Main » WWW » 2022 »

WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

Frédérique Laforest, Raphaël Troncy, Elena Simperl, Deepak Agarwal, Aristides Gionis, Ivan Herman, Lionel Médini (Editors)


Anthology ID:
2022.wwwconf_conference-2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447
DOI:
10.1145/3485447
DBLP:
conf/www/2022
BibTeX:
Download

doi dblp
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Search Engines: From the Lab to the Engine Room, and Back: Keynote Talk
Prabhakar Raghavan

doi dblp
How the Web Will Shape the Hybrid Work Era: Keynote Talk
Jaime Teevan

doi dblp
Responsible AI: From Principles To Action: Keynote Talk
Virginia Dignum

doi dblp
Regulatory Instruments for Fair Personalized Pricing
Renzhe Xu | Xingxuan Zhang | Peng Cui | Bo Li | Zheyan Shen | Jiazheng Xu

doi dblp
Allocating Stimulus Checks in Times of Crisis
Marios Papachristou | Jon M. Kleinberg

doi dblp
Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework
Xiaoxiao Xu | Chen Yang | Qian Yu | Zhiwei Fang | Jiaxing Wang | Chaosheng Fan | Yang He | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao

doi dblp
BONUS! Maximizing Surprise
Zhihuan Huang | Yuqing Kong | Tracy Xiao Liu | Grant Schoenebeck | Shengwei Xu

doi dblp
Calibrated Click-Through Auctions
Dirk Bergemann | Paul Dütting | Renato Paes Leme | Song Zuo

doi dblp
Price Manipulability in First-Price Auctions
Johannes Brustle | Paul Dütting | Balasubramanian Sivan

doi dblp
Equilibria in Auctions with Ad Types
Hadi Elzayn | Riccardo Colini-Baldeschi | Brian Lan | Okke Schrijvers

doi dblp
Optimal Collaterals in Multi-Enterprise Investment Networks
Moshe Babaioff | Yoav Kolumbus | Eyal Winter

doi dblp
On Designing a Two-stage Auction for Online Advertising
Yiqing Wang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Zhilin Zhang | Miao Xu | Chuan Yu | Fan Wu

doi dblp
Auctions between Regret-Minimizing Agents
Yoav Kolumbus | Noam Nisan

doi dblp
Multi-Granularity Residual Learning with Confidence Estimation for Time Series Prediction
Min Hou | Chang Xu | Zhi Li | Yang Liu | Weiqing Liu | Enhong Chen | Jiang Bian

doi dblp
Almost (Weighted) Proportional Allocations for Indivisible Chores1003310033
Bo Li | Yingkai Li | Xiaowei Wu

doi dblp
Beyond Customer Lifetime Valuation: Measuring the Value of Acquisition and Retention for Subscription Services
Hamidreza Badri | Allen Tran

doi dblp
Nash Convergence of Mean-Based Learning Algorithms in First Price Auctions
Xiaotie Deng | Xinyan Hu | Tao Lin | Weiqiang Zheng

doi dblp
Truthful Online Scheduling of Cloud Workloads under Uncertainty
Moshe Babaioff | Ronny Lempel | Brendan Lucier | Ishai Menache | Aleksandrs Slivkins | Sam Chiu-wai Wong

doi dblp
The Parity Ray Regularizer for Pacing in Auction Markets
Andrea Celli | Riccardo Colini-Baldeschi | Christian Kroer | Eric Sodomka

doi dblp
Auction Design in an Auto-bidding Setting: Randomization Improves Efficiency Beyond VCG
Aranyak Mehta

doi dblp
Interference, Bias, and Variance in Two-Sided Marketplace Experimentation: Guidance for Platforms
Hannah Li | Geng Zhao | Ramesh Johari | Gabriel Y. Weintraub

doi dblp
Learning Explicit User Interest Boundary for Recommendation
Jianhuan Zhuo | Qiannan Zhu | Yinliang Yue | Yuhong Zhao

doi dblp
Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search
Lu Fan | Qimai Li | Bo Liu | Xiao-Ming Wu | Xiaotong Zhang | Fuyu Lv | Guli Lin | Sen Li | Taiwei Jin | Keping Yang

doi dblp
Global or Local: Constructing Personalized Click Models for Web Search
Junqi Zhang | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma | Qi Tian

doi dblp
A Model-Agnostic Causal Learning Framework for Recommendation using Search Data
Zihua Si | Xueran Han | Xiao Zhang | Jun Xu | Yue Yin | Yang Song | Ji-Rong Wen

doi dblp
CoSimHeat: An Effective Heat Kernel Similarity Measure Based on Billion-Scale Network Topology10033
Weiren Yu | Jian Yang | Maoyin Zhang | Di Wu

doi dblp
Implicit User Awareness Modeling via Candidate Items for CTR Prediction in Search Ads
Kaifu Zheng | Lu Wang | Yu Li | Xusong Chen | Hu Liu | Jing Lu | Xiwei Zhao | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao

doi dblp
IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Dian Cheng | Jiawei Chen | Wenjun Peng | Wenqin Ye | Fuyu Lv | Tao Zhuang | Xiaoyi Zeng | Xiangnan He

doi dblp
Efficient Neural Ranking using Forward Indexes
Jurek Leonhardt | Koustav Rudra | Megha Khosla | Abhijit Anand | Avishek Anand

doi dblp
A Gain-Tuning Dynamic Negative Sampler for Recommendation
Qiannan Zhu | Haobo Zhang | Qing He | Zhicheng Dou

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie

doi dblp
FairGAN: GANs-based Fairness-aware Learning for Recommendations with Implicit Feedback
Jie Li | Yongli Ren | Ke Deng

doi dblp
Efficient and Effective Similarity Search over Bipartite Graphs
Renchi Yang

doi dblp
Preferences on a Budget: Prioritizing Document Pairs when Crowdsourcing Relevance Judgments
Kevin Roitero | Alessandro Checco | Stefano Mizzaro | Gianluca Demartini

doi dblp
Optimizing Rankings for Recommendation in Matching Markets
Yi Su | Magd Bayoumi | Thorsten Joachims

doi dblp
Socialformer: Social Network Inspired Long Document Modeling for Document Ranking
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Huaying Yuan | Zhengyi Ma

doi dblp
PNMTA: A Pretrained Network Modulation and Task Adaptation Approach for User Cold-Start Recommendation
Haoyu Pang | Fausto Giunchiglia | Ximing Li | Renchu Guan | Xiaoyue Feng

doi dblp
A Category-aware Multi-interest Model for Personalized Product Search
Jiongnan Liu | Zhicheng Dou | Qiannan Zhu | Ji-Rong Wen

doi dblp
Asymptotically Unbiased Estimation for Delayed Feedback Modeling via Label Correction
Yu Chen | Jiaqi Jin | Hui Zhao | Pengjie Wang | Guojun Liu | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Towards a Better Understanding of Human Reading Comprehension with Brain Signals
Ziyi Ye | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Zhihong Wang | Xuesong Chen | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
ParClick: A Scalable Algorithm for EM-based Click Models
Pooya Khandel | Ilya Markov | Andrew Yates | Ana Lucia Varbanescu

doi dblp
Cross DQN: Cross Deep Q Network for Ads Allocation in Feed
Guogang Liao | Ze Wang | Xiaoxu Wu | Xiaowen Shi | Chuheng Zhang | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang

doi dblp
CausPref: Causal Preference Learning for Out-of-Distribution Recommendation
Yue He | Zimu Wang | Peng Cui | Hao Zou | Yafeng Zhang | Qiang Cui | Yong Jiang

doi dblp
Deep Interest Highlight Network for Click-Through Rate Prediction in Trigger-Induced Recommendation
Qijie Shen | Hong Wen | Wanjie Tao | Jing Zhang | Fuyu Lv | Zulong Chen | Zhao Li

doi dblp
Learning Neural Ranking Models Online from Implicit User Feedback
Yiling Jia | Hongning Wang

doi dblp
StruBERT: Structure-aware BERT for Table Search and Matching
Mohamed Trabelsi | Zhiyu Chen | Shuo Zhang | Brian D. Davison | Jeff Heflin

doi dblp
Enterprise-Scale Search: Accelerating Inference for Sparse Extreme Multi-Label Ranking Trees
Philip A. Etter | Kai Zhong | Hsiang-Fu Yu | Lexing Ying | Inderjit S. Dhillon

