Main » TOIS » 2022 »

2022 Volume 40 Issue 2


Anthology ID:
2022.tois_journal-ir0anthology0volumeA40A2
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Graph Technologies for User Modeling and Recommendation: Introduction to the Special Issue - Part 1
Xiangnan He | Zhaochun Ren | Emine Yilmaz | Marc Najork | Tat-Seng Chua

doi dblp
The Network Visibility Problem
Khashayar Gatmiry | Manuel Gomez-Rodriguez

doi dblp
Sequential-Knowledge-Aware Next POI Recommendation: A Meta-Learning Approach
Yue Cui | Hao Sun | Yan Zhao | Hongzhi Yin | Kai Zheng

doi dblp
HyperSoRec: Exploiting Hyperbolic User and Item Representations with Multiple Aspects for Social-aware Recommendation
Hao Wang | Defu Lian | Hanghang Tong | Qi Liu | Zhenya Huang | Enhong Chen

doi dblp
Beyond Relevance Ranking: A General Graph Matching Framework for Utility-Oriented Learning to Rank
Xinyi Dai | Yunjia Xi | Weinan Zhang | Qing Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jiawei Hou | Jun Wang | Yong Yu

doi dblp
Learning from Substitutable and Complementary Relations for Graph-based Sequential Product Recommendation
Wei Zhang | Zeyuan Chen | Hongyuan Zha | Jianyong Wang

doi dblp
Exploiting Group Information for Personalized Recommendation with Graph Neural Networks
Zhiqiang Tian | Yezheng Liu | Jianshan Sun | Yuanchun Jiang | Mingyue Zhu

doi dblp
Multi-Graph Heterogeneous Interaction Fusion for Social Recommendation
Chengyuan Zhang | Yang Wang | Lei Zhu | Jiayu Song | Hongzhi Yin

doi dblp
Direction-Aware User Recommendation Based on Asymmetric Network Embedding
Sheng Zhou | Xin Wang | Martin Ester | Bolang Li | Chen Ye | Zhen Zhang | Can Wang | Jiajun Bu

doi dblp
Learning to Learn a Cold-start Sequential Recommender
Xiaowen Huang | Jitao Sang | Jian Yu | Changsheng Xu

doi dblp
Bilateral Filtering Graph Convolutional Network for Multi-relational Social Recommendation in the Power-law Networks
Minghao Zhao | Qilin Deng | Kai Wang | Runze Wu | Jianrong Tao | Changjie Fan | Liang Chen | Peng Cui

doi dblp
A Graph-Based Approach for Mitigating Multi-Sided Exposure Bias in Recommender Systems
Masoud Mansoury | Himan Abdollahpouri | Mykola Pechenizkiy | Bamshad Mobasher | Robin Burke

doi dblp
LegalGNN: Legal Information Enhanced Graph Neural Network for Recommendation
Jun Yang | Weizhi Ma | Min Zhang | Xin Zhou | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Profiling Users for Question Answering Communities via Flow-Based Constrained Co-Embedding Model
Shangsong Liang | Yupeng Luo | Zaiqiao Meng

doi dblp
Exploiting Positional Information for Session-Based Recommendation
Ruihong Qiu | Zi Huang | Tong Chen | Hongzhi Yin

doi dblp
Personalized, Sequential, Attentive, Metric-Aware Product Search
Yaoxin Pan | Shangsong Liang | Jiaxin Ren | Zaiqiao Meng | Qiang Zhang

doi dblp
SPEX: A Generic Framework for Enhancing Neural Social Recommendation
Hui Li | Lianyun Li | Guipeng Xv | Chen Lin | Ke Li | Bingchuan Jiang

doi dblp
Learning a Hierarchical Intent Model for Next-Item Recommendation
Nengjun Zhu | Jian Cao | Xinjiang Lu | Hui Xiong

doi dblp
Does More Context Help? Effects of Context Window and Application Source on Retrieval Performance
Tung Thanh Vuong | Salvatore Andolina | Giulio Jacucci | Tuukka Ruotsalo

doi dblp
Fast Filtering of Search Results Sorted by Attribute
Franco Maria Nardini | Roberto Trani | Rossano Venturini

doi dblp
Efficient Multi-modal Hashing with Online Query Adaption for Multimedia Retrieval
Lei Zhu | Chaoqun Zheng | Xu Lu | Zhiyong Cheng | Liqiang Nie | Huaxiang Zhang