Main » TIST » 2022 »

2022 Volume 13 Issue 4


Anthology ID:
2022.tist_journal-ir0anthology0volumeA13A4
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Introduction to the Special Issue on the Federated Learning: Algorithms, Systems, and Applications: Part 1
Qiang Yang | Yongxin Tong | Yang Liu | Yangqiu Song | Hao Peng | Boi Faltings

doi dblp
Toward Scalable and Privacy-preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design
Jun Zhou | Longfei Zheng | Chaochao Chen | Yan Wang | Xiaolin Zheng | Bingzhe Wu | Cen Chen | Li Wang | Jianwei Yin

doi dblp
Federated Learning for Healthcare: Systematic Review and Architecture Proposal
Rodolfo Stoffel Antunes | Cristiano André da Costa | Arne Küderle | Imrana Abdullahi Yari | Björn M. Eskofier

doi dblp
Federated Social Recommendation with Graph Neural Network
Zhiwei Liu | Liangwei Yang | Ziwei Fan | Hao Peng | Philip S. Yu

doi dblp
Federated Dynamic Graph Neural Networks with Secure Aggregation for Video-based Distributed Surveillance
Meng Jiang | Taeho Jung | Ryan Karl | Tong Zhao

doi dblp
Dynamic-Aware Federated Learning for Face Forgery Video Detection
Ziheng Hu | Hongtao Xie | Lingyun Yu | Xingyu Gao | Zhihua Shang | Yongdong Zhang

doi dblp
Improving Availability of Vertical Federated Learning: Relaxing Inference on Non-overlapping Data
Zhenghang Ren | Liu Yang | Kai Chen

doi dblp
Efficient Federated Matrix Factorization Against Inference Attacks
Di Chai | Leye Wang | Kai Chen | Qiang Yang

doi dblp
GTG-Shapley: Efficient and Accurate Participant Contribution Evaluation in Federated Learning
Zelei Liu | Yuanyuan Chen | Han Yu | Yang Liu | Lizhen Cui

doi dblp
Federated Multi-view Learning for Private Medical Data Integration and Analysis
Sicong Che | Zhaoming Kong | Hao Peng | Lichao Sun | Alex D. Leow | Yong Chen | Lifang He

doi dblp
FedCTR: Federated Native Ad CTR Prediction with Cross-platform User Behavior Data
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Lingjuan Lyu | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
The OARF Benchmark Suite: Characterization and Implications for Federated Learning Systems
Sixu Hu | Yuan Li | Xu Liu | Qinbin Li | Zhaomin Wu | Bingsheng He

doi dblp
FedCVT: Semi-supervised Vertical Federated Learning with Cross-view Training
Yan Kang | Yang Liu | Xinle Liang

doi dblp
GRNN: Generative Regression Neural Network - A Data Leakage Attack for Federated Learning
Hanchi Ren | Jingjing Deng | Xianghua Xie

doi dblp
FedBERT: When Federated Learning Meets Pre-training
Yuanyishu Tian | Yao Wan | Lingjuan Lyu | Dezhong Yao | Hai Jin | Lichao Sun

doi dblp
Communication-Efficient Federated Learning with Adaptive Quantization
Yuzhu Mao | Zihao Zhao | Guangfeng Yan | Yang Liu | Tian Lan | Linqi Song | Wenbo Ding

doi dblp
Federated Learning for Personalized Humor Recognition
Xu Guo | Han Yu | Boyang Li | Hao Wang | Pengwei Xing | Siwei Feng | Zaiqing Nie | Chunyan Miao