Main » TIST » 2022 »

2022 Volume 13 Issue 3


Anthology ID:
2022.tist_journal-ir0anthology0volumeA13A3
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part II
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin

doi dblp
Efficient and Effective Similar Subtrajectory Search: A Spatial-aware Comprehension Approach
Liwei Deng | Hao Sun | Rui Sun | Yan Zhao | Han Su

doi dblp
Analyzing Trajectory Gaps to Find Possible Rendezvous Region
Arun Sharma | Shashi Shekhar

doi dblp
Supply-Demand-aware Deep Reinforcement Learning for Dynamic Fleet Management
Bolong Zheng | Lingfeng Ming | Qi Hu | Zhipeng Lü | Guanfeng Liu | Xiaofang Zhou

doi dblp
Multivariate Correlation-aware Spatio-temporal Graph Convolutional Networks for Multi-scale Traffic Prediction
Senzhang Wang | Meiyue Zhang | Hao Miao | Zhaohui Peng | Philip S. Yu

doi dblp
Integrating Algorithmic Sampling-Based Motion Planning with Learning in Autonomous Driving
Yifan Zhang | Jinghuai Zhang | Jindi Zhang | Jianping Wang | Kejie Lu | Jeff Hong

doi dblp
GPSClean: A Framework for Cleaning and Repairing GPS Data
Chenglong Fang | Feng Wang | Bin Yao | Jianqiu Xu

doi dblp
Deep Reinforcement Learning-based Trajectory Pricing on Ride-hailing Platforms
Jianbin Huang | Longji Huang | Meijuan Liu | He Li | Qinglin Tan | Xiaoke Ma | Jiangtao Cui | De-Shuang Huang

doi dblp
Privacy Preservation for Trajectory Publication Based on Differential Privacy
Lin Yao | Zhenyu Chen | Haibo Hu | Guowei Wu | Bin Wu

doi dblp
Algorithms for Trajectory Points Clustering in Location-based Social Networks
Nan Han | Shaojie Qiao | Kun Yue | Jianbin Huang | Qiang He | Tingting Tang | Faliang Huang | Chunlin He | Chang-an Yuan

doi dblp
Utility-aware and Privacy-preserving Trajectory Synthesis Model that Resists Social Relationship Privacy Attacks
Zhirun Zheng | Zhetao Li | Jie Li | Hongbo Jiang | Tong Li | Bin Guo

doi dblp
NEAR: Neighborhood Edge AggregatoR for Graph Classification
Cheolhyeong Kim | Haeseong Moon | Hyung Ju Hwang

doi dblp
Weakly Supervised Video Object Segmentation via Dual-attention Cross-branch Fusion
Lili Wei | Congyan Lang | Liqian Liang | Songhe Feng | Tao Wang | Shidi Chen

doi dblp
A Computational Framework for Modeling Biobehavioral Rhythms from Mobile and Wearable Data Streams
Runze Yan | Xinwen Liu | Janine M. Dutcher | Michael J. Tumminia | Daniella K. Villalba | Sheldon Cohen | J. David Creswell | Kasey G. Creswell | Jennifer Mankoff | Anind K. Dey | Afsaneh Doryab

doi dblp
What Can Knowledge Bring to Machine Learning? - A Survey of Low-shot Learning for Structured Data
Yang Hu | Adriane Chapman | Guihua Wen | Wendy Hall

doi dblp
Traveling Transporter Problem: Arranging a New Circular Route in a Public Transportation System Based on Heterogeneous Non-Monotonic Urban Data
Fandel Lin | Hsun-Ping Hsieh

doi dblp
Doing More with Less: Overcoming Data Scarcity for POI Recommendation via Cross-Region Transfer
Vinayak Gupta | Srikanta Bedathur

doi dblp
Self-supervised Short-text Modeling through Auxiliary Context Generation
Nurendra Choudhary | Charu C. Aggarwal | Karthik Subbian | Chandan K. Reddy