doi dblp
RETE: Retrieval-Enhanced Temporal Event Forecasting on Unified Query Product Evolutionary Graph
Ruijie Wang | Zheng Li | Danqing Zhang | Qingyu Yin | Tong Zhao | Bing Yin | Tarek F. Abdelzaher

doi dblp
Learning Probabilistic Box Embeddings for Effective and Efficient Ranking
Lang Mei | Jiaxin Mao | Gang Guo | Ji-Rong Wen

doi dblp
Knowledge-aware Conversational Preference Elicitation with Bandit Feedback
Canzhe Zhao | Tong Yu | Zhihui Xie | Shuai Li

doi dblp
A Multi-task Learning Framework for Product Ranking with BERT
Xuyang Wu | Alessandro Magnani | Suthee Chaidaroon | Ajit Puthenputhussery | Ciya Liao | Yi Fang

doi dblp
Semi-Siamese Bi-encoder Neural Ranking Model Using Lightweight Fine-Tuning
Euna Jung | Jaekeol Choi | Wonjong Rhee

doi dblp
Am I a Real or Fake Celebrity? Evaluating Face Recognition and Verification APIs under Deepfake Impersonation Attack
Shahroz Tariq | Sowon Jeon | Simon S. Woo

doi dblp
Game of Hide-and-Seek: Exposing Hidden Interfaces in Embedded Web Applications of IoT Devices
Wei Xie | Jiongyi Chen | Zhenhua Wang | Chao Feng | Enze Wang | Yifei Gao | Baosheng Wang | Kai Lu

doi dblp
Reproducibility and Replicability of Web Measurement Studies
Nurullah Demir | Matteo Große-Kampmann | Tobias Urban | Christian Wressnegger | Thorsten Holz | Norbert Pohlmann

doi dblp
Socialbots on Fire: Modeling Adversarial Behaviors of Socialbots via Multi-Agent Hierarchical Reinforcement Learning
Thai Le | Long Tran-Thanh | Dongwon Lee

doi dblp
A View into YouTube View Fraud
Dhruv Kuchhal | Frank Li

doi dblp
Et tu, Brute? Privacy Analysis of Government Websites and Mobile Apps
Nayanamana Samarasinghe | Aashish Adhikari | Mohammad Mannan | Amr M. Youssef

doi dblp
Investigating Advertisers' Domain-changing Behaviors and Their Impacts on Ad-blocker Filter Lists
Su-Chin Lin | Kai-Hsiang Chou | Yen Chen | Hsu-Chun Hsiao | Darion Cassel | Lujo Bauer | Limin Jia

doi dblp
Verba Volant, Scripta Volant: Understanding Post-publication Title Changes in News Outlets
Xingzhi Guo | Brian Kondracki | Nick Nikiforakis | Steven Skiena

doi dblp
Compressive Sensing Approaches for Sparse Distribution Estimation Under Local Privacy
Zhongzheng Xiong | Jialin Sun | Xiaojun Mao | Jian Wang | Shan Ying | Zengfeng Huang

doi dblp
MemStream: Memory-Based Streaming Anomaly Detection
Siddharth Bhatia | Arjit Jain | Shivin Srivastava | Kenji Kawaguchi | Bryan Hooi

doi dblp
Federated Unlearning via Class-Discriminative Pruning
Junxiao Wang | Song Guo | Xin Xie | Heng Qi

doi dblp
ET-BERT: A Contextualized Datagram Representation with Pre-training Transformers for Encrypted Traffic Classification
Xinjie Lin | Gang Xiong | Gaopeng Gou | Zhen Li | Junzheng Shi | Jing Yu

doi dblp
Attention-Based Vandalism Detection in OpenStreetMap
Nicolas Tempelmeier | Elena Demidova

doi dblp
CoProtector: Protect Open-Source Code against Unauthorized Training Usage with Data Poisoning
Zhensu Sun | Xiaoning Du | Fu Song | Mingze Ni | Li Li

doi dblp
TTAGN: Temporal Transaction Aggregation Graph Network for Ethereum Phishing Scams Detection
Sijia Li | Gaopeng Gou | Chang Liu | Chengshang Hou | Zhenzhen Li | Gang Xiong

doi dblp
Measuring Alexa Skill Privacy Practices across Three Years
Jide S. Edu | Xavier Ferrer Aran | Jose M. Such | Guillermo Suarez-Tangil

doi dblp
Revisiting Email Forwarding Security under the Authenticated Received Chain Protocol
Chenkai Wang | Gang Wang

doi dblp
ALLIE: Active Learning on Large-scale Imbalanced Graphs
Limeng Cui | Xianfeng Tang | Sumeet Katariya | Nikhil Rao | Pallav Agrawal | Karthik Subbian | Dongwon Lee

doi dblp
Beyond Bot Detection: Combating Fraudulent Online Survey Takers10033
Ziyi Zhang | Shuofei Zhu | Jaron Mink | Aiping Xiong | Linhai Song | Gang Wang

doi dblp
Measuring the Privacy vs. Compatibility Trade-off in Preventing Third-Party Stateful Tracking
Jordan Jueckstock | Peter Snyder | Shaown Sarker | Alexandros Kapravelos | Benjamin Livshits

doi dblp
DP-VAE: Human-Readable Text Anonymization for Online Reviews with Differentially Private Variational Autoencoders
Benjamin Weggenmann | Valentin Rublack | Michael Andrejczuk | Justus Mattern | Florian Kerschbaum

doi dblp
An Accuracy-Lossless Perturbation Method for Defending Privacy Attacks in Federated Learning
Xue Yang | Yan Feng | Weijun Fang | Jun Shao | Xiaohu Tang | Shu-Tao Xia | Rongxing Lu

doi dblp
Link: Black-Box Detection of Cross-Site Scripting Vulnerabilities Using Reinforcement Learning
Soyoung Lee | Seongil Wi | Sooel Son

doi dblp
HiddenCPG: Large-Scale Vulnerable Clone Detection Using Subgraph Isomorphism of Code Property Graphs
Seongil Wi | Sijae Woo | Joyce Jiyoung Whang | Sooel Son

doi dblp
Understanding the Practice of Security Patch Management across Multiple Branches in OSS Projects
Xin Tan | Yuan Zhang | Jiajun Cao | Kun Sun | Mi Zhang | Min Yang

doi dblp
Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning
Hongbin Ye | Ningyu Zhang | Shumin Deng | Xiang Chen | Hui Chen | Feiyu Xiong | Xi Chen | Huajun Chen

doi dblp
Time-aware Entity Alignment using Temporal Relational Attention
Chengjin Xu | Fenglong Su | Bo Xiong | Jens Lehmann

doi dblp
Rethinking Graph Convolutional Networks in Knowledge Graph Completion
Zhanqiu Zhang | Jie Wang | Jieping Ye | Feng Wu

doi dblp
Creating Signature-Based Views for Description Logic Ontologies with Transitivity and Qualified Number Restrictions
Yue Xiang | Xuan Wu | Chang Lu | Yizheng Zhao

doi dblp
EvoLearner: Learning Description Logics with Evolutionary Algorithms
Stefan Heindorf | Lukas Blübaum | Nick Düsterhus | Till Werner | Varun Nandkumar Golani | Caglar Demir | Axel-Cyrille Ngonga Ngomo

doi dblp
Uncertainty-aware Pseudo Label Refinery for Entity Alignment
Jia Li | Dandan Song

doi dblp
Swift and Sure: Hardness-aware Contrastive Learning for Low-dimensional Knowledge Graph Embeddings
Kai Wang | Yu Liu | Quan Z. Sheng

doi dblp
EventBERT: A Pre-Trained Model for Event Correlation Reasoning
Yucheng Zhou | Xiubo Geng | Tao Shen | Guodong Long | Daxin Jiang

doi dblp
SelfKG: Self-Supervised Entity Alignment in Knowledge Graphs
Xiao Liu | Haoyun Hong | Xinghao Wang | Zeyi Chen | Evgeny Kharlamov | Yuxiao Dong | Jie Tang

doi dblp
Unified Question Generation with Continual Lifelong Learning
Wei Yuan | Hongzhi Yin | Tieke He | Tong Chen | Qiufeng Wang | Lizhen Cui

doi dblp
What Should You Know? A Human-In-the-Loop Approach to Unknown Unknowns Characterization in Image Recognition
Shahin Sharifi Noorian | Sihang Qiu | Ujwal Gadiraju | Jie Yang | Alessandro Bozzon

