Main » TOIS » 2022 »

2022 Volume 40 Issue 1


Anthology ID:
2022.tois_journal-ir0anthology0volumeA40A1
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
A Graph Theoretic Approach for Multi-Objective Budget Constrained Capsule Wardrobe Recommendation
Shubham Patil | Debopriyo Banerjee | Shamik Sural

doi dblp
Contextualized Knowledge-aware Attentive Neural Network: Enhancing Answer Selection with Knowledge
Yang Deng | Yuexiang Xie | Yaliang Li | Min Yang | Wai Lam | Ying Shen

doi dblp
Hierarchical Hyperedge Embedding-Based Representation Learning for Group Recommendation
Lei Guo | Hongzhi Yin | Tong Chen | Xiangliang Zhang | Kai Zheng

doi dblp
The Simpson's Paradox in the Offline Evaluation of Recommendation Systems
Amir Hossein Jadidinejad | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
CATS: Customizable Abstractive Topic-based Summarization
Seyed Ali Bahrainian | George Zerveas | Fabio Crestani | Carsten Eickhoff

doi dblp
Knowledge-Guided Disentangled Representation Learning for Recommender Systems
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Siqing Li | Ji-Rong Wen

doi dblp
CHA: Categorical Hierarchy-based Attention for Next POI Recommendation
Hongyu Zang | Dongcheng Han | Xin Li | Zhifeng Wan | Mingzhong Wang

doi dblp
What and How long: Prediction of Mobile App Engagement
Yuan Tian | Ke Zhou | Dan Pelleg

doi dblp
Unstructured Text Enhanced Open-Domain Dialogue System: A Systematic Survey
Longxuan Ma | Mingda Li | Wei-Nan Zhang | Jiapeng Li | Ting Liu

doi dblp
Collaborative Reflection-Augmented Autoencoder Network for Recommender Systems
Lianghao Xia | Chao Huang | Yong Xu | Huance Xu | Xiang Li | Weiguo Zhang

doi dblp
Interpretable Aspect-Aware Capsule Network for Peer Review Based Citation Count Prediction
Siqing Li | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Bolin Ding | Ji-Rong Wen

doi dblp
Question Tagging via Graph-guided Ranking
Xiao Zhang | Meng Liu | Jianhua Yin | Zhaochun Ren | Liqiang Nie

doi dblp
Anytime Ranking on Document-Ordered Indexes
Joel Mackenzie | Matthias Petri | Alistair Moffat

doi dblp
A Review on Question Generation from Natural Language Text
Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Lu Chen | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Joint Representation Learning with Relation-Enhanced Topic Models for Intelligent Job Interview Assessment
Dazhong Shen | Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Enhong Chen | Hui Xiong

doi dblp
Knowledge Preserving and Distribution Alignment for Heterogeneous Domain Adaptation
Hanrui Wu | Qingyao Wu | Michael K. Ng

doi dblp
User Profiling Based on Nonlinguistic Audio Data
Jiaxing Shen | Jiannong Cao | Oren Lederman | Shaojie Tang | Alex 'Sandy' Pentland

doi dblp
On the Study of Transformers for Query Suggestion
Agnès Mustar | Sylvain Lamprier | Benjamin Piwowarski

doi dblp
Topic Difficulty: Collection and Query Formulation Effects
J. Shane Culpepper | Guglielmo Faggioli | Nicola Ferro | Oren Kurland

doi dblp
Multi-interest Diversification for End-to-end Sequential Recommendation
Wanyu Chen | Pengjie Ren | Fei Cai | Fei Sun | Maarten de Rijke