | Siyun Wang | Chuangbai Xiao

doi dblp
Interacting with Non-Cooperative User: A New Paradigm for Proactive Dialogue Policy
Wenqiang Lei | Yao Zhang | Feifan Song | Hongru Liang | Jiaxin Mao | Jiancheng Lv | Zhenglu Yang | Tat-Seng Chua

doi dblp
User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling
Shuokai Li | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Xiang Ao | Fuzhen Zhuang | Qing He

doi dblp
Generating Clarifying Questions with Web Search Results
Ziliang Zhao | Zhicheng Dou | Jiaxin Mao | Ji-Rong Wen

doi dblp
ADPL: Adversarial Prompt-based Domain Adaptation for Dialogue Summarization with Knowledge Disentanglement
Lulu Zhao | Fujia Zheng | Weihao Zeng | Keqing He | Ruotong Geng | Huixing Jiang | Wei Wu | Weiran Xu

doi dblp
Learning to Infer User Implicit Preference in Conversational Recommendation
Chenhao Hu | Shuhua Huang | Yansen Zhang | Yubao Liu

doi dblp
DisenCDR: Learning Disentangled Representations for Cross-Domain Recommendation
Jiangxia Cao | Xixun Lin | Xin Cong | Jing Ya | Tingwen Liu | Bin Wang

doi dblp
Structure-Aware Semantic-Aligned Network for Universal Cross-Domain Retrieval
Jialin Tian | Xing Xu | Kai Wang | Zuo Cao | Xunliang Cai | Heng Tao Shen

doi dblp
Dynamics-Aware Adaptation for Reinforcement Learning Based Cross-Domain Interactive Recommendation
Junda Wu | Zhihui Xie | Tong Yu | Handong Zhao | Ruiyi Zhang | Shuai Li

doi dblp
Exploring Modular Task Decomposition in Cross-domain Named Entity Recognition
Xinghua Zhang | Bowen Yu | Yubin Wang | Tingwen Liu | Taoyu Su | Hongbo Xu

doi dblp
Exploiting Variational Domain-Invariant User Embedding for Partially Overlapped Cross Domain Recommendation
Weiming Liu | Xiaolin Zheng | Jiajie Su | Mengling Hu | Yanchao Tan | Chaochao Chen

doi dblp
HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction
Zuowu Zheng | Changwang Zhang | Xiaofeng Gao | Guihai Chen

doi dblp
NAS-CTR: Efficient Neural Architecture Search for Click-Through Rate Prediction
Guanghui Zhu | Feng Cheng | Defu Lian | Chunfeng Yuan | Yihua Huang

doi dblp
Enhancing CTR Prediction with Context-Aware Feature Representation Learning
Fangye Wang | Yingxu Wang | Dongsheng Li | Hansu Gu | Tun Lu | Peng Zhang | Ning Gu

doi dblp
Neighbour Interaction based Click-Through Rate Prediction via Graph-masked Transformer
Erxue Min | Yu Rong | Tingyang Xu | Yatao Bian | Da Luo | Kangyi Lin | Junzhou Huang | Sophia Ananiadou | Peilin Zhao

doi dblp
ESCM2: Entire Space Counterfactual Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate Estimation
Hao Wang | Tai-Wei Chang | Tianqiao Liu | Jianmin Huang | Zhichao Chen | Chao Yu | Ruopeng Li | Wei Chu

doi dblp
Target-aware Abstractive Related Work Generation with Contrastive Learning
Xiuying Chen | Hind Alamro | Mingzhe Li | Shen Gao | Rui Yan | Xin Gao | Xiangliang Zhang

doi dblp
A Study of Cross-Session Cross-Device Search Within an Academic Digital Library
Sebastian Gomes | Miriam Boon | Orland Hoeber

doi dblp
DAWAR: Diversity-aware Web APIs Recommendation for Mashup Creation based on Correlation Graph
Wenwen Gong | Xuyun Zhang | Yifei Chen | Qiang He | Amin Beheshti | Xiaolong Xu | Chao Yan | Lianyong Qi

doi dblp
Introducing Problem Schema with Hierarchical Exercise Graph for Knowledge Tracing
Hanshuang Tong | Zhen Wang | Yun Zhou | Shiwei Tong | Wenyuan Han | Qi Liu

doi dblp
A Robust Computerized Adaptive Testing Approach in Educational Question Retrieval
Yan Zhuang | Qi Liu | Zhenya Huang | Zhi Li | Binbin Jin | Haoyang Bi | Enhong Chen | Shijin Wang

doi dblp
Assessing Student's Dynamic Knowledge State by Exploring the Question Difficulty Effect
Shuanghong Shen | Zhenya Huang | Qi Liu | Yu Su | Shijin Wang | Enhong Chen

doi dblp
Incorporating Retrieval Information into the Truncation of Ranking Lists for Better Legal Search
Yixiao Ma | Qingyao Ai | Yueyue Wu | Yunqiu Shao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
MetaCare++: Meta-Learning with Hierarchical Subtyping for Cold-Start Diagnosis Prediction in Healthcare Data
Yanchao Tan | Carl Yang | Xiangyu Wei | Chaochao Chen | Weiming Liu | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolin Zheng

doi dblp
Interpreting Patient Descriptions using Distantly Supervised Similar Case Retrieval
Israa Alghanmi | Luis Espinosa Anke | Steven Schockaert

doi dblp
Few-shot Node Classification on Attributed Networks with Graph Meta-learning
Yonghao Liu | Mengyu Li | Ximing Li | Fausto Giunchiglia | Xiaoyue Feng | Renchu Guan

doi dblp
Personalized Fashion Compatibility Modeling via Metapath-guided Heterogeneous Graph Learning
Weili Guan | Fangkai Jiao | Xuemeng Song | Haokun Wen | Chung-Hsing Yeh | Xiaojun Chang

doi dblp
KETCH: Knowledge Graph Enhanced Thread Recommendation in Healthcare Forums
Limeng Cui | Dongwon Lee

doi dblp
Recognizing Medical Search Query Intent by Few-shot Learning
Yaqing Wang | Song Wang | Yanyan Li | Dejing Dou

doi dblp
Single-shot Embedding Dimension Search in Recommender System
Liang Qu | Yonghong Ye | Ningzhi Tang | Lixin Zhang | Yuhui Shi | Hongzhi Yin

doi dblp
Forest-based Deep Recommender
Chao Feng | Defu Lian | Zheng Liu | Xing Xie | Le Wu | Enhong Chen

doi dblp
Scalable Exploration for Neural Online Learning to Rank with Perturbed Feedback
Yiling Jia | Hongning Wang

doi dblp
On-Device Next-Item Recommendation with Self-Supervised Knowledge Distillation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Qinyong Wang | Guandong Xu | Quoc Viet Hung Nguyen

doi dblp
IR Evaluation and Learning in the Presence of Forbidden Documents
David Carmel | Nachshon Cohen | Amir Ingber | Elad Kravi

doi dblp
Human Preferences as Dueling Bandits
Xinyi Yan | Chengxi Luo | Charles L. A. Clarke | Nick Craswell | Ellen M. Voorhees | Pablo Castells

doi dblp
A Flexible Framework for Offline Effectiveness Metrics
Alistair Moffat | Joel Mackenzie | Paul Thomas | Leif Azzopardi

doi dblp
Ranking Interruptus: When Truncated Rankings Are Better and How to Measure That
Enrique Amigó | Stefano Mizzaro | Damiano Spina

doi dblp
Offline Retrieval Evaluation Without Evaluation Metrics
Fernando Diaz | Andres Ferraro

doi dblp
Information Need Awareness: An EEG Study
Dominika Michalkova | Mario Parra-Rodriguez | Yashar Moshfeghi

doi dblp
Offline Evaluation of Ranked Lists using Parametric Estimation of Propensities
Vishwa Vinay | Manoj Kilaru | David Arbour

doi dblp
Why Don't You Click: Understanding Non-Click Results in Web Search with Brain Signals
Ziyi Ye | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Zhihong Wang | Xuancheng Li | Jiaji Li | Xuesong Chen | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Post Processing Recommender Systems with Knowledge Graphs for Recency, Popularity, and Diversity of Explanations
Giacomo Balloccu | Ludovico Boratto | Gianni Fenu | Mirko Marras

doi dblp
Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction
Weijie Yu | Zhongxiang Sun | Jun Xu | Zhenhua Dong | Xu Chen | Hongteng Xu | Ji-Rong Wen

doi dblp
Towards Explainable Search Results: A Listwise Explanation Generator
Puxuan Yu | Razieh Rahimi | James Allan

doi dblp
Explainable Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Juntao Tan | Yan Zhu | Yinglong Xia | Jiebo Luo | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Shijie Geng | Zelong Li | Yongfeng Zhang

doi dblp
PEVAE: A Hierarchical VAE for Personalized Explainable Recommendation
Zefeng Cai | Zerui Cai

doi dblp
Joint Multisided Exposure Fairness for Recommendation
Haolun Wu | Bhaskar Mitra | Chen Ma | Fernando Diaz | Xue Liu

doi dblp
Probabilistic Permutation Graph Search: Black-Box Optimization for Fairness in Ranking
Ali Vardasbi | Fatemeh Sarvi | Maarten de Rijke

doi dblp
Measuring Fairness in Ranked Results: An Analytical and Empirical Comparison
Amifa Raj | Michael D. Ekstrand

doi dblp
Optimizing Generalized Gini Indices for Fairness in Rankings
Virginie Do | Nicolas Usunier

doi dblp
Pareto-Optimal Fairness-Utility Amortizations in Rankings with a DBN Exposure Model
Till Kletti | Jean-Michel Renders | Patrick Loiseau

doi dblp
Fairness of Exposure in Light of Incomplete Exposure Estimation
Maria Heuss | Fatemeh Sarvi | Maarten de Rijke

doi dblp
CPFair: Personalized Consumer and Producer Fairness Re-ranking for Recommender Systems
Mohammadmehdi Naghiaei | Hossein A. Rahmani | Yashar Deldjoo

doi dblp
Structure and Semantics Preserving Document Representations
Natraj Raman | Sameena Shah | Manuela Veloso

doi dblp
Counterfactual Learning To Rank for Utility-Maximizing Query Autocompletion
Adam Block | Rahul Kidambi | Daniel N. Hill | Thorsten Joachims | Inderjit S. Dhillon

doi dblp
Risk-Sensitive Deep Neural Learning to Rank
Pedro Henrique Silva Rodrigues | Daniel Xavier de Sousa | Thierson Couto Rosa | Marcos André Gonçalves

doi dblp
RankFlow: Joint Optimization of Multi-Stage Cascade Ranking Systems as Flows
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Bo Chen | Zhirong Liu | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Rui Zhang | Yong Yu | Weinan Zhang

doi dblp
LoL: A Comparative Regularization Loss over Query Reformulation Losses for Pseudo-Relevance Feedback
Yunchang Zhu | Liang Pang | Yanyan Lan | Huawei Shen | Xueqi Cheng

doi dblp
Few-Shot Stance Detection via Target-Aware Prompt Distillation
Yan Jiang | Jinhua Gao | Huawei Shen | Xueqi Cheng

doi dblp
Pre-train a Discriminative Text Encoder for Dense Retrieval via Contrastive Span Prediction
Xinyu Ma | Jiafeng Guo | Ruqing Zhang | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Co-clustering Interactions via Attentive Hypergraph Neural Network
Tianchi Yang | Cheng Yang | Luhao Zhang | Chuan Shi | Maodi Hu | Huaijun Liu | Tao Li | Dong Wang

doi dblp
Adaptable Text Matching via Meta-Weight Regulator
Bo Zhang | Chen Zhang | Fang Ma | Dawei Song

doi dblp
Incorporating Context Graph with Logical Reasoning for Inductive Relation Prediction
Qika Lin | Jun Liu | Fangzhi Xu | Yudai Pan | Yifan Zhu | Lingling Zhang | Tianzhe Zhao

doi dblp
Hybrid Transformer with Multi-level Fusion for Multimodal Knowledge Graph Completion
Xiang Chen | Ningyu Zhang | Lei Li | Shumin Deng | Chuanqi Tan | Changliang Xu | Fei Huang | Luo Si | Huajun Chen

doi dblp
Re-thinking Knowledge Graph Completion Evaluation from an Information Retrieval Perspective
Ying Zhou | Xuanang Chen | Ben He | Zheng Ye | Le Sun

doi dblp
Meta-Knowledge Transfer for Inductive Knowledge Graph Embedding
Mingyang Chen | Wen Zhang | Yushan Zhu | Hongting Zhou | Zonggang Yuan | Changliang Xu | Huajun Chen

doi dblp
Multimodal Entity Linking with Gated Hierarchical Fusion and Contrastive Training
Peng Wang | Jiangheng Wu | Xiaohang Chen

doi dblp
CRET: Cross-Modal Retrieval Transformer for Efficient Text-Video Retrieval
Kaixiang Ji | Jiajia Liu | Weixiang Hong | Liheng Zhong | Jian Wang | Jingdong Chen | Wei Chu

doi dblp
Multimodal Disentanglement Variational AutoEncoders for Zero-Shot Cross-Modal Retrieval
Jialin Tian | Kai Wang | Xing Xu | Zuo Cao | Fumin Shen | Heng Tao Shen

doi dblp
CenterCLIP: Token Clustering for Efficient Text-Video Retrieval
Shuai Zhao | Linchao Zhu | Xiaohan Wang | Yi Yang

doi dblp
Bit-aware Semantic Transformer Hashing for Multi-modal Retrieval
Wentao Tan | Lei Zhu | Weili Guan | Jingjing Li | Zhiyong Cheng

doi dblp
V2P: Vision-to-Prompt based Multi-Modal Product Summary Generation
Xuemeng Song | Liqiang Jing | Dengtian Lin | Zhongzhou Zhao | Haiqing Chen | Liqiang Nie

doi dblp
Learn from Unlabeled Videos for Near-duplicate Video Retrieval
Xiangteng He | Yulin Pan | Mingqian Tang | Yiliang Lv | Yuxin Peng

doi dblp
Progressive Learning for Image Retrieval with Hybrid-Modality Queries
Yida Zhao | Yuqing Song | Qin Jin

doi dblp
You Need to Read Again: Multi-granularity Perception Network for Moment Retrieval in Videos
Xin Sun | Xuan Wang | Jialin Gao | Qiong Liu | Xi Zhou

doi dblp
Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Ran Cui | Tianwen Qian | Pai Peng | Elena Daskalaki | Jingjing Chen | Xiaowei Guo | Huyang Sun | Yu-Gang Jiang

doi dblp
HTKG: Deep Keyphrase Generation with Neural Hierarchical Topic Guidance
Yuxiang Zhang | Tao Jiang | Tianyu Yang | Xiaoli Li | Suge Wang

doi dblp
Logiformer: A Two-Branch Graph Transformer Network for Interpretable Logical Reasoning
Fangzhi Xu | Jun Liu | Qika Lin | Yudai Pan | Lingling Zhang

doi dblp
Personalized Abstractive Opinion Tagging
Mengxue Zhao | Yang Yang | Miao Li | Jingang Wang | Wei Wu | Pengjie Ren | Maarten de Rijke | Zhaochun Ren

doi dblp
Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion
Yinghui Li | Yangning Li | Yuxin He | Tianyu Yu | Ying Shen | Hai-Tao Zheng

doi dblp
Unifying Cross-lingual Summarization and Machine Translation with Compression Rate
Yu Bai | Heyan Huang | Kai Fan | Yang Gao | Yiming Zhu | Jiaao Zhan | Zewen Chi | Boxing Chen

doi dblp
What Makes the Story Forward?: Inferring Commonsense Explanations as Prompts for Future Event Generation
Li Lin | Yixin Cao | Lifu Huang | Shuang Li | Xuming Hu | Lijie Wen | Jianmin Wang

doi dblp
A Dual-Expert Framework for Event Argument Extraction
Rui Li | Wenlin Zhao | Cheng Yang | Sen Su

doi dblp
CorED: Incorporating Type-level and Instance-level Correlations for Fine-grained Event Detection
Jiawei Sheng | Rui Sun | Shu Guo | Shiyao Cui | Jiangxia Cao | Lihong Wang | Tingwen Liu | Hongbo Xu

doi dblp
Hierarchical Multi-Task Graph Recurrent Network for Next POI Recommendation
Nicholas Lim | Bryan Hooi | See-Kiong Ng | Yong Liang Goh | Renrong Weng | Rui Tan

doi dblp
GETNext: Trajectory Flow Map Enhanced Transformer for Next POI Recommendation
Song Yang | Jiamou Liu | Kaiqi Zhao

doi dblp
Learning Graph-based Disentangled Representations for Next POI Recommendation
Zhaobo Wang | Yanmin Zhu | Haobing Liu | Chunyang Wang

doi dblp
ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Tao Qi | Fangzhao Wu | Chuhan Wu | Peijie Sun | Le Wu | Xiting Wang | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
CAPTOR: A Crowd-Aware Pre-Travel Recommender System for Out-of-Town Users
Haoran Xin | Xinjiang Lu | Nengjun Zhu | Tong Xu | Dejing Dou | Hui Xiong

doi dblp
Positive, Negative and Neutral: Modeling Implicit Feedback in Session-based News Recommendation
Shansan Gong | Kenny Q. Zhu

doi dblp
A Non-Factoid Question-Answering Taxonomy
Valeria Bolotova | Vladislav Blinov | Falk Scholer | W. Bruce Croft | Mark Sanderson

doi dblp
QUASER: Question Answering with Scalable Extractive Rationalization
Asish Ghoshal | Srinivasan Iyer | Bhargavi Paranjape | Kushal Lakhotia | Scott Wen-tau Yih | Yashar Mehdad

doi dblp
PTAU: Prompt Tuning for Attributing Unanswerable Questions
Jinzhi Liao | Xiang Zhao | Jianming Zheng | Xinyi Li | Fei Cai | Jiuyang Tang

doi dblp
DGQAN: Dual Graph Question-Answer Attention Networks for Answer Selection
Haitian Yang | Xuan Zhao | Yan Wang | Min Li | Wei Chen | Weiqing Huang

doi dblp
ReCANet: A Repeat Consumption-Aware Neural Network for Next Basket Recommendation in Grocery Shopping
Mozhdeh Ariannezhad | Sami Jullien | Ming Li | Min Fang | Sebastian Schelter | Maarten de Rijke

doi dblp
User-controllable Recommendation Against Filter Bubbles
Wenjie Wang | Fuli Feng | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua

doi dblp
Unify Local and Global Information for Top-N Recommendation
Xiaoming Liu | Shaocong Wu | Zhaohan Zhang | Chao Shen

doi dblp
Less is More: Reweighting Important Spectral Graph Features for Recommendation
Shaowen Peng | Kazunari Sugiyama | Tsunenori Mine

doi dblp
A Review-aware Graph Contrastive Learning Framework for Recommendation
Jie Shuai | Kun Zhang | Le Wu | Peijie Sun | Richang Hong | Meng Wang | Yong Li

doi dblp
Are Graph Augmentations Necessary?: Simple Graph Contrastive Learning for Recommendation
Junliang Yu | Hongzhi Yin | Xin Xia | Tong Chen | Lizhen Cui | Quoc Viet Hung Nguyen

doi dblp
AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Zelong Li | Jianchao Ji | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang

doi dblp
Locality-Sensitive State-Guided Experience Replay Optimization for Sparse Rewards in Online Recommendation
Xiaocong Chen | Lina Yao | Julian J. McAuley | Weili Guan | Xiaojun Chang | Xianzhi Wang

doi dblp
User-Aware Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommenders
Zheng Chai | Zhihong Chen | Chenliang Li | Rong Xiao | Houyi Li | Jiawei Wu | Jingxu Chen | Haihong Tang

doi dblp
Multi-Level Interaction Reranking with User Behavior History
Yunjia Xi | Weiwen Liu | Jieming Zhu | Xilong Zhao | Xinyi Dai | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Rui Zhang | Yong Yu

doi dblp
Rethinking Reinforcement Learning for Recommendation: A Prompt Perspective
Xin Xin | Tiago Pimentel | Alexandros Karatzoglou | Pengjie Ren | Konstantina Christakopoulou | Zhaochun Ren

doi dblp
Multi-level Cross-view Contrastive Learning for Knowledge-aware Recommender System
Ding Zou | Wei Wei | Xian-Ling Mao | Ziyang Wang | Minghui Qiu | Feida Zhu | Xin Cao

doi dblp
MGPolicy: Meta Graph Enhanced Off-policy Learning for Recommendations
Xiangmeng Wang | Qian Li | Dianer Yu | Zhichao Wang | Hongxu Chen | Guandong Xu

doi dblp
Privacy-Preserving Synthetic Data Generation for Recommendation Systems
Fan Liu | Zhiyong Cheng | Huilin Chen | Yinwei Wei | Liqiang Nie | Mohan S. Kankanhalli

doi dblp
HAKG: Hierarchy-Aware Knowledge Gated Network for Recommendation
Yuntao Du | Xinjun Zhu | Lu Chen | Baihua Zheng | Yunjun Gao

doi dblp
Alleviating Spurious Correlations in Knowledge-aware Recommendations through Counterfactual Generator
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Jingyuan Wang | Bolin Ding | Ji-Rong Wen

doi dblp
Self-Guided Learning to Denoise for Robust Recommendation
Yunjun Gao | Yuntao Du | Yujia Hu | Lu Chen | Xinjun Zhu | Ziquan Fang | Baihua Zheng

doi dblp
Deployable and Continuable Meta-learning-Based Recommender System with Fast User-Incremental Updates
Renchu Guan | Haoyu Pang | Fausto Giunchiglia | Ximing Li | Xuefeng Yang | Xiaoyue Feng

doi dblp
Knowledge Graph Contrastive Learning for Recommendation
Yuhao Yang | Chao Huang | Lianghao Xia | Chenliang Li

doi dblp
CharacterBERT and Self-Teaching for Improving the Robustness of Dense Retrievers on Queries with Typos
Shengyao Zhuang | Guido Zuccon

doi dblp
Entity-aware Transformers for Entity Search
Emma J. Gerritse | Faegheh Hasibi | Arjen P. de Vries

doi dblp
BERT-ER: Query-specific BERT Entity Representations for Entity Ranking
Shubham Chatterjee | Laura Dietz

doi dblp
H-ERNIE: A Multi-Granularity Pre-Trained Language Model for Web Search
Xiaokai Chu | Jiashu Zhao | Lixin Zou | Dawei Yin

doi dblp
Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Qian Dong | Yiding Liu | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Zhicong Cheng | Shuzi Niu | Dawei Yin

doi dblp
Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo | Zhengyi Ma | Jiaxin Mao | Hongjin Qian | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Zhicheng Dou

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie

doi dblp
Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search
Jia Chen | Yiqun Liu | Yan Fang | Jiaxin Mao | Hui Fang | Shenghao Yang | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Automatic Expert Selection for Multi-Scenario and Multi-Task Search
Xinyu Zou | Zhi Hu | Yiming Zhao | Xuchu Ding | Zhongyi Liu | Chenliang Li | Aixin Sun

doi dblp
Tag-assisted Multimodal Sentiment Analysis under Uncertain Missing Modalities
Jiandian Zeng | Tianyi Liu | Jiantao Zhou

doi dblp
Mutual Disentanglement Learning for Joint Fine-Grained Sentiment Classification and Controllable Text Generation
Hao Fei | Chenliang Li | Donghong Ji | Fei Li

doi dblp
Graph Adaptive Semantic Transfer for Cross-domain Sentiment Classification
Kai Zhang | Qi Liu | Zhenya Huang | Mingyue Cheng | Kun Zhang | Mengdi Zhang | Wei Wu | Enhong Chen

doi dblp
Aspect Feature Distillation and Enhancement Network for Aspect-based Sentiment Analysis
Rui Liu | Jiahao Cao | Nannan Sun | Lei Jiang

doi dblp
IAOTP: An Interactive End-to-End Solution for Aspect-Opinion Term Pairs Extraction
Ambreen Nazir | Yuan Rao

doi dblp
Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Zheng Liu | Chaozhuo Li | Xing Xie

doi dblp
Decoupled Side Information Fusion for Sequential Recommendation
Yueqi Xie | Peilin Zhou | Sunghun Kim

doi dblp
Multi-Agent RL-based Information Selection Model for Sequential Recommendation
Kaiyuan Li | Pengfei Wang | Chenliang Li

doi dblp
When Multi-Level Meets Multi-Interest: A Multi-Grained Neural Model for Sequential Recommendation
Yu Tian | Jianxin Chang | Yanan Niu | Yang Song | Chenliang Li

doi dblp
Multi-Behavior Sequential Transformer Recommender
Enming Yuan | Wei Guo | Zhicheng He | Huifeng Guo | Chengkai Liu | Ruiming Tang

doi dblp
Determinantal Point Process Likelihoods for Sequential Recommendation
Yuli Liu | Christian J. Walder | Lexing Xie

doi dblp
Thinking inside The Box: Learning Hypercube Representations for Group Recommendation
Tong Chen | Hongzhi Yin | Jing Long | Quoc Viet Hung Nguyen | Yang Wang | Meng Wang

doi dblp
An Attribute-Driven Mirror Graph Network for Session-based Recommendation
Siqi Lai | Erli Meng | Fan Zhang | Chenliang Li | Bin Wang | Aixin Sun

doi dblp
Price DOES Matter!: Modeling Price and Interest Preferences in Session-based Recommendation
Xiaokun Zhang | Bo Xu | Liang Yang | Chenliang Li | Fenglong Ma | Haifeng Liu | Hongfei Lin

doi dblp
AutoGSR: Neural Architecture Search for Graph-based Session Recommendation
Jingfan Chen | Guanghui Zhu | Haojun Hou | Chunfeng Yuan | Yihua Huang

doi dblp
Multi-Faceted Global Item Relation Learning for Session-Based Recommendation
Qilong Han | Chi Zhang | Rui Chen | Riwei Lai | Hongtao Song | Li Li

doi dblp
Towards Suicide Ideation Detection Through Online Conversational Context
Ramit Sawhney | Shivam Agarwal | Atula Tejaswi Neerkaje | Nikolaos Aletras | Preslav Nakov | Lucie Flek

doi dblp
Unsupervised Belief Representation Learning with Information-Theoretic Variational Graph Auto-Encoders
Jinning Li | Huajie Shao | Dachun Sun | Ruijie Wang | Yuchen Yan | Jinyang Li | Shengzhong Liu | Hanghang Tong | Tarek F. Abdelzaher

doi dblp
A Multitask Framework for Sentiment, Emotion and Sarcasm aware Cyberbullying Detection from Multi-modal Code-Mixed Memes
Krishanu Maity | Prince Jha | Sriparna Saha | Pushpak Bhattacharyya

doi dblp
Bias Mitigation for Toxicity Detection via Sequential Decisions
Lu Cheng | Ahmadreza Mosallanezhad | Yasin N. Silva | Deborah L. Hall | Huan Liu

doi dblp
A Weakly Supervised Propagation Model for Rumor Verification and Stance Detection with Multiple Instance Learning
Ruichao Yang | Jing Ma | Hongzhan Lin | Wei Gao

doi dblp
On the Role of Relevance in Natural Language Processing Tasks
Artsiom Sauchuk | James Thorne | Alon Y. Halevy | Nicola Tonellotto | Fabrizio Silvestri

doi dblp
Learning to Enrich Query Representation with Pseudo-Relevance Feedback for Cross-lingual Retrieval
Ramraj Chandradevan | Eugene Yang | Mahsa Yarmohammadi | Eugene Agichtein

doi dblp
CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space
Yupeng Hou | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Learning Disentangled Representations for Counterfactual Regression via Mutual Information Minimization
Mingyuan Cheng | Xinru Liao | Quan Liu | Bin Ma | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Multi-modal Graph Contrastive Learning for Micro-video Recommendation
Zixuan Yi | Xi Wang | Iadh Ounis | Craig MacDonald

doi dblp
RESETBERT4Rec: A Pre-training Model Integrating Time And User Historical Behavior for Sequential Recommendation
Qihang Zhao

doi dblp
Item-Provider Co-learning for Sequential Recommendation
Lei Chen | Jingtao Ding | Min Yang | Chengming Li | Chonggang Song | Lingling Yi

doi dblp
Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching
Jiazhen Lou | Hong Wen | Fuyu Lv | Jing Zhang | Tengfei Yuan | Zhao Li

doi dblp
Towards Event-level Causal Relation Identification
Chuang Fan | Daoxing Liu | Libo Qin | Yue Zhang | Ruifeng Xu

doi dblp
Exploring Heterogeneous Data Lake based on Unified Canonical Graphs
Qin Yuan | Ye Yuan | Zhenyu Wen | He Wang | Chen Chen | Guoren Wang

doi dblp
Regulating Group Exposure for Item Providers in Recommendation
Mirko Marras | Ludovico Boratto | Guilherme Ramos | Gianni Fenu

doi dblp
L3E-HD: A Framework Enabling Efficient Ensemble in High-Dimensional Space for Language Tasks
Fangxin Liu | Haomin Li | Xiaokang Yang | Li Jiang

doi dblp
Neural Statistics for Click-Through Rate Prediction
Yanhua Huang | Hangyu Wang | Yiyun Miao | Ruiwen Xu | Lei Zhang | Weinan Zhang

doi dblp
Adversarial Graph Perturbations for Recommendations at Scale
Huiyuan Chen | Kaixiong Zhou | Kwei-Herng Lai | Xia Hu | Fei Wang | Hao Yang

doi dblp
Graph Capsule Network with a Dual Adaptive Mechanism
Xiangping Zheng | Xun Liang | Bo Wu | Yuhui Guo | Xuan Zhang

doi dblp
Constrained Sequence-to-Tree Generation for Hierarchical Text Classification
Chao Yu | Yi Shen | Yue Mao

doi dblp
Relevance under the Iceberg: Reasonable Prediction for Extreme Multi-label Classification
Jyun-Yu Jiang | Wei-Cheng Chang | Jiong Zhang | Cho-Jui Hsieh | Hsiang-Fu Yu

doi dblp
Training Entire-Space Models for Target-oriented Opinion Words Extraction
Yuncong Li | Fang Wang | Sheng-Hua Zhong

doi dblp
Zero-shot Query Contextualization for Conversational Search
Antonios Minas Krasakis | Andrew Yates | Evangelos Kanoulas

doi dblp
EFLEC: Efficient Feature-LEakage Correction in GNN based Recommendation Systems
Ishaan Kumar | Yaochen Hu | Yingxue Zhang

doi dblp
Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR Prediction
Xiaoxiao Xu | Zhiwei Fang | Qian Yu | Ruoran Huang | Chaosheng Fan | Yong Li | Yang He | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao | Non Non

doi dblp
Enhancing Top-N Item Recommendations by Peer Collaboration
Yang Sun | Fajie Yuan | Min Yang | Alexandros Karatzoglou | Li Shen | Xiaoyan Zhao

doi dblp
Faster Learned Sparse Retrieval with Guided Traversal
Antonio Mallia | Joel Mackenzie | Torsten Suel | Nicola Tonellotto

doi dblp
Animating Images to Transfer CLIP for Video-Text Retrieval
Yu Liu | Huai Chen | Lianghua Huang | Di Chen | Bin Wang | Pan Pan | Lisheng Wang

doi dblp
IPR: Interaction-level Preference Ranking for Explicit feedback
Shih-Yang Liu | Hsien-Hao Chen | Chih-Ming Chen | Ming-Feng Tsai | Chuan-Ju Wang

doi dblp
News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Tao Qi | Fangzhao Wu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang

doi dblp
PERD: Personalized Emoji Recommendation with Dynamic User Preference
Xuanzhi Zheng | Guoshuai Zhao | Li Zhu | Xueming Qian

doi dblp
Socially-aware Dual Contrastive Learning for Cold-Start Recommendation
Jing Du | Zesheng Ye | Lina Yao | Bin Guo | Zhiwen Yu

doi dblp
Hierarchical Task-aware Multi-Head Attention Network
Jing Du | Lina Yao | Xianzhi Wang | Bin Guo | Zhiwen Yu

doi dblp
Image-Text Retrieval via Contrastive Learning with Auxiliary Generative Features and Support-set Regularization
Lei Zhang | Min Yang | Chengming Li | Ruifeng Xu

doi dblp
Enhancing Event-Level Sentiment Analysis with Structured Arguments
Qi Zhang | Jie Zhou | Qin Chen | Qingchun Bai | Liang He

doi dblp
Denoising Time Cycle Modeling for Recommendation
Sicong Xie | Qunwei Li | Weidi Xu | Kaiming Shen | Shaohu Chen | Wenliang Zhong

doi dblp
P3 Ranker: Mitigating the Gaps between Pre-training and Ranking Fine-tuning with Prompt-based Learning and Pre-finetuning
Xiaomeng Hu | Shi Yu | Chenyan Xiong | Zhenghao Liu | Zhiyuan Liu | Ge Yu

doi dblp
Towards Results-level Proportionality for Multi-objective Recommender Systems
Ladislav Peska | Patrik Dokoupil

doi dblp
Adversarial Filtering Modeling on Long-term User Behavior Sequences for Click-Through Rate Prediction
Xiaochen Li | Jian Liang | Xialong Liu | Yu Zhang

doi dblp
FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Tao Qi | Fangzhao Wu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang

doi dblp
Curriculum Learning for Dense Retrieval Distillation
Hansi Zeng | Hamed Zamani | Vishwa Vinay

doi dblp
Evaluation of Herd Behavior Caused by Population-scale Concept Drift in Collaborative Filtering
Chenglong Ma | Yongli Ren | Pablo Castells | Mark Sanderson

doi dblp
Detecting Frozen Phrases in Open-Domain Question Answering
Mostafa Yadegari | Ehsan Kamalloo | Davood Rafiei

doi dblp
Enhancing Hypergraph Neural Networks with Intent Disentanglement for Session-based Recommendation
Yinfeng Li | Chen Gao | Hengliang Luo | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
Point Prompt Tuning for Temporally Language Grounding
Yawen Zeng

doi dblp
Value Penalized Q-Learning for Recommender Systems
Chengqian Gao | Ke Xu | Kuangqi Zhou | Lanqing Li | Xueqian Wang | Bo Yuan | Peilin Zhao

doi dblp
Transform Cold-Start Users into Warm via Fused Behaviors in Large-Scale Recommendation
Pengyang Li | Rong Chen | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Understanding User Satisfaction with Task-oriented Dialogue Systems
Clemencia Siro | Mohammad Aliannejadi | Maarten de Rijke

doi dblp
Distilling Knowledge on Text Graph for Social Media Attribute Inference
Quan Li | Xiaoting Li | Lingwei Chen | Dinghao Wu

doi dblp
Progressive Self-Attention Network with Unsymmetrical Positional Encoding for Sequential Recommendation
Yuehua Zhu | Bo Huang | Shaohua Jiang | Muli Yang | Yanhua Yang | Wenliang Zhong

doi dblp
Empowering Next POI Recommendation with Multi-Relational Modeling
Zheng Huang | Jing Ma | Yushun Dong | Natasha Zhang Foutz | Jundong Li

doi dblp
What Makes a Good Podcast Summary?
Rezvaneh Rezapour | Sravana Reddy | Rosie Jones | Ian Soboroff

doi dblp
A Simple Meta-learning Paradigm for Zero-shot Intent Classification with Mixture Attention Mechanism
Han Liu | Siyang Zhao | Xiaotong Zhang | Feng Zhang | Junjie Sun | Hong Yu | Xianchao Zhang

doi dblp
BSAL: A Framework of Bi-component Structure and Attribute Learning for Link Prediction
Bisheng Li | Min Zhou | Shengzhong Zhang | Menglin Yang | Defu Lian | Zengfeng Huang

doi dblp
Analyzing the Support Level for Tips Extracted from Product Reviews
Miriam Farber | David Carmel | Lital Kuchy | Avihai Mejer

doi dblp
Why do Semantically Unrelated Categories Appear in the Same Session?: A Demand-aware Method
Liqi Yang | Linhao Luo | Xiaofeng Zhang | Fengxin Li | Xinni Zhang | Zelin Jiang | Shuai Tang

doi dblp
Enhancing Zero-Shot Stance Detection via Targeted Background Knowledge
Qinglin Zhu | Bin Liang | Jingyi Sun | Jiachen Du | Lanjun Zhou | Ruifeng Xu

doi dblp
Translation-Based Implicit Annotation Projection for Zero-Shot Cross-Lingual Event Argument Extraction
Chenwei Lou | Jun Gao | Changlong Yu | Wei Wang | Huan Zhao | Weiwei Tu | Ruifeng Xu

doi dblp
Coarse-to-Fine Sparse Sequential Recommendation
Jiacheng Li | Tong Zhao | Jin Li | Jim Chan | Christos Faloutsos | George Karypis | Soo-Min Pantel | Julian J. McAuley

doi dblp
UserBERT: Pre-training User Model with Contrastive Self-supervision
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Yongfeng Huang

doi dblp
Understanding Long Programming Languages with Structure-Aware Sparse Attention
Tingting Liu | Chengyu Wang | Cen Chen | Ming Gao | Aoying Zhou

doi dblp
Learning Trustworthy Web Sources to Derive Correct Answers and Reduce Health Misinformation in Search
Dake Zhang | Amir Vakili Tahami | Mustafa Abualsaud | Mark D. Smucker

doi dblp
MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Menghan Wang | Yuchen Guo | Zhenqi Zhao | Guangzheng Hu | Yuming Shen | Mingming Gong | Philip H. S. Torr

doi dblp
MetaCVR: Conversion Rate Prediction via Meta Learning in Small-Scale Recommendation Scenarios
Xiaofeng Pan | Ming Li | Jing Zhang | Keren Yu | Hong Wen | Luping Wang | Chengjun Mao | Bo Cao

doi dblp
A Multi-Task Based Neural Model to Simulate Users in Goal Oriented Dialogue Systems
To Eun Kim | Aldo Lipani

doi dblp
Generalizing to the Future: Mitigating Entity Bias in Fake News Detection
Yongchun Zhu | Qiang Sheng | Juan Cao | Shuokai Li | Danding Wang | Fuzhen Zhuang

doi dblp
Dialogue Topic Segmentation via Parallel Extraction Network with Neighbor Smoothing
Jinxiong Xia | Cao Liu | Jiansong Chen | Yuchen Li | Fan Yang | Xunliang Cai | Guanglu Wan | Houfeng Wang

doi dblp
Analysing the Robustness of Dual Encoders for Dense Retrieval Against Misspellings
Georgios Sidiropoulos | Evangelos Kanoulas

doi dblp
From Cluster Ranking to Document Ranking
Egor Markovskiy | Fiana Raiber | Shoham Sabach | Oren Kurland

doi dblp
Unlearning Protected User Attributes in Recommendations with Adversarial Training
Christian Ganhör | David Penz | Navid Rekabsaz | Oleg Lesota | Markus Schedl

doi dblp
A 'Pointwise-Query, Listwise-Document' based Query Performance Prediction Approach
Suchana Datta | Sean MacAvaney | Debasis Ganguly | Derek Greene

doi dblp
How Does Feedback Signal Quality Impact Effectiveness of Pseudo Relevance Feedback for Passage Retrieval
Hang Li | Ahmed Mourad | Bevan Koopman | Guido Zuccon

doi dblp
Improving Contrastive Learning of Sentence Embeddings with Case-Augmented Positives and Retrieved Negatives
Wei Wang | Liangzhu Ge | Jingqiao Zhang | Cheng Yang

doi dblp
Expression Syntax Information Bottleneck for Math Word Problems
Jing Xiong | Chengming Li | Min Yang | Xiping Hu | Bin Hu

doi dblp
Masking and Generation: An Unsupervised Method for Sarcasm Detection
Rui Wang | Qianlong Wang | Bin Liang | Yi Chen | Zhiyuan Wen | Bing Qin | Ruifeng Xu

doi dblp
Cross-Probe BERT for Fast Cross-Modal Search
Tan Yu | Hongliang Fei | Ping Li

doi dblp
GERE: Generative Evidence Retrieval for Fact Verification
Jiangui Chen | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
DH-HGCN: Dual Homogeneity Hypergraph Convolutional Network for Multiple Social Recommendations
Jiadi Han | Qian Tao | Yufei Tang | Yuhan Xia

doi dblp
Clustering based Behavior Sampling with Long Sequential Data for CTR Prediction
Yuren Zhang | Enhong Chen | Binbin Jin | Hao Wang | Min Hou | Wei Huang | Runlong Yu

doi dblp
Conversational Recommendation via Hierarchical Information Modeling
Quan Tu | Shen Gao | Yanran Li | Jianwei Cui | Bin Wang | Rui Yan

doi dblp
Relation-Guided Few-Shot Relational Triple Extraction
Xin Cong | Jiawei Sheng | Shiyao Cui | Bowen Yu | Tingwen Liu | Bin Wang

doi dblp
On Survivorship Bias in MS MARCO
Prashansa Gupta | Sean MacAvaney

doi dblp
An Efficiency Study for SPLADE Models
Carlos Lassance | Stéphane Clinchant

doi dblp
Tensor-based Graph Modularity for Text Data Clustering
Rafika Boutalbi | Mira Ait Saada | Anastasiia Iurshina | Steffen Staab | Mohamed Nadif

doi dblp
Learned Token Pruning in Contextualized Late Interaction over BERT (ColBERT)
Carlos Lassance | Maroua Maachou | Joohee Park | Stéphane Clinchant

doi dblp
AHP: Learning to Negative Sample for Hyperedge Prediction
Hyunjin Hwang | Seungwoo Lee | Chanyoung Park | Kijung Shin

doi dblp
GraFN: Semi-Supervised Node Classification on Graph with Few Labels via Non-Parametric Distribution Assignment
Junseok Lee | Yunhak Oh | Yeonjun In | Namkyeong Lee | Dongmin Hyun | Chanyoung Park

doi dblp
Item Similarity Mining for Multi-Market Recommendation
Jiangxia Cao | Xin Cong | Tingwen Liu | Bin Wang

doi dblp
ILMART: Interpretable Ranking with Constrained LambdaMART
Claudio Lucchese | Franco Maria Nardini | Salvatore Orlando | Raffaele Perego | Alberto Veneri

doi dblp
Modern Baselines for SPARQL Semantic Parsing
Debayan Banerjee | Pranav Ajit Nair | Jivat Neet Kaur | Ricardo Usbeck | Chris Biemann

doi dblp
Learning-to-Rank at the Speed of Sampling: Plackett-Luce Gradient Estimation with Minimal Computational Complexity
Harrie Oosterhuis

doi dblp
CTnoCVR: A Novelty Auxiliary Task Making the Lower-CTR-Higher-CVR Upper
Dandan Zhang | Haotian Wu | Guanqi Zeng | Yao Yang | Weijiang Qiu | Yujie Chen | Haoyuan Hu

doi dblp
Deep Multi-Representational Item Network for CTR Prediction
Jihai Zhang | Fangquan Lin | Cheng Yang | Wei Wang

doi dblp
A New Sequential Prediction Framework with Spatial-temporal Embedding
Jihai Zhang | Fangquan Lin | Cheng Yang | Wei Jiang

doi dblp
Rethinking Correlation-based Item-Item Similarities for Recommender Systems
Katsuhiko Hayashi

doi dblp
Deep Page-Level Interest Network in Reinforcement Learning for Ads Allocation
Guogang Liao | Xiaowen Shi | Ze Wang | Xiaoxu Wu | Chuheng Zhang | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang

doi dblp
GraphAD: A Graph Neural Network for Entity-Wise Multivariate Time-Series Anomaly Detection
Xu Chen | Qiu Qiu | Changshan Li | Kunqing Xie

doi dblp
On Optimizing Top-K Metrics for Neural Ranking Models
Rolf Jagerman | Zhen Qin | Xuanhui Wang | Michael Bendersky | Marc Najork

doi dblp
Bias Mitigation for Evidence-aware Fake News Detection by Causal Intervention
Junfei Wu | Qiang Liu | Weizhi Xu | Shu Wu

doi dblp
DisenCTR: Dynamic Graph-based Disentangled Representation for Click-Through Rate Prediction
Yifan Wang | Yifang Qin | Fang Sun | Bo Zhang | Xuyang Hou | Ke Hu | Jia Cheng | Jun Lei | Ming Zhang

doi dblp
Improving Conversational Recommender Systems via Transformer-based Sequential Modelling
Jie Zou | Evangelos Kanoulas | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Aixin Sun | Cheng Long

doi dblp
Neural Query Synthesis and Domain-Specific Ranking Templates for Multi-Stage Clinical Trial Matching
Ronak Pradeep | Yilin Li | Yuetong Wang | Jimmy Lin

doi dblp
On Extractive Summarization for Profile-centric Neural Expert Search in Academia
Rennan C. Lima | Rodrygo L. T. Santos

doi dblp
Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior Modeling
Xin Chen | Qingtao Tang | Ke Hu | Yue Xu | Shihang Qiu | Jia Cheng | Jun Lei

doi dblp
Joint Optimization of Ad Ranking and Creative Selection
Kaiyi Lin | Xiang Zhang | Feng Li | Pengjie Wang | Qingqing Long | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
BERT-based Dense Intra-ranking and Contextualized Late Interaction via Multi-task Learning for Long Document Retrieval
Minghan Li | Éric Gaussier

doi dblp
From Distillation to Hard Negative Sampling: Making Sparse Neural IR Models More Effective
Thibault Formal | Carlos Lassance | Benjamin Piwowarski | Stéphane Clinchant

doi dblp
Which Discriminator for Cooperative Text Generation?
Antoine Chaffin | Thomas Scialom | Sylvain Lamprier | Jacopo Staiano | Benjamin Piwowarski | Ewa Kijak | Vincent Claveau

doi dblp
When Online Meets Offline: Exploring Periodicity for Travel Destination Prediction
Wanjie Tao | Liangyue Li | Chen Chen | Zulong Chen | Hong Wen

doi dblp
Long Document Re-ranking with Modular Re-ranker
Luyu Gao | Jamie Callan

doi dblp
Improving Micro-video Recommendation via Contrastive Multiple Interests
Beibei Li | Beihong Jin | Jiageng Song | Yisong Yu | Yiyuan Zheng | Wei Zhou

doi dblp
Is News Recommendation a Sequential Recommendation Task?
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Chenliang Li | Yongfeng Huang

doi dblp
InPars: Unsupervised Dataset Generation for Information Retrieval
Luiz Henrique Bonifacio | Hugo Abonizio | Marzieh Fadaee | Rodrigo Frassetto Nogueira

doi dblp
Identifying Argumentative Questions in Web Search Logs
Yamen Ajjour | Pavel Braslavski | Alexander Bondarenko | Benno Stein

doi dblp
Smooth-AUC: Smoothing the Path Towards Rank-based CTR Prediction
Shuang Tang | Fangyuan Luo | Jun Wu

doi dblp
Diversity Vs Relevance: A Practical Multi-objective Study in Luxury Fashion Recommendations
João Sá | Vanessa Queiroz Marinho | Ana Rita Magalhães | Tiago Lacerda | Diogo Gonçalves

doi dblp
Revisiting Two-tower Models for Unbiased Learning to Rank
Le Yan | Zhen Qin | Honglei Zhuang | Xuanhui Wang | Michael Bendersky | Marc Najork

doi dblp
Answering Count Queries with Explanatory Evidence
Shrestha Ghosh | Simon Razniewski | Gerhard Weikum

doi dblp
Interactive Query Clarification and Refinement via User Simulation
Pierre Erbacher | Ludovic Denoyer | Laure Soulier

doi dblp
Summarizing Legal Regulatory Documents using Transformers
Svea Klaus | Ria Van Hecke | Kaweh Djafari Naini | Ismail Sengor Altingovde | Juan Bernabé-Moreno | Enrique Herrera-Viedma

doi dblp
An MLP-based Algorithm for Efficient Contrastive Graph Recommendations
Siwei Liu | Iadh Ounis | Craig Macdonald

doi dblp
Modeling User Behavior With Interaction Networks for Spam Detection
Prabhat Agarwal | Manisha Srivastava | Vishwakarma Singh | Charles Rosenberg

doi dblp
Relation Extraction as Open-book Examination: Retrieval-enhanced Prompt Tuning
Xiang Chen | Lei Li | Ningyu Zhang | Chuanqi Tan | Fei Huang | Luo Si | Huajun Chen

doi dblp
End-to-end Distantly Supervised Information Extraction with Retrieval Augmentation
Yue Zhang | Hongliang Fei | Ping Li

doi dblp
DeSCoVeR: Debiased Semantic Context Prior for Venue Recommendation
Sailaja Rajanala | Arghya Pal | Manish Singh | Raphael C.-W. Phan | KokSheik Wong

doi dblp
Entity-Conditioned Question Generation for Robust Attention Distribution in Neural Information Retrieval
Revanth Gangi Reddy | Md. Arafat Sultan | Martin Franz | Avirup Sil | Heng Ji

doi dblp
Assessing Scientific Research Papers with Knowledge Graphs
Kexuan Sun | Zhiqiang Qiu | Abel Salinas | Yuzhong Huang | Dong-Ho Lee | Daniel Benjamin | Fred Morstatter | Xiang Ren | Kristina Lerman | Jay Pujara

doi dblp
Matching Search Result Diversity with User Diversity Acceptance in Web Search Sessions
Jiqun Liu | Fangyuan Han

doi dblp
Topological Analysis of Contradictions in Text
Xiangcheng Wu | Xi Niu | Ruhani Rahman

doi dblp
Addressing Gender-related Performance Disparities in Neural Rankers
Shirin Seyedsalehi | Amin Bigdeli | Negar Arabzadeh | Morteza Zihayat | Ebrahim Bagheri

doi dblp
Alignment Rationale for Query-Document Relevance
Youngwoo Kim | Razieh Rahimi | James Allan

doi dblp
To Interpolate or not to Interpolate: PRF, Dense and Sparse Retrievers
Hang Li | Shuai Wang | Shengyao Zhuang | Ahmed Mourad | Xueguang Ma | Jimmy Lin | Guido Zuccon

doi dblp
A Content Recommendation Policy for Gaining Subscribers
Konstantinos Theocharidis | Manolis Terrovitis | Spiros Skiadopoulos | Panagiotis Karras

doi dblp
C3: Continued Pretraining with Contrastive Weak Supervision for Cross Language Ad-Hoc Retrieval
Eugene Yang | Suraj Nair | Ramraj Chandradevan | Rebecca Iglesias-Flores | Douglas W. Oard

doi dblp
Dual Pseudo Supervision for Semi-Supervised Text Classification with a Reliable Teacher
Shujie Li | Min Yang | Chengming Li | Ruifeng Xu

doi dblp
Learning to Rank Knowledge Subgraph Nodes for Entity Retrieval
Parastoo Jafarzadeh | Zahra Amirmahani | Faezeh Ensan

doi dblp
Mitigating the Filter Bubble While Maintaining Relevance: Targeted Diversification with VAE-based Recommender Systems
Zhaolin Gao | Tianshu Shen | Zheda Mai | Mohamed Reda Bouadjenek | Isaac Waller | Ashton Anderson | Ron Bodkin | Scott Sanner

doi dblp
Mitigating Bias in Search Results Through Contextual Document Reranking and Neutrality Regularization
George Zerveas | Navid Rekabsaz | Daniel Cohen | Carsten Eickhoff

doi dblp
A Meta-learning Approach to Fair Ranking
Yuan Wang | Zhiqiang Tao | Yi Fang

doi dblp
Can Users Predict Relative Query Effectiveness?
Oleg Zendel | Melika P. Ebrahim | J. Shane Culpepper | Alistair Moffat | Falk Scholer

doi dblp
ELECRec: Training Sequential Recommenders as Discriminators
Yongjun Chen | Jia Li | Caiming Xiong

doi dblp
Explainable Session-based Recommendation with Meta-path Guided Instances and Self-Attention Mechanism
Jiayin Zheng | Juanyun Mai | Yanlong Wen

doi dblp
MM-Rec: Visiolinguistic Model Empowered Multimodal News Recommendation
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Chao Zhang | Yongfeng Huang | Tong Xu

doi dblp
Generative Adversarial Framework for Cold-Start Item Recommendation
Hao Chen | Zefan Wang | Feiran Huang | Xiao Huang | Yue Xu | Yishi Lin | Peng He | Zhoujun Li

doi dblp
Inconsistent Ranking Assumptions in Medical Search and Their Downstream Consequences
Daniel Cohen | Kevin Du | Bhaskar Mitra | Laura Mercurio | Navid Rekabsaz | Carsten Eickhoff

doi dblp
Modality-Balanced Embedding for Video Retrieval
Xun Wang | Bingqing Ke | Xuanping Li | Fangyu Liu | Mingyu Zhang | Xiao Liang | Qiushi Xiao

doi dblp
An Efficient Fusion Mechanism for Multimodal Low-resource Setting
Dushyant Singh Chauhan | Asif Ekbal | Pushpak Bhattacharyya

doi dblp
QSG Transformer: Transformer with Query-Attentive Semantic Graph for Query-Focused Summarization
Choongwon Park | Youngjoong Ko

doi dblp
Improving Item Cold-start Recommendation via Model-agnostic Conditional Variational Autoencoder
Xu Zhao | Yi Ren | Ying Du | Shenzheng Zhang | Nian Wang

doi dblp
PST: Measuring Skill Proficiency in Programming Exercise Process via Programming Skill Tracing
Ruixin Li | Yu Yin | Le Dai | Shuanghong Shen | Xin Lin | Yu Su | Enhong Chen

doi dblp
Towards Validating Long-Term User Feedbacks in Interactive Recommendation Systems
Hojoon Lee | Dongyoon Hwang | Kyushik Min | Jaegul Choo

doi dblp
Next Point-of-Interest Recommendation with Auto-Correlation Enhanced Multi-Modal Transformer Network
Yanjun Qin | Yuchen Fang | Haiyong Luo | Fang Zhao | Chenxing Wang

doi dblp
MuchSUM: Multi-channel Graph Neural Network for Extractive Summarization
Qianren Mao | Hongdong Zhu | Junnan Liu | Cheng Ji | Hao Peng | Jianxin Li | Lihong Wang | Zheng Wang

doi dblp
Neutralizing Popularity Bias in Recommendation Models
Guipeng Xv | Chen Lin | Hui Li | Jinsong Su | Weiyao Ye | Yewang Chen

doi dblp
Lightweight Meta-Learning for Low-Resource Abstractive Summarization
Taehun Huh | Youngjoong Ko

doi dblp
Towards Personalized Bundle Creative Generation with Contrastive Non-Autoregressive Decoding
Penghui Wei | Shaoguo Liu | Xuanhua Yang | Liang Wang | Bo Zheng

doi dblp
Exploiting Session Information in BERT-based Session-aware Sequential Recommendation
Jinseok Jamie Seol | Youngrok Ko | Sang-goo Lee

doi dblp
Posterior Probability Matters: Doubly-Adaptive Calibration for Neural Predictions in Online Advertising
Penghui Wei | Weimin Zhang | Ruijie Hou | Jinquan Liu | Shaoguo Liu | Liang Wang | Bo Zheng

doi dblp
Towards Motivational and Empathetic Response Generation in Online Mental Health Support
Tulika Saha | Vaibhav Gakhreja | Anindya Sundar Das | Souhitya Chakraborty | Sriparna Saha

doi dblp
Selective Fairness in Recommendation via Prompts
Yiqing Wu | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Xiang Ao | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He

doi dblp
Multi-label Masked Language Modeling on Zero-shot Code-switched Sentiment Analysis
Zhi Li | Xing Gao | Ji Zhang | Yin Zhang

doi dblp
Expanded Lattice Embeddings for Spoken Document Retrieval on Informal Meetings
Esaú Villatoro-Tello | Srikanth R. Madikeri | Petr Motlícek | Aravind Ganapathiraju | Alexei V. Ivanov

doi dblp
Extractive Elementary Discourse Units for Improving Abstractive Summarization
Ye Xiong | Teeradaj Racharak | Minh Le Nguyen

doi dblp
LightSGCN: Powering Signed Graph Convolution Network for Link Sign Prediction with Simplified Architecture Design
Haoxin Liu

doi dblp
Dual Contrastive Network for Sequential Recommendation
Guanyu Lin | Chen Gao | Yinfeng Li | Yu Zheng | Zhiheng Li | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
ReLoop: A Self-Correction Continual Learning Loop for Recommender Systems
Guohao Cai | Jieming Zhu | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Ruiming Tang | Rui Zhang

doi dblp
Task-Oriented Dialogue System as Natural Language Generation
Weizhi Wang | Zhirui Zhang | Junliang Guo | Yinpei Dai | Boxing Chen | Weihua Luo

doi dblp
Preference Enhanced Social Influence Modeling for Network-Aware Cascade Prediction
Likang Wu | Hao Wang | Enhong Chen | Zhi Li | Hongke Zhao | Jianhui Ma

doi dblp
Constructing Better Evaluation Metrics by Incorporating the Anchoring Effect into the User Model
Nuo Chen | Fan Zhang | Tetsuya Sakai

doi dblp
Where Does the Performance Improvement Come From?: - A Reproducibility Concern about Image-Text Retrieval
Jun Rao | Fei Wang | Liang Ding | Shuhan Qi | Yibing Zhan | Weifeng Liu | Dacheng Tao

doi dblp
State Encoders in Reinforcement Learning for Recommendation: A Reproducibility Study
Jin Huang | Harrie Oosterhuis | Bunyamin Cetinkaya | Thijs Rood | Maarten de Rijke

doi dblp
Another Look at Information Retrieval as Statistical Translation
Yuqi Liu | Chengcheng Hu | Jimmy Lin

doi dblp
Experiments on Generalizability of User-Oriented Fairness in Recommender Systems
Hossein A. Rahmani | Mohammadmehdi Naghiaei | Mahdi Dehghan | Mohammad Aliannejadi

doi dblp
Users and Contemporary SERPs: A (Re-)Investigation
Nirmal Roy | David Maxwell | Claudia Hauff

doi dblp
Space4HGNN: A Novel, Modularized and Reproducible Platform to Evaluate Heterogeneous Graph Neural Network
Tianyu Zhao | Cheng Yang | Yibo Li | Quan Gan | Zhenyi Wang | Fengqi Liang | Huan Zhao | Yingxia Shao | Xiao Wang | Chuan Shi

doi dblp
An Inspection of the Reproducibility and Replicability of TCT-ColBERT
Xiao Wang | Sean MacAvaney | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
Is Non-IID Data a Threat in Federated Online Learning to Rank?
Shuyi Wang | Guido Zuccon

doi dblp
Towards Feature Selection for Ranking and Classification Exploiting Quantum Annealers
Maurizio Ferrari Dacrema | Fabio Moroni | Riccardo Nembrini | Nicola Ferro | Guglielmo Faggioli | Paolo Cremonesi

doi dblp
Reduce, Reuse, Recycle: Green Information Retrieval Research
Harrisen Scells | Shengyao Zhuang | Guido Zuccon

doi dblp
Competitive Search
Oren Kurland | Moshe Tennenholtz

doi dblp
Where Do Queries Come From?
Marwah Alaofi | Luke Gallagher | Dana McKay | Lauren L. Saling | Mark Sanderson | Falk Scholer | Damiano Spina | Ryen W. White

doi dblp
On Natural Language User Profiles for Transparent and Scrutable Recommendation
Filip Radlinski | Krisztian Balog | Fernando Diaz | Lucas Dixon | Ben Wedin

doi dblp
Retrieval-Enhanced Machine Learning
Hamed Zamani | Fernando Diaz | Mostafa Dehghani | Donald Metzler | Michael Bendersky

doi dblp
MET-Meme: A Multimodal Meme Dataset Rich in Metaphors
Bo Xu | Tingting Li | Junzhe Zheng | Mehdi Naseriparsa | Zhehuan Zhao | Hongfei Lin | Feng Xia

doi dblp
Revisiting Bundle Recommendation: Datasets, Tasks, Challenges and Opportunities for Intent-aware Product Bundling
Zhu Sun | Jie Yang | Kaidong Feng | Hui Fang | Xinghua Qu | Yew Soon Ong

doi dblp
BARS: Towards Open Benchmarking for Recommender Systems
Jieming Zhu | Quanyu Dai | Liangcai Su | Rong Ma | Jinyang Liu | Guohao Cai | Xi Xiao | Rui Zhang

doi dblp
OVQA: A Clinically Generated Visual Question Answering Dataset
Yefan Huang | Xiaoli Wang | Feiyan Liu | Guofeng Huang

doi dblp
Fostering Coopetition While Plugging Leaks: The Design and Implementation of the MS MARCO Leaderboards
Jimmy Lin | Daniel Campos | Nick Craswell | Bhaskar Mitra | Emine Yilmaz

doi dblp
Monant Medical Misinformation Dataset: Mapping Articles to Fact-Checked Claims
Ivan Srba | Branislav Pecher | Matús Tomlein | Róbert Móro | Elena Stefancova | Jakub Simko | Mária Bieliková

doi dblp
A Dataset for Sentence Retrieval for Open-Ended Dialogues
Itay Harel | Hagai Taitelbaum | Idan Szpektor | Oren Kurland

doi dblp
Too Many Relevants: Whither Cranfield Test Collections?
Ellen M. Voorhees | Nick Craswell | Jimmy Lin

doi dblp
ACORDAR: A Test Collection for Ad Hoc Content-Based (RDF) Dataset Retrieval
Tengteng Lin | Qiaosheng Chen | Gong Cheng | Ahmet Soylu | Basil Ell | Ruoqi Zhao | Qing Shi | Xiaxia Wang | Yu Gu | Evgeny Kharlamov

doi dblp
RELISON: A Framework for Link Recommendation in Social Networks
Javier Sanz-Cruzado | Pablo Castells

doi dblp
Wikimarks: Harvesting Relevance Benchmarks from Wikipedia
Laura Dietz | Shubham Chatterjee | Connor Lennox | Sumanta Kashyapi | Pooja Oza | Ben Gamari

doi dblp
ReMeDi: Resources for Multi-domain, Multi-service, Medical Dialogues
Guojun Yan | Jiahuan Pei | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Xin Xin | Huasheng Liang | Maarten de Rijke | Zhumin Chen

doi dblp
ArchivalQA: A Large-scale Benchmark Dataset for Open-Domain Question Answering over Historical News Collections
Jiexin Wang | Adam Jatowt | Masatoshi Yoshikawa

doi dblp
SoChainDB: A Database for Storing and Retrieving Blockchain-Powered Social Network Data
Hoang H. Nguyen | Dmytro Bozhkov | Zahra Ahmadi | Nhat-Minh Nguyen | Thanh-Nam Doan

doi dblp
Multi-CPR: A Multi Domain Chinese Dataset for Passage Retrieval
Dingkun Long | Qiong Gao | Kuan Zou | Guangwei Xu | Pengjun Xie | Ruijie Guo | Jian Xu | Guanjun Jiang | Luxi Xing | Ping Yang

doi dblp
ORCAS-I: Queries Annotated with Intent using Weak Supervision
Daria Alexander | Wojciech Kusa | Arjen P. de Vries

doi dblp
CODEC: Complex Document and Entity Collection
Iain Mackie | Paul Owoicho | Carlos Gemmell | Sophie Fischer | Sean MacAvaney | Jeffrey Dalton

doi dblp
ir_metadata: An Extensible Metadata Schema for IR Experiments
Timo Breuer | Jüri Keller | Philipp Schaer

doi dblp
Would You Ask it that Way?: Measuring and Improving Question Naturalness for Knowledge Graph Question Answering
Trond Linjordet | Krisztian Balog

doi dblp
The Istella22 Dataset: Bridging Traditional and Neural Learning to Rank Evaluation
Domenico Dato | Sean MacAvaney | Franco Maria Nardini | Raffaele Perego | Nicola Tonellotto

doi dblp
ViQuAE, a Dataset for Knowledge-based Visual Question Answering about Named Entities
Paul Lerner | Olivier Ferret | Camille Guinaudeau | Hervé Le Borgne | Romaric Besançon | José G. Moreno | Jesús Lovón-Melgarejo

doi dblp
Biographical Semi-Supervised Relation Extraction Dataset
Alistair Plum | Tharindu Ranasinghe | Spencer Jones | Constantin Orasan | Ruslan Mitkov

doi dblp
Axiomatic Retrieval Experimentation with ir_axioms
Alexander Bondarenko | Maik Fröbe | Jan Heinrich Reimer | Benno Stein | Michael Völske | Matthias Hagen

doi dblp
MuMiN: A Large-Scale Multilingual Multimodal Fact-Checked Misinformation Social Network Dataset
Dan Saattrup Nielsen | Ryan McConville

doi dblp
CAVES: A Dataset to facilitate Explainable Classification and Summarization of Concerns towards COVID Vaccines
Soham Poddar | Azlaan Mustafa Samad | Rajdeep Mukherjee | Niloy Ganguly | Saptarshi Ghosh

doi dblp
iRec: An Interactive Recommendation Framework
Thiago Silva | Nícollas Silva | Heitor Werneck | Carlos Mito | Adriano C. M. Pereira | Leonardo Rocha

doi dblp
From Little Things Big Things Grow: A Collection with Seed Studies for Medical Systematic Review Literature Search
Shuai Wang | Harrisen Scells | Justin Clark | Bevan Koopman | Guido Zuccon

doi dblp
Document Expansion Baselines and Learned Sparse Lexical Representations for MS MARCO V1 and V2
Xueguang Ma | Ronak Pradeep | Rodrigo Frassetto Nogueira | Jimmy Lin

doi dblp
MIMICS-Duo: Offline & Online Evaluation of Search Clarification
Leila Tavakoli | Johanne R. Trippas | Hamed Zamani | Falk Scholer | Mark Sanderson

doi dblp
Knowledge Graph Question Answering Datasets and Their Generalizability: Are They Enough for Future Research?
Longquan Jiang | Ricardo Usbeck

doi dblp
SparCAssist: A Model Risk Assessment Assistant Based on Sparse Generated Counterfactuals
Zijian Zhang | Vinay Setty | Avishek Anand

doi dblp
RecDelta: An Interactive Dashboard on Top-k Recommendation for Cross-model Evaluation
Yi-Shyuan Chiang | Yu-Ze Liu | Chen-Feng Tsai | Jing-Kai Lou | Ming-Feng Tsai | Chuan-Ju Wang

doi dblp
A Common Framework for Exploring Document-at-a-Time and Score-at-a-Time Retrieval Methods
Andrew Trotman | Joel Mackenzie | Pradeesh Parameswaran | Jimmy Lin

doi dblp
Asyncval: A Toolkit for Asynchronously Validating Dense Retriever Checkpoints During Training
Shengyao Zhuang | Guido Zuccon

doi dblp
TaskMAD: A Platform for Multimodal Task-Centric Knowledge-Grounded Conversational Experimentation
Alessandro Speggiorin | Jeffrey Dalton | Anton Leuski

doi dblp
Golden Retriever: A Real-Time Multi-Modal Text-Image Retrieval System with the Ability to Focus
Florian Schneider | Chris Biemann

doi dblp
BiTe-REx: An Explainable Bilingual Text Retrieval System in the Automotive Domain
Viju Sudhi | Sabine Wehnert | Norbert Michael Homner | Sebastian Ernst | Mark Gonter | Andreas Krug | Ernesto William De Luca

doi dblp
TARexp: A Python Framework for Technology-Assisted Review Experiments
Eugene Yang | David D. Lewis

doi dblp
ZeroMatcher: A Cost-Off Entity Matching System
Congcong Ge | Xiaocan Zeng | Lu Chen | Yunjun Gao

doi dblp
Table Enrichment System for Machine Learning
Yuyang Dong | Masafumi Oyamada

doi dblp
QFinder: A Framework for Quantity-centric Ranking
Satya Almasian | Milena Bruseva | Michael Gertz

doi dblp
ROGUE: A System for Exploratory Search of GANs
Yang Liu | Alan Medlar | Dorota Glowacka

doi dblp
CHERCHE: A New Tool to Rapidly Implement Pipelines in Information Retrieval
Raphaël Sourty | José G. Moreno | Lynda Tamine | François-Paul Servant

doi dblp
Online DATEing: A Web Interface for Temporal Annotations
Dennis Aumiller | Satya Almasian | David Pohl | Michael Gertz

doi dblp
Are Taylor's Posts Risky? Evaluating Cumulative Revelations in Online Personal Data: A persona-based tool for evaluating awareness of online risks and harms
Leif Azzopardi | Jo Briggs | Melissa Duheric | Callum Nash | Emma Nicol | Wendy Moncur | Burkhard Schafer

doi dblp
LawNet-Viz: A Web-based System to Visually Explore Networks of Law Article References
Lucio La Cava | Andrea Simeri | Andrea Tagarelli

doi dblp
SpaceQA: Answering Questions about the Design of Space Missions and Space Craft Concepts
Andrés García-Silva | Cristian Berrio | José Manuél Gómez-Pérez | José Antonio Martínez Heras | Alessandro Donati | Ilaria Roma

doi dblp
DIANES: A DEI Audit Toolkit for News Sources
Xiaoxiao Shang | Zhiyuan Peng | Qiming Yuan | Sabiq Khan | Lauren Xie | Yi Fang | Subramaniam Vincent

doi dblp
A2A-API: A Prototype for Biomedical Information Retrieval Research and Benchmarking
Maciej Rybinski | Liam Watts | Sarvnaz Karimi

doi dblp
NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs
Wen Zhang | Xiangnan Chen | Zhen Yao | Mingyang Chen | Yushan Zhu | Hongtao Yu | Yufeng Huang | Yajing Xu | Ningyu Zhang | Zezhong Xu | Zonggang Yuan | Feiyu Xiong | Huajun Chen

doi dblp
IRVILAB: Gamified Searching on Multilingual Wikipedia
Paavo Arvola | Tuulikki Alamettälä

doi dblp
PKG: A Personal Knowledge Graph for Recommendation
Yu Yang | Jiangxu Lin | Xiaolian Zhang | Meng Wang

doi dblp
A Python Interface to PISA!
Sean MacAvaney | Craig Macdonald

doi dblp
Arm: Efficient Learning of Neural Retrieval Models with Desired Accuracy by Automatic Knowledge Amalgamation
Linzhu Yu | Dawei Jiang | Ke Chen | Lidan Shou

doi dblp
Quote Erat Demonstrandum: A Web Interface for Exploring the Quotebank Corpus
Vuk Vukovic | Akhil Arora | Huan-Cheng Chang | Andreas Spitz | Robert West

doi dblp
DDEN: A Heterogeneous Learning-to-Rank Approach with Deep Debiasing Experts Network
Wenchao Xiu | Yiran Wang | Taofeng Xue | Kai Zhang | Qin Zhang | Zhonghuo Wu | Yifan Yang | Gong Zhang

doi dblp
ClueWeb22: 10 Billion Web Documents with Rich Information
Arnold Overwijk | Chenyan Xiong | Jamie Callan

doi dblp
An Auto Encoder-based Dimensionality Reduction Technique for Efficient Entity Linking in Business Phone Conversations
Md. Tahmid Rahman Laskar | Cheng Chen | Jonathan Johnston | Xue-Yong Fu | Shashi Bhushan TN | Simon Corston-Oliver

doi dblp
An Intelligent Advertisement Short Video Production System via Multi-Modal Retrieval
Yanheng Wei | Lianghua Huang | Yanhao Zhang | Yun Zheng | Pan Pan

doi dblp
Applications and Future of Dense Retrieval in Industry
Yubin Kim

doi dblp
Scalable User Interface Optimization Using Combinatorial Bandits
Ioannis Kangas | Maud Schwoerer | Lucas Bernardi

doi dblp
Flipping the Script: Inverse Information Seeking Dialogues for Market Research
Josh Seltzer | Kathy Cheng | Shi Zong | Jimmy Lin

doi dblp
Information Ecosystem Threats in Minoritized Communities: Challenges, Open Problems and Research Directions
Shiri Dori-Hacohen | Scott A. Hale

doi dblp
Extractive Search for Analysis of Biomedical Texts
Daniel Clothiaux | Ravi Starzl

doi dblp
Organizing Portuguese Legal Documents through Topic Discovery
Daniela Vianna | Edleno Silva de Moura

doi dblp
Query Facet Mapping and its Applications in Streaming Services: The Netflix Case Study
Sudeep Das | Ivan Provalov | Vickie Zhang | Weidong Zhang

doi dblp
A Low-Cost, Controllable and Interpretable Task-Oriented Chatbot: With Real-World After-Sale Services as Example
Xiangyu Xi | Chenxu Lv | Yuncheng Hua | Wei Ye | Chaobo Sun | Shuaipeng Liu | Fan Yang | Guanglu Wan

doi dblp
An Industrial Framework for Cold-Start Recommendation in Zero-Shot Scenarios
Zhaoxin Huan | Gongduo Zhang | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Qintong Wu | Lihong Gu | Jinjie Gu | Yong He | Yue Zhu | Linjian Mo

doi dblp
Unsupervised Product Offering Title Quality Scores
Henry S. Vieira

doi dblp
Learning to Rank Instant Search Results with Multiple Indices: A Case Study in Search Aggregation for Entertainment
Scott Rome | Sardar Hamidian | Richard Walsh | Kevin Foley | Ferhan Ture

doi dblp
Recent Advances in Retrieval-Augmented Text Generation
Deng Cai | Yan Wang | Lemao Liu | Shuming Shi

doi dblp
Retrieval and Recommendation Systems at the Crossroads of Artificial Intelligence, Ethics, and Regulation
Markus Schedl | Emilia Gómez | Elisabeth Lex

doi dblp
Sequential/Session-based Recommendations: Challenges, Approaches, Applications and Opportunities
Shoujin Wang | Qi Zhang | Liang Hu | Xiuzhen Zhang | Yan Wang | Charu Aggarwal

doi dblp
Continual Learning Dialogue Systems - Learning during Conversation
Sahisnu Mazumder | Bing Liu

doi dblp
Improving Efficiency and Robustness of Transformer-based Information Retrieval Systems
Edmon Begoli | Sudarshan Srinivasan | Maria Mahbub

doi dblp
Gender Fairness in Information Retrieval Systems
Amin Bigdeli | Negar Arabzadeh | Shirin Seyedsalehi | Morteza Zihayat | Ebrahim Bagheri

doi dblp
Self-Supervised Learning for Recommender System
Chao Huang | Xiang Wang | Xiangnan He | Dawei Yin

doi dblp
What the Actual...Examining User Behaviour in Information Retrieval
George Buchanan | Dana McKay

doi dblp
Beyond Opinion Mining: Summarizing Opinions of Customer Reviews
Reinald Kim Amplayo | Arthur Brazinskas | Yoshi Suhara | Xiaolan Wang | Bing Liu

doi dblp
Deep Knowledge Graph Representation Learning for Completion, Alignment, and Question Answering
Soumen Chakrabarti

doi dblp
Conversational Information Seeking: Theory and Application
Jeffrey Dalton | Sophie Fischer | Paul Owoicho | Filip Radlinski | Federico Rossetto | Johanne R. Trippas | Hamed Zamani

doi dblp
Towards Reproducible Machine Learning Research in Information Retrieval
Ana Lucic | Maurits J. R. Bleeker | Maarten de Rijke | Koustuv Sinha | Sami Jullien | Robert Stojnic

doi dblp
ReNeuIR: Reaching Efficiency in Neural Information Retrieval
Sebastian Bruch | Claudio Lucchese | Franco Maria Nardini

doi dblp
The Seventh Workshop on Search-Oriented Conversational Artificial Intelligence (SCAI'22)
Gustavo Penha | Svitlana Vakulenko | Ondrej Dusek | Leigh Clark | Vaishali Pal | Vaibhav Adlakha

doi dblp
The 10th International Workshop on News Recommendation and Analytics (INRA 2022)
Özlem Özgöbek | Andreas Lommatzsch | Benjamin Kille | Peng Liu | Jon Atle Gulla | Edward C. Malthouse

doi dblp
3rd Workshop on Patent Text Mining and Semantic Technologies (PatentSemTech2022)
Ralf Krestel | Hidir Aras | Linda Andersson | Florina Piroi | Allan Hanbury | Dean Alderucci

doi dblp
QUARE: 1st Workshop on Measuring the Quality of Explanations in Recommender Systems
Alessandro Piscopo | Oana Inel | Sanne Vrijenhoek | Martijn Millecamp | Krisztian Balog

doi dblp
IWILDS'22 - Third International Workshop on Investigating Learning During Web Search
Anett Hoppe | Ran Yu | Jiqun Liu

doi dblp
eCom'22: The SIGIR 2022 Workshop on eCommerce
Ajinkya Kale | Surya Kallumadi | Tracy Holloway King | Shervin Malmasi | Maarten de Rijke | Jacopo Tagliabue

doi dblp
DRL4IR: 3rd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Xiangyu Zhao | Xin Xin | Weinan Zhang | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang

doi dblp
Fairness-Aware Question Answering for Intelligent Assistants
Sachin Pathiyan Cherumanal

doi dblp
Continuous Result Delta Evaluation of IR Systems
Gabriela González Sáez

doi dblp
Generating Knowledge-based Explanation for Recommendation from Review
Zuoxi Yang

doi dblp
Adaptive Dialogue Management for Conversational Information Elicitation
Harshita Sahijwani

doi dblp
Pre-Training for Mathematics-Aware Retrieval
Anja Reusch

doi dblp
Neural Pseudo-Relevance Feedback Models for Sparse and Dense Retrieval
Xiao Wang

doi dblp
Improving Fairness and Transparency for Artists in Music Recommender Systems
Karlijn Dinnissen

doi dblp
Explainable Conversational Question Answering over Heterogeneous Sources
Philipp Christmann

doi dblp
KA-Recsys: Patient Focused Knowledge Appropriate Health Recommender System
Khushboo Thaker

doi dblp
User-centered Non-factoid Answer Retrieval
Marwah Alaofi