doi dblp
Enhancing Knowledge Bases with Quantity Facts
Vinh Thinh Ho | Daria Stepanova | Dragan Milchevski | Jannik Strötgen | Gerhard Weikum

doi dblp
Translating Place-Related Questions to GeoSPARQL Queries
Ehsan Hamzei | Martin Tomko | Stephan Winter

doi dblp
Knowledge Graph Reasoning with Relational Digraph
Yongqi Zhang | Quanming Yao

doi dblp
TaxoEnrich: Self-Supervised Taxonomy Completion via Structure-Semantic Representations
Minhao Jiang | Xiangchen Song | Jieyu Zhang | Jiawei Han

doi dblp
Conditional Generation Net for Medication Recommendation
Rui Wu | Zhaopeng Qiu | Jiacheng Jiang | Guilin Qi | Xian Wu

doi dblp
Path Language Modeling over Knowledge Graphsfor Explainable Recommendation
Shijie Geng | Zuohui Fu | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang

doi dblp
Trustworthy Knowledge Graph Completion Based on Multi-sourced Noisy Data
Jiacheng Huang | Yao Zhao | Wei Hu | Zhen Ning | Qijin Chen | Xiaoxia Qiu | Chengfu Huo | Weijun Ren

doi dblp
What's in an Index: Extracting Domain-specific Knowledge Graphs from Textbooks
Isaac Alpizar Chacon | Sergey A. Sosnovsky

doi dblp
Can Machine Translation be a Reasonable Alternative for Multilingual Question Answering Systems over Knowledge Graphs?
Aleksandr Perevalov | Andreas Both | Dennis Diefenbach | Axel-Cyrille Ngonga Ngomo

doi dblp
AR-BERT: Aspect-relation enhanced Aspect-level Sentiment Classification with Multi-modal Explanations
Sk Mainul Islam | Sourangshu Bhattacharya

doi dblp
Unfreeze with Care: Space-Efficient Fine-Tuning of Semantic Parsing Models
Weiqi Sun | Haidar Khan | Nicolas Guenon des Mesnards | Melanie Rubino | Konstantine Arkoudas

doi dblp
QEN: Applicable Taxonomy Completion via Evaluating Full Taxonomic Relations
Suyuchen Wang | Ruihui Zhao | Yefeng Zheng | Bang Liu

doi dblp
Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Juntao Tan | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Yunqi Li | Yongfeng Zhang

doi dblp
Exploring Edge Disentanglement for Node Classification
Tianxiang Zhao | Xiang Zhang | Suhang Wang

doi dblp
Context-Enriched Learning Models for Aligning Biomedical Vocabularies at Scale in the UMLS Metathesaurus
Vinh Nguyen | Hong Yung Yip | Goonmeet Bajaj | Thilini Wijesiriwardene | Vishesh Javangula | Srinivasan Parthasarathy | Amit P. Sheth | Olivier Bodenreider

doi dblp
Federated SPARQL Query Processing over Heterogeneous Linked Data Fragments
Lars Heling | Maribel Acosta

doi dblp
An Invertible Graph Diffusion Neural Network for Source Localization
Junxiang Wang | Junji Jiang | Liang Zhao

doi dblp
SimGRACE: A Simple Framework for Graph Contrastive Learning without Data Augmentation
Jun Xia | Lirong Wu | Jintao Chen | Bozhen Hu | Stan Z. Li

doi dblp
MiDaS: Representative Sampling from Real-world Hypergraphs
Minyoung Choe | Jaemin Yoo | Geon Lee | Woonsung Baek | U Kang | Kijung Shin

doi dblp
A New Dynamic Algorithm for Densest Subhypergraphs
Suman K. Bera | Sayan Bhattacharya | Jayesh Choudhari | Prantar Ghosh

doi dblp
Graph Alignment with Noisy Supervision
Shichao Pei | Lu Yu | Guoxian Yu | Xiangliang Zhang

doi dblp
CGC: Contrastive Graph Clustering forCommunity Detection and Tracking
Namyong Park | Ryan A. Rossi | Eunyee Koh | Iftikhar Ahamath Burhanuddin | Sungchul Kim | Fan Du | Nesreen K. Ahmed | Christos Faloutsos

doi dblp
Graph Neural Networks Beyond Compromise Between Attribute and Topology
Liang Yang | Wenmiao Zhou | Weihang Peng | Bingxin Niu | Junhua Gu | Chuan Wang | Xiaochun Cao | Dongxiao He

doi dblp
Graph Sanitation with Application to Node Classification
Zhe Xu | Boxin Du | Hanghang Tong

doi dblp
Divide-and-Conquer: Post-User Interaction Network for Fake News Detection on Social Media
Erxue Min | Yu Rong | Yatao Bian | Tingyang Xu | Peilin Zhao | Junzhou Huang | Sophia Ananiadou

doi dblp
TREND: TempoRal Event and Node Dynamics for Graph Representation Learning
Zhihao Wen | Yuan Fang

doi dblp
Resource-Efficient Training for Large Graph Convolutional Networks with Label-Centric Cumulative Sampling
Mingkai Lin | Wenzhong Li | Ding Li | Yizhou Chen | Sanglu Lu

doi dblp
Collaborative Filtering with Attribution Alignment for Review-based Non-overlapped Cross Domain Recommendation
Weiming Liu | Xiaolin Zheng | Mengling Hu | Chaochao Chen

doi dblp
Lightning Fast and Space Efficient k-clique Counting
Xiaowei Ye | Rong-Hua Li | Qiangqiang Dai | Hongzhi Chen | Guoren Wang

doi dblp
Graph Communal Contrastive Learning
Bolian Li | Baoyu Jing | Hanghang Tong

doi dblp
RawlsGCN: Towards Rawlsian Difference Principle on Graph Convolutional Network
Jian Kang | Yan Zhu | Yinglong Xia | Jiebo Luo | Hanghang Tong

doi dblp
Geometric Graph Representation Learning via Maximizing Rate Reduction
Xiaotian Han | Zhimeng Jiang | Ninghao Liu | Qingquan Song | Jundong Li | Xia Hu

doi dblp
Dual Space Graph Contrastive Learning
Haoran Yang | Hongxu Chen | Shirui Pan | Lin Li | Philip S. Yu | Guandong Xu

doi dblp
Confidence May Cheat: Self-Training on Graph Neural Networks under Distribution Shift
Hongrui Liu | Binbin Hu | Xiao Wang | Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou

doi dblp
EDITS: Modeling and Mitigating Data Bias for Graph Neural Networks
Yushun Dong | Ninghao Liu | Brian Jalaian | Jundong Li

doi dblp
Meta-Weight Graph Neural Network: Push the Limits Beyond Global Homophily
Xiaojun Ma | Qin Chen | Yuanyi Ren | Guojie Song | Liang Wang

doi dblp
Model-Agnostic Augmentation for Accurate Graph Classification
Jaemin Yoo | Sooyeon Shim | U Kang

doi dblp
Multimodal Continual Graph Learning with Neural Architecture Search
Jie Cai | Xin Wang | Chaoyu Guan | Yateng Tang | Jin Xu | Bin Zhong | Wenwu Zhu

doi dblp
KoMen: Domain Knowledge Guided Interaction Recommendation for Emerging Scenarios
Yiqing Xie | Zhen Wang | Carl Yang | Yaliang Li | Bolin Ding | Hongbo Deng | Jiawei Han

doi dblp
AUC-oriented Graph Neural Network for Fraud Detection
Mengda Huang | Yang Liu | Xiang Ao | Kuan Li | Jianfeng Chi | Jinghua Feng | Hao Yang | Qing He

doi dblp
Unsupervised Graph Poisoning Attack via Contrastive Loss Back-propagation
Sixiao Zhang | Hongxu Chen | Xiangguo Sun | Yicong Li | Guandong Xu

doi dblp
Graph-adaptive Rectified Linear Unit for Graph Neural Networks
Yifei Zhang | Hao Zhu | Ziqiao Meng | Piotr Koniusz | Irwin King

doi dblp
Neural Predicting Higher-order Patterns in Temporal Networks
Yunyu Liu | Jianzhu Ma | Pan Li

doi dblp
Robust Self-Supervised Structural Graph Neural Network for Social Network Prediction
Yanfu Zhang | Hongchang Gao | Jian Pei | Heng Huang

doi dblp
Adversarial Graph Contrastive Learning with Information Regularization
Shengyu Feng | Baoyu Jing | Yada Zhu | Hanghang Tong

doi dblp
A Rapid Source Localization Method in the Early Stage of Large-scale Network Propagation
Zhen Wang | Dongpeng Hou | Chao Gao | Jiajin Huang | Qi Xuan

doi dblp
Designing the Topology of Graph Neural Networks: A Novel Feature Fusion Perspective
Lanning Wei | Huan Zhao | Zhiqiang He

doi dblp
Towards Unsupervised Deep Graph Structure Learning
Yixin Liu | Yu Zheng | Daokun Zhang | Hongxu Chen | Hao Peng | Shirui Pan

doi dblp
Polarized Graph Neural Networks
Zheng Fang | Lingjun Xu | Guojie Song | Qingqing Long | Yingxue Zhang

doi dblp
Fair k-Center Clustering in MapReduce and Streaming Settings
Suman K. Bera | Syamantak Das | Sainyam Galhotra | Sagar Sudhir Kale

doi dblp
Unbiased Graph Embedding with Biased Graph Observations
Nan Wang | Lu Lin | Jundong Li | Hongning Wang

doi dblp
Prohibited Item Detection via Risk Graph Structure Learning
Yugang Ji | Guanyi Chu | Xiao Wang | Chuan Shi | Jianan Zhao | Junping Du

doi dblp
FreSCo: Mining Frequent Patterns in Simplicial Complexes
Giulia Preti | Gianmarco De Francisci Morales | Francesco Bonchi

doi dblp
Differential Private Knowledge Transfer for Privacy-Preserving Cross-Domain Recommendation
Chaochao Chen | Huiwen Wu | Jiajie Su | Lingjuan Lyu | Xiaolin Zheng | Li Wang

doi dblp
Inflation Improves Graph Neural Networks
Dongxiao He | Rui Guo | Xiaobao Wang | Di Jin | Yuxiao Huang | Wenjun Wang

doi dblp
Generating Simple Directed Social Network Graphs for Information Spreading
Christoph Schweimer | Christine Gfrerer | Florian Lugstein | David Pape | Jan A. Velimsky | Robert Elsässer | Bernhard C. Geiger

doi dblp
H2-FDetector: A GNN-based Fraud Detector with Homophilic and Heterophilic Connections
Fengzhao Shi | Yanan Cao | Yanmin Shang | Yuchen Zhou | Chuan Zhou | Jia Wu

doi dblp
SATMargin: Practical Maximal Frequent Subgraph Mining via Margin Space Sampling
Muyi Liu | Pan Li

doi dblp
On Size-Oriented Long-Tailed Graph Classification of Graph Neural Networks
Zemin Liu | Qiheng Mao | Chenghao Liu | Yuan Fang | Jianling Sun

doi dblp
Listing Maximal k-Plexes in Large Real-World Graphs
Zhengren Wang | Yi Zhou | Mingyu Xiao | Bakhadyr Khoussainov

doi dblp
Curvature Graph Generative Adversarial Networks
Jianxin Li | Xingcheng Fu | Qingyun Sun | Cheng Ji | Jiajun Tan | Jia Wu | Hao Peng

doi dblp
Augmentations in Graph Contrastive Learning: Current Methodological Flaws & Towards Better Practices
Puja Trivedi | Ekdeep Singh Lubana | Yujun Yan | Yaoqing Yang | Danai Koutra

doi dblp
GBK-GNN: Gated Bi-Kernel Graph Neural Networks for Modeling Both Homophily and Heterophily
Lun Du | Xiaozhou Shi | Qiang Fu | Xiaojun Ma | Hengyu Liu | Shi Han | Dongmei Zhang

doi dblp
Learning the Markov Order of Paths in Graphs
Luka V. Petrovic | Ingo Scholtes

doi dblp
A Viral Marketing-Based Model For Opinion Dynamics in Online Social Networks
Sijing Tu | Stefan Neumann

doi dblp
ONBRA: Rigorous Estimation of the Temporal Betweenness Centrality in Temporal Networks
Diego Santoro | Ilie Sarpe

doi dblp
FirmCore Decomposition of Multilayer Networks
Farnoosh Hashemi | Ali Behrouz | Laks V. S. Lakshmanan

doi dblp
Compact Graph Structure Learning via Mutual Information Compression
Nian Liu | Xiao Wang | Lingfei Wu | Yu Chen | Xiaojie Guo | Chuan Shi

doi dblp
ClusterSCL: Cluster-Aware Supervised Contrastive Learning on Graphs
Yanling Wang | Jing Zhang | Haoyang Li | Yuxiao Dong | Hongzhi Yin | Cuiping Li | Hong Chen

doi dblp
Graph Neural Network for Higher-Order Dependency Networks
Di Jin | Yingli Gong | Zhiqiang Wang | Zhizhi Yu | Dongxiao He | Yuxiao Huang | Wenjun Wang

doi dblp
Collaborative Knowledge Distillation for Heterogeneous Information Network Embedding
Can Wang | Sheng Zhou | Kang Yu | Defang Chen | Bolang Li | Yan Feng | Chun Chen

doi dblp
Temporal Walk Centrality: Ranking Nodes in Evolving Networks
Lutz Oettershagen | Petra Mutzel | Nils M. Kriege

doi dblp
Dual-branch Density Ratio Estimation for Signed Network Embedding
Pinghua Xu | Yibing Zhan | Liu Liu | Baosheng Yu | Bo Du | Jia Wu | Wenbin Hu

doi dblp
Successful New-entry Prediction for Multi-Party Online Conversations via Latent Topics and Discourse Modeling
Lingzhi Wang | Jing Li | Xingshan Zeng | Kam-Fai Wong

doi dblp
This Must Be the Place: Predicting Engagement of Online Communities in a Large-scale Distributed Campaign
Abraham Israeli | Alexander Kremiansky | Oren Tsur

doi dblp
The Influences of Task Design on Crowdsourced Judgement: A Case Study of Recidivism Risk Evaluation
Xiaoni Duan | Chien-Ju Ho | Ming Yin

doi dblp
Will You Accept the AI Recommendation? Predicting Human Behavior in AI-Assisted Decision Making
Xinru Wang | Zhuoran Lu | Ming Yin

doi dblp
Ready Player One! Eliciting Diverse Knowledge Using A Configurable Game
Agathe Balayn | Gaole He | Andrea Hu | Jie Yang | Ujwal Gadiraju

doi dblp
Measuring Annotator Agreement Generally across Complex Structured, Multi-object, and Free-text Annotation Tasks
Alexander Braylan | Omar Alonso | Matthew Lease

doi dblp
Capturing Diverse and Precise Reactions to a Comment with User-Generated Labels
Eun-Young Ko | Eunseo Choi | Jeong-woo Jang | Juho Kim

doi dblp
Accelerating Serverless Computing by Harvesting Idle Resources
Hanfei Yu | Hao Wang | Jian Li | Xu Yuan | Seung-Jong Park

doi dblp
QCluster: Clustering Packets for Flow Scheduling
Tong Yang | Jizhou Li | Yikai Zhao | Kaicheng Yang | Hao Wang | Jie Jiang | Yinda Zhang | Nicholas Zhang

doi dblp
Modeling and Optimizing the Scaling Performance in Distributed Deep Learning Training
Ting Liu | Tianhao Miao | Qinghua Wu | Zhenyu Li | Guangxin He | Jiaoren Wu | Shengzhuo Zhang | Xingwu Yang | Gareth Tyson | Gaogang Xie

doi dblp
Fograph: Enabling Real-Time Deep Graph Inference with Fog Computing
Liekang Zeng | Peng Huang | Ke Luo | Xiaoxi Zhang | Zhi Zhou | Xu Chen

doi dblp
Robust System Instance Clustering for Large-Scale Web Services
Shenglin Zhang | Dongwen Li | Zhenyu Zhong | Jun Zhu | Minghan Liang | Jiexi Luo | Yongqian Sun | Ya Su | Sibo Xia | Zhongyou Hu | Yuzhi Zhang | Dan Pei | Jiyan Sun | Yinlong Liu

doi dblp
A Semi-Supervised VAE Based Active Anomaly Detection Framework in Multivariate Time Series for Online Systems
Tao Huang | Pengfei Chen | Ruipeng Li

doi dblp
DREW: Efficient Winograd CNN Inference with Deep Reuse
Ruofan Wu | Feng Zhang | Jiawei Guan | Zhen Zheng | Xiaoyong Du | Xipeng Shen

doi dblp
PaSca: A Graph Neural Architecture Search System under the Scalable Paradigm
Wentao Zhang | Yu Shen | Zheyu Lin | Yang Li | Xiaosen Li | Wen Ouyang | Yangyu Tao | Zhi Yang | Bin Cui

doi dblp
TRACE: A Fast Transformer-based General-Purpose Lossless Compressor
Yu Mao | Yufei Cui | Tei-Wei Kuo | Chun Jason Xue

doi dblp
FedKC: Federated Knowledge Composition for Multilingual Natural Language Understanding
Haoyu Wang | Handong Zhao | Yaqing Wang | Tong Yu | Jiuxiang Gu | Jing Gao

doi dblp
Not All Layers Are Equal: A Layer-Wise Adaptive Approach Toward Large-Scale DNN Training
Yun-Yong Ko | Dongwon Lee | Sang-Wook Kim

doi dblp
Pyramid: Enabling Hierarchical Neural Networks with Edge Computing
Qiang He | Zeqian Dong | Feifei Chen | Shuiguang Deng | Weifa Liang | Yun Yang

doi dblp
A Sampling-based Learning Framework for Big Databases
Jingtian Zhang | Sai Wu | Junbo Zhao | Zhongle Xie | Feifei Li | Yusong Gao | Gang Chen

doi dblp
The Case of SPARQL UNION, FILTER and DISTINCT
Medha Atre

doi dblp
UniParser: A Unified Log Parser for Heterogeneous Log Data
Yudong Liu | Xu Zhang | Shilin He | Hongyu Zhang | Liqun Li | Yu Kang | Yong Xu | Minghua Ma | Qingwei Lin | Yingnong Dang | Saravan Rajmohan | Dongmei Zhang

doi dblp
Element-guided Temporal Graph Representation Learning for Temporal Sets Prediction
Le Yu | Guanghui Wu | Leilei Sun | Bowen Du | Weifeng Lv

doi dblp
Hypercomplex Graph Collaborative Filtering
Anchen Li | Bo Yang | Huan Huo | Farookh Khadeer Hussain

doi dblp
Towards Automatic Discovering of Deep Hybrid Network Architecture for Sequential Recommendation
Mingyue Cheng | Zhiding Liu | Qi Liu | Shenyang Ge | Enhong Chen

doi dblp
Outlier Detection for Streaming Task Assignment in Crowdsourcing
Yan Zhao | Xuanhao Chen | Liwei Deng | Tung Kieu | Chenjuan Guo | Bin Yang | Kai Zheng | Christian S. Jensen

doi dblp
Fast Variational AutoEncoder with Inverted Multi-Index for Collaborative Filtering
Jin Chen | Defu Lian | Binbin Jin | Xu Huang | Kai Zheng | Enhong Chen

doi dblp
Graph Neural Transport Networks with Non-local Attentions for Recommender Systems
Huiyuan Chen | Chin-Chia Michael Yeh | Fei Wang | Hao Yang

doi dblp
Consensus Learning from Heterogeneous Objectives for One-Class Collaborative Filtering
Seongku Kang | Dongha Lee | Wonbin Kweon | Junyoung Hwang | Hwanjo Yu

doi dblp
AutoField: Automating Feature Selection in Deep Recommender Systems
Yejing Wang | Xiangyu Zhao | Tong Xu | Xian Wu

doi dblp
OffDQ: An Offline Deep Learning Framework for QoS Prediction
Soumi Chattopadhyay | Richik Chanda | Suraj Kumar | Chandranath Adak

doi dblp
Learning Recommenders for Implicit Feedback with Importance Resampling
Jin Chen | Defu Lian | Binbin Jin | Kai Zheng | Enhong Chen

doi dblp
Similarity-based Multi-Domain Dialogue State Tracking with Copy Mechanisms for Task-based Virtual Personal Assistants
Jarana Manotumruksa | Jeffrey Dalton | Edgar Meij | Emine Yilmaz

doi dblp
Learning Robust Recommenders through Cross-Model Agreement
Yu Wang | Xin Xin | Zaiqiao Meng | Joemon M. Jose | Fuli Feng | Xiangnan He

doi dblp
Lessons from the AdKDD'21 Privacy-Preserving ML Challenge
Eustache Diemert | Romain Fabre | Alexandre Gilotte | Fei Jia | Basile Leparmentier | Jérémie Mary | Zhonghua Qu | Ugo Tanielian | Hui Yang

doi dblp
Sequential Recommendation via Stochastic Self-Attention
Ziwei Fan | Zhiwei Liu | Yu Wang | Alice Wang | Zahra Nazari | Lei Zheng | Hao Peng | Philip S. Yu

doi dblp
Rating Distribution Calibration for Selection Bias Mitigation in Recommendations
Haochen Liu | Da Tang | Ji Yang | Xiangyu Zhao | Hui Liu | Jiliang Tang | Youlong Cheng

doi dblp
Modality Matches Modality: Pretraining Modality-Disentangled Item Representations for Recommendation
Teng-Yue Han | Pengfei Wang | Shaozhang Niu | Chenliang Li

doi dblp
MINDSim: User Simulator for News Recommenders
Xufang Luo | Zheng Liu | Shitao Xiao | Xing Xie | Dongsheng Li

doi dblp
UKD: Debiasing Conversion Rate Estimation via Uncertainty-regularized Knowledge Distillation
Zixuan Xu | Penghui Wei | Weimin Zhang | Shaoguo Liu | Liang Wang | Bo Zheng

doi dblp
FeedRec: News Feed Recommendation with Various User Feedbacks
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Qi Liu | Xuan Tian | Jie Li | Wei He | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
Multi-level Recommendation Reasoning over Knowledge Graphs with Reinforcement Learning
Xiting Wang | Kunpeng Liu | Dongjie Wang | Le Wu | Yanjie Fu | Xing Xie

doi dblp
Dynamic Gaussian Embedding of Authors
Antoine Gourru | Julien Velcin | Christophe Gravier | Julien Jacques

doi dblp
GSL4Rec: Session-based Recommendations with Collective Graph Structure Learning and Next Interaction Prediction
Chunyu Wei | Bing Bai | Kun Bai | Fei Wang

doi dblp
Towards a Multi-View Attentive Matching for Personalized Expert Finding
Qiyao Peng | Hongtao Liu | Yinghui Wang | Hongyan Xu | Pengfei Jiao | Minglai Shao | Wenjun Wang

doi dblp
Deep Unified Representation for Heterogeneous Recommendation
Chengqiang Lu | Mingyang Yin | Shuheng Shen | Luo Ji | Qi Liu | Hongxia Yang

doi dblp
Multiple Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Yiming Zhang | Lingfei Wu | Qi Shen | Yitong Pang | Zhihua Wei | Fangli Xu | Bo Long | Jian Pei

doi dblp
Graph-based Extractive Explainer for Recommendations
Peng Wang | Renqin Cai | Hongning Wang

doi dblp
Intent Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Yongjun Chen | Zhiwei Liu | Jia Li | Julian J. McAuley | Caiming Xiong

doi dblp
Learning to Augment for Casual User Recommendation
Jianling Wang | Ya Le | Bo Chang | Yuyan Wang | Ed H. Chi | Minmin Chen

doi dblp
Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders
Zhenlei Wang | Shiqi Shen | Zhipeng Wang | Bo Chen | Xu Chen | Ji-Rong Wen

doi dblp
MetaBalance: Improving Multi-Task Recommendations via Adapting Gradient Magnitudes of Auxiliary Tasks
Yun He | Xue Feng | Cheng Cheng | Geng Ji | Yunsong Guo | James Caverlee

doi dblp
Re4: Learning to Re-contrast, Re-attend, Re-construct for Multi-interest Recommendation
Shengyu Zhang | Lingxiao Yang | Dong Yao | Yujie Lu | Fuli Feng | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu

doi dblp
Generative Session-based Recommendation
Zhidan Wang | Wenwen Ye | Xu Chen | Wenqiang Zhang | Zhenlei Wang | Lixin Zou | Weidong Liu

doi dblp
MBCT: Tree-Based Feature-Aware Binning for Individual Uncertainty Calibration
Siguang Huang | Yunli Wang | Lili Mou | Huayue Zhang | Han Zhu | Chuan Yu | Bo Zheng

doi dblp
Adaptive Experimentation with Delayed Binary Feedback
Zenan Wang | Carlos Carrion | Xiliang Lin | Fuhua Ji | Yongjun Bao | Weipeng Yan

doi dblp
Disentangling Long and Short-Term Interests for Recommendation
Yu Zheng | Chen Gao | Jianxin Chang | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
CBR: Context Bias aware Recommendation for Debiasing User Modeling and Click Prediction10033
Zhi Zheng | Zhaopeng Qiu | Tong Xu | Xian Wu | Xiangyu Zhao | Enhong Chen | Hui Xiong

doi dblp
Meta-Learning Helps Personalized Product Search
Bin Wu | Zaiqiao Meng | Qiang Zhang | Shangsong Liang

doi dblp
Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing
Kun Lin | Zhenlei Wang | Shiqi Shen | Zhipeng Wang | Bo Chen | Xu Chen

doi dblp
An Empirical Investigation of Personalization Factors on TikTok
Maximilian Boeker | Aleksandra Urman

doi dblp
LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm
Meng Ai | Biao Li | Heyang Gong | Qingwei Yu | Shengjie Xue | Yuan Zhang | Yunzhou Zhang | Peng Jiang

doi dblp
Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning
Zihan Lin | Changxin Tian | Yupeng Hou | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Contrastive Learning for Knowledge Tracing
Wonsung Lee | Jaeyoon Chun | Youngmin Lee | Kyoungsoo Park | Sungrae Park

doi dblp
MCL: Mixed-Centric Loss for Collaborative Filtering
Zhaolin Gao | Zhaoyue Cheng | Felipe Pérez | Jianing Sun | Maksims Volkovs

doi dblp
Off-policy Learning over Heterogeneous Information for Recommendation
Xiangmeng Wang | Qian Li | Dianer Yu | Guandong Xu

doi dblp
FIRE: Fast Incremental Recommendation with Graph Signal Processing
Jiafeng Xia | Dongsheng Li | Hansu Gu | Jiahao Liu | Tun Lu | Ning Gu

doi dblp
Cross Pairwise Ranking for Unbiased Item Recommendation
Qi Wan | Xiangnan He | Xiang Wang | Jiancan Wu | Wei Guo | Ruiming Tang

doi dblp
Mutually-Regularized Dual Collaborative Variational Auto-encoder for Recommendation Systems
Yaochen Zhu | Zhenzhong Chen

doi dblp
Filter-enhanced MLP is All You Need for Sequential Recommendation
Kun Zhou | Hui Yu | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen

doi dblp
QLUE: A Computer Vision Tool for Uniform Qualitative Evaluation of Web Pages
Waleed Hashmi | Moumena Chaqfeh | Lakshminarayanan Subramanian | Yasir Zaki

doi dblp
Discovering Personalized Semantics for Soft Attributes in Recommender Systems using Concept Activation Vectors
Christina Göpfert | Yinlam Chow | Chih-Wei Hsu | Ivan Vendrov | Tyler Lu | Deepak Ramachandran | Craig Boutilier

doi dblp
Distributional Contrastive Embedding for Clarification-based Conversational Critiquing
Tianshu Shen | Zheda Mai | Ga Wu | Scott Sanner

doi dblp
Choice of Implicit Signal Matters: Accounting for User Aspirations in Podcast Recommendations
Zahra Nazari | Praveen Chandar | Ghazal Fazelnia | Catherine M. Edwards | Benjamin A. Carterette | Mounia Lalmas

doi dblp
Efficient Online Learning to Rank for Sequential Music Recommendation
Pedro Dalla Vecchia Chaves | Bruno L. Pereira | Rodrygo L. T. Santos

doi dblp
Learn over Past, Evolve for Future: Search-based Time-aware Recommendation with Sequential Behavior Data
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Weinan Zhang | Junjie Huang | Ziming Feng | Yong Yu

doi dblp
HRCF: Enhancing Collaborative Filtering via Hyperbolic Geometric Regularization
Menglin Yang | Min Zhou | Jiahong Liu | Defu Lian | Irwin King

doi dblp
Prototype Feature Extraction for Multi-task Learning
Shen Xin | Yuhang Jiao | Cheng Long | Yuguang Wang | Xiaowei Wang | Sen Yang | Ji Liu | Jie Zhang

doi dblp
Stochastic-Expert Variational Autoencoder for Collaborative Filtering
Yoon-Sik Cho | Min-hwan Oh

doi dblp
Left or Right: A Peek into the Political Biases in Email Spam Filtering Algorithms During US Election 2020
Hassan Iqbal | Usman Mahmood Khan | Hassan Ali Khan | Muhammad Shahzad

doi dblp
Evidence-aware Fake News Detection with Graph Neural Networks
Weizhi Xu | Junfei Wu | Qiang Liu | Shu Wu | Liang Wang

doi dblp
BSODA: A Bipartite Scalable Framework for Online Disease Diagnosis
Weijie He | Xiaohao Mao | Chao Ma | Yu Huang | José Miguel Hernández-Lobato | Ting Chen

doi dblp
Leveraging Google's Publisher-Specific IDs to Detect Website Administration
Emmanouil Papadogiannakis | Panagiotis Papadopoulos | Evangelos P. Markatos | Nicolas Kourtellis

doi dblp
Second-level Digital Divide: A Longitudinal Study of Mobile Traffic Consumption Imbalance in France
Sachit Mishra | Zbigniew Smoreda | Marco Fiore

doi dblp
The Impact of Twitter Labels on Misinformation Spread and User Engagement: Lessons from Trump's Election Tweets
Orestis Papakyriakopoulos | Ellen Goodmann

doi dblp
PopNet: Real-Time Population-Level Disease Prediction with Data Latency
Junyi Gao | Cao Xiao | Lucas M. Glass | Jimeng Sun

doi dblp
Early Identification of Depression Severity Levels on Reddit Using Ordinal Classification
Usman Naseem | Adam G. Dunn | Jinman Kim | Matloob Khushi

doi dblp
Identification of Disease or Symptom terms in Reddit to Improve Health Mention Classification
Usman Naseem | Jinman Kim | Matloob Khushi | Adam G. Dunn

doi dblp
Jettisoning Junk Messaging in the Era of End-to-End Encryption: A Case Study of WhatsApp
Pushkal Agarwal | Aravindh Raman | Damilola Ibosiola | Nishanth Sastry | Gareth Tyson | Kiran Garimella

doi dblp
Understanding Conflicts in Online Conversations
Sharon Levy | Robert E. Kraut | Jane A. Yu | Kristen M. Altenburger | Yi-Chia Wang

doi dblp
Emotion Bubbles: Emotional Composition of Online Discourse Before and After the COVID-19 Outbreak
Assem Zhunis | Gabriel Lima | Hyeonho Song | Jiyoung Han | Meeyoung Cha

doi dblp
Characterizing, Detecting, and Predicting Online Ban Evasion
Manoj Niverthi | Gaurav Verma | Srijan Kumar

doi dblp
Controlled Analyses of Social Biases in Wikipedia Bios
Anjalie Field | Chan Young Park | Kevin Z. Lin | Yulia Tsvetkov

doi dblp
EvidenceNet: Evidence Fusion Network for Fact Verification
Zhendong Chen | Siu Cheung Hui | Fuzhen Zhuang | Lejian Liao | Fei Li | Meihuizi Jia | Jiaqi Li

doi dblp
Scheduling Virtual Conferences Fairly: Achieving Equitable Participant and Speaker Satisfaction
Gourab K. Patro | Prithwish Jana | Abhijnan Chakraborty | Krishna P. Gummadi | Niloy Ganguly

doi dblp
Context-based Collective Preference Aggregation for Prioritizing Crowd Opinions in Social Decision-making
Jiyi Li

doi dblp
How Misinformation Density Affects Health Information Search
Qiurong Song | Jiepu Jiang

doi dblp
Assessing the Causal Impact of COVID-19 Related Policies on Outbreak Dynamics: A Case Study in the US
Jing Ma | Yushun Dong | Zheng Huang | Daniel Mietchen | Jundong Li

doi dblp
What Does Perception Bias on Social Networks Tell Us About Friend Count Satisfaction?
Shen Yan | Kristen M. Altenburger | Yi-Chia Wang | Justin Cheng

doi dblp
How Do Mothers and Fathers Talk About Parenting to Different Audiences?: Stereotypes and Audience Effects: An Analysis of r/Daddit, r/Mommit, and r/Parenting Using Topic Modelling
Melody Sepahpour-Fard | Michael Quayle

doi dblp
Conspiracy Brokers: Understanding the Monetization of YouTube Conspiracy Theories
Cameron Ballard | Ian Goldstein | Pulak Mehta | Genesis Smothers | Kejsi Take | Victoria Zhong | Rachel Greenstadt | Tobias Lauinger | Damon McCoy

doi dblp
Rewiring What-to-Watch-Next Recommendations to Reduce Radicalization Pathways
Francesco Fabbri | Yanhao Wang | Francesco Bonchi | Carlos Castillo | Michael Mathioudakis

doi dblp
GraphNLI: A Graph-based Natural Language Inference Model for Polarity Prediction in Online Debates
Vibhor Agarwal | Sagar Joglekar | Anthony P. Young | Nishanth Sastry

doi dblp
Zero-Shot Stance Detection via Contrastive Learning
Bin Liang | Zixiao Chen | Lin Gui | Yulan He | Min Yang | Ruifeng Xu

doi dblp
Is Least-Squares Inaccurate in Fitting Power-Law Distributions? The Criticism is Complete Nonsense
Xiaoshi Zhong | Muyin Wang | Hongkun Zhang

doi dblp
Seesaw Counting Filter: An Efficient Guardian for Vulnerable Negative Keys During Dynamic Filtering
Meng Li | Deyi Chen | Haipeng Dai | Rongbiao Xie | Siqiang Luo | Rong Gu | Tong Yang | Guihai Chen

doi dblp
Recommendation Unlearning
Chong Chen | Fei Sun | Min Zhang | Bolin Ding

doi dblp
KnowPrompt: Knowledge-aware Prompt-tuning with Synergistic Optimization for Relation Extraction
Xiang Chen | Ningyu Zhang | Xin Xie | Shumin Deng | Yunzhi Yao | Chuanqi Tan | Fei Huang | Luo Si | Huajun Chen

doi dblp
Rumor Detection on Social Media with Graph Adversarial Contrastive Learning
Tiening Sun | Zhong Qian | Sujun Dong | Peifeng Li | Qiaoming Zhu

doi dblp
Detecting False Rumors from Retweet Dynamics on Social Media
Christof Naumzik | Stefan Feuerriegel

doi dblp
VisGNN: Personalized Visualization Recommendationvia Graph Neural Networks
Fayokemi Ojo | Ryan A. Rossi | Jane Hoffswell | Shunan Guo | Fan Du | Sungchul Kim | Chang Xiao | Eunyee Koh

doi dblp
TaxoCom: Topic Taxonomy Completion with Hierarchical Discovery of Novel Topic Clusters
Dongha Lee | Jiaming Shen | Seongku Kang | Susik Yoon | Jiawei Han | Hwanjo Yu

doi dblp
Revisiting Graph based Social Recommendation: A Distillation Enhanced Social Graph Network
Ye Tao | Ying Li | Su Zhang | Zhirong Hou | Zhonghai Wu

doi dblp
Genre-Controllable Story Generation via Supervised Contrastive Learning
Jin-Uk Cho | Min-Su Jeong | JinYeong Bak | Yun-Gyung Cheong

doi dblp
Is this Question Real? Dataset Collection on Perceived Intentions and Implicit Attack Detection
Maryam Sadat Mirzaei | Kourosh Meshgi | Satoshi Sekine

doi dblp
Modeling Inter Round Attack of Online Debaters for Winner Prediction
Fa-Hsuan Hsiao | An-Zi Yen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
A Guided Topic-Noise Model for Short Texts
Robert Churchill | Lisa Singh | Rebecca Ryan | Pamela Davis-Kean

doi dblp
Knowledge-based Temporal Fusion Network for Interpretable Online Video Popularity Prediction
Shisong Tang | Qing Li | Xiaoteng Ma | Ci Gao | Dingmin Wang | Yong Jiang | Qian Ma | Aoyang Zhang | Hechang Chen

doi dblp
"I Have No Text in My Post": Using Visual Hints to Model User Emotions in Social Media
Junho Song | Kyungsik Han | Sang-Wook Kim

doi dblp
Cross-modal Ambiguity Learning for Multimodal Fake News Detection
Yixuan Chen | Dongsheng Li | Peng Zhang | Jie Sui | Qin Lv | Tun Lu | Li Shang

doi dblp
Contrastive Learning with Positive-Negative Frame Mask for Music Representation
Dong Yao | Zhou Zhao | Shengyu Zhang | Jieming Zhu | Yudong Zhu | Rui Zhang | Xiuqiang He

doi dblp
CycleNER: An Unsupervised Training Approach for Named Entity Recognition
Andrea Iovine | Anjie Fang | Besnik Fetahu | Oleg Rokhlenko | Shervin Malmasi

doi dblp
A Meta-learning based Stress Category Detection Framework on Social Media
Xin Wang | Lei Cao | Huijun Zhang | Ling Feng | Yang Ding | Ningyun Li

doi dblp
Mostra: A Flexible Balancing Framework to Trade-off User, Artist and Platform Objectives for Music Sequencing
Emanuele Bugliarello | Rishabh Mehrotra | James Kirk | Mounia Lalmas

doi dblp
Massive Text Normalization via an Efficient Randomized Algorithm
Nan Jiang | Chen Luo | Vihan Lakshman | Yesh Dattatreya | Yexiang Xue

doi dblp
Effective Messaging on Social Media: What Makes Online Content Go Viral?
Maryam Mousavi | Hasan Davulcu | Mohsen Ahmadi | Robert Axelrod | Richard Davis | Scott Atran

doi dblp
Using Web Data to Reveal 22-Year History of Sneaker Designs
Sungkyu Park | Hyeonho Song | Sungwon Han | Berhane Weldegebriel | Lev Manovich | Emanuele Arielli | Meeyoung Cha

doi dblp
AmpSum: Adaptive Multiple-Product Summarization towards Improving Recommendation Captions
Quoc-Tuan Truong | Tong Zhao | Changhe Yuan | Jin Li | Jim Chan | Soo-Min Pantel | Hady W. Lauw

doi dblp
DUET: A Generic Framework for Finding Special Quadratic Elements in Data Streams
Jiaqian Liu | Haipeng Dai | Rui Xia | Meng Li | Ran Ben Basat | Rui Li | Guihai Chen

doi dblp
User Satisfaction Estimation with Sequential Dialogue Act Modeling in Goal-oriented Conversational Systems
Yang Deng | Wenxuan Zhang | Wai Lam | Hong Cheng | Helen Meng

doi dblp
Can Small Heads Help? Understanding and Improving Multi-Task Generalization
Yuyan Wang | Zhe Zhao | Bo Dai | Christopher Fifty | Dong Lin | Lichan Hong | Li Wei | Ed H. Chi

doi dblp
Hybrid Contrastive Quantization for Efficient Cross-View Video Retrieval
Jinpeng Wang | Bin Chen | Dongliang Liao | Ziyun Zeng | Gongfu Li | Shu-Tao Xia | Jin Xu

doi dblp
Explainable Neural Rule Learning
Shaoyun Shi | Yuexiang Xie | Zhen Wang | Bolin Ding | Yaliang Li | Min Zhang

doi dblp
Making Decision like Human: Joint Aspect Category Sentiment Analysis and Rating Prediction with Fine-to-Coarse Reasoning
Hao Fei | Jingye Li | Yafeng Ren | Meishan Zhang | Donghong Ji

doi dblp
Significance and Coverage in Group Testing on the Social Web
Nassim Bouarour | Idir Benouaret | Sihem Amer-Yahia

doi dblp
Geospatial Entity Resolution
Pasquale Balsebre | Dezhong Yao | Gao Cong | Zhen Hai

doi dblp
A Deep Markov Model for Clickstream Analytics in Online Shopping
Yilmazcan Özyurt | Tobias Hatt | Ce Zhang | Stefan Feuerriegel

doi dblp
DiriE: Knowledge Graph Embedding with Dirichlet Distribution
Feiyang Wang | Zhongbao Zhang | Li Sun | Junda Ye | Yang Yan

doi dblp
Accurate and Explainable Recommendation via Review Rationalization
Sicheng Pan | Dongsheng Li | Hansu Gu | Tun Lu | Xufang Luo | Ning Gu

doi dblp
EXIT: Extrapolation and Interpolation-based Neural Controlled Differential Equations for Time-series Classification and Forecasting
Sheo Yon Jhin | Jaehoon Lee | Minju Jo | Seungji Kook | Jinsung Jeon | Jihyeon Hyeong | Jayoung Kim | Noseong Park

doi dblp
Comparative Explanations of Recommendations
Aobo Yang | Nan Wang | Renqin Cai | Hongbo Deng | Hongning Wang

doi dblp
WebFormer: The Web-page Transformer for Structure Information Extraction
Qifan Wang | Yi Fang | Anirudh Ravula | Fuli Feng | Xiaojun Quan | Dongfang Liu

doi dblp
Topological Transduction for Hybrid Few-shot Learning
Jiayi Chen | Aidong Zhang

doi dblp
Topic Discovery via Latent Space Clustering of Pretrained Language Model Representations
Yu Meng | Yunyi Zhang | Jiaxin Huang | Yu Zhang | Jiawei Han

doi dblp
OA-Mine: Open-World Attribute Mining for E-Commerce Products with Weak Supervision
Xinyang Zhang | Chenwei Zhang | Xian Li | Xin Luna Dong | Jingbo Shang | Christos Faloutsos | Jiawei Han

doi dblp
Metadata-Induced Contrastive Learning for Zero-Shot Multi-Label Text Classification
Yu Zhang | Zhihong Shen | Chieh-Han Wu | Boya Xie | Junheng Hao | Ye-Yi Wang | Kuansan Wang | Jiawei Han

doi dblp
CAMul: Calibrated and Accurate Multi-view Time-Series Forecasting
Harshavardhan Kamarthi | Lingkai Kong | Alexander Rodríguez | Chao Zhang | B. Aditya Prakash

doi dblp
Using Survival Models to Estimate User Engagement in Online Experiments
Praveen Chandar | Brian St. Thomas | Lucas Maystre | Vijay Pappu | Roberto Sanchis-Ojeda | Tiffany Wu | Ben Carterette | Mounia Lalmas | Tony Jebara

doi dblp
Identifying the Adoption or Rejection of Misinformation Targeting COVID-19 Vaccines in Twitter Discourse
Maxwell A. Weinzierl | Sanda M. Harabagiu

doi dblp
Who to Watch Next: Two-side Interactive Networks for Live Broadcast Recommendation
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Yuanbo Chen | Weinan Zhang | Renting Rui | Zaifan Jiang | Zhewen Su | Yong Yu

doi dblp
STAM: A Spatiotemporal Aggregation Method for Graph Neural Network-based Recommendation
Zhen Yang | Ming Ding | Bin Xu | Hongxia Yang | Jie Tang

doi dblp
Neuro-Symbolic Interpretable Collaborative Filtering for Attribute-based Recommendation
Wei Zhang | Junbing Yan | Zhuo Wang | Jianyong Wang

doi dblp
A Contrastive Sharing Model for Multi-Task Recommendation
Ting Bai | Yudong Xiao | Bin Wu | Guojun Yang | Hongyong Yu | Jian-Yun Nie

doi dblp
GRAND+: Scalable Graph Random Neural Networks
Wenzheng Feng | Yuxiao Dong | Tinglin Huang | Ziqi Yin | Xu Cheng | Evgeny Kharlamov | Jie Tang

doi dblp
Interpreting BERT-based Text Similarity via Activation and Saliency Maps
Itzik Malkiel | Dvir Ginzburg | Oren Barkan | Avi Caciularu | Jonathan Weill | Noam Koenigstein

doi dblp
Socially-Equitable Interactive Graph Information Fusion-based Prediction for Urban Dockless E-Scooter Sharing
Suining He | Kang G. Shin

doi dblp
MagNet: Cooperative Edge Caching by Automatic Content Congregating
Junkun Peng | Qing Li | Xiaoteng Ma | Yong Jiang | Yutao Dong | Chuang Hu | Meng Chen

doi dblp
Learning-based Fuzzy Bitrate Matching at the Edge for Adaptive Video Streaming
Wanxin Shi | Qing Li | Chao Wang | Longhao Zou | Gengbiao Shen | Pei Zhang | Yong Jiang

doi dblp
A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices
Qiyang Zhang | Xiang Li | Xiangying Che | Xiao Ma | Ao Zhou | Mengwei Xu | Shangguang Wang | Yun Ma | Xuanzhe Liu

doi dblp
Beyond the First Law of Geography: Learning Representations of Satellite Imagery by Leveraging Point-of-Interests
Yanxin Xi | Tong Li | Huandong Wang | Yong Li | Sasu Tarkoma | Pan Hui

doi dblp
Multi-dimensional Probabilistic Regression over Imprecise Data Streams
Ran Gao | Xike Xie | Kai Zou | Torben Bach Pedersen

doi dblp
Lie to Me: Abusing the Mobile Content Sharing Service for Fun and Profit
Guosheng Xu | Siyi Li | Hao Zhou | Shucen Liu | Yutian Tang | Li Li | Xiapu Luo | Xusheng Xiao | Guoai Xu | Haoyu Wang

doi dblp
Knowledge Enhanced GAN for IoT Traffic Generation
Shuodi Hui | Huandong Wang | Zhenhua Wang | Xinghao Yang | Zhongjin Liu | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
LocFedMix-SL: Localize, Federate, and Mix for Improved Scalability, Convergence, and Latency in Split Learning
Seungeun Oh | Jihong Park | Praneeth Vepakomma | Sihun Baek | Ramesh Raskar | Mehdi Bennis | Seong-Lyun Kim

doi dblp
Commutativity-guaranteed Docker Image Reconstruction towards Effective Layer Sharing
Sisi Li | Ao Zhou | Xiao Ma | Mengwei Xu | Shangguang Wang

doi dblp
FingFormer: Contrastive Graph-based Finger Operation Transformer for Unsupervised Mobile Game Bot Detection
Wenbin Li | Xiaokai Chu | Yueyang Su | Di Yao | Shiwei Zhao | Runze Wu | Shize Zhang | Jianrong Tao | Hao Deng | Jingping Bi

doi dblp
Large-scale Personalized Video Game Recommendation via Social-aware Contextualized Graph Neural Network
Liangwei Yang | Zhiwei Liu | Yu Wang | Chen Wang | Ziwei Fan | Philip S. Yu

doi dblp
Winning Tracker: A New Model for Real-time Winning Prediction in MOBA Games
Chuang Zhao | Hongke Zhao | Yong Ge | Runze Wu | Xudong Shen

doi dblp
Unsupervised Representation Learning of Player Behavioral Data with Confidence Guided Masking
Jiashu Pu | Jianshi Lin | Xiaoxi Mao | Jianrong Tao | Xudong Shen | Yue Shang | Runze Wu

doi dblp
Nebula: Reliable Low-latency Video Transmission for Mobile Cloud Gaming
Ahmad Yousef Alhilal | Tristan Braud | Bo Han | Pan Hui

doi dblp
Analyzing the Differences between Professional and Amateur Esports through Win Probability
Peter Xenopoulos | William Robert Freeman | Cláudio T. Silva

doi dblp
DraftRec: Personalized Draft Recommendation for Winning in Multi-Player Online Battle Arena Games
Hojoon Lee | Dongyoon Hwang | Hyunseung Kim | Byungkun Lee | Jaegul Choo

doi dblp
The Price to Play: A Privacy Analysis of Free and Paid Games in the Android Ecosystem
Pierre Laperdrix | Naif Mehanna | Antonin Durey | Walter Rudametkin

doi dblp
On The Origins Of Hypertext In The Disasters Of The Short 20th Century
Mark Bernstein

doi dblp
Through the Lens of the Web Conference Series: A Look Into the History of the Web
Damien Graux | Fabrizio Orlandi

doi dblp
From Indymedia to Tahrir Square: The Revolutionary Origins of Status Updates on Twitter
Harry Halpin | Evan Henshaw-Plath

doi dblp
"Way back then": A Data-driven View of 25+ years of Web Evolution
Vibhor Agarwal | Nishanth Sastry

doi dblp
A Never-Ending Project for Humanity Called "the Web"
Fabien Gandon | Wendy Hall

doi dblp
Fairness Audit of Machine Learning Models with Confidential Computing
Saerom Park | Seongmin Kim | Yeon-sup Lim

doi dblp
BZNet: Unsupervised Multi-scale Branch Zooming Network for Detecting Low-quality Deepfake Videos
Sangyup Lee | Jaeju An | Simon S. Woo

doi dblp
VICTOR: An Implicit Approach to Mitigate Misinformation via Continuous Verification Reading
Kuan-Chieh Lo | Shih-Chieh Dai | Aiping Xiong | Jing Jiang | Lun-Wei Ku

doi dblp
End-to-End Learning for Fair Ranking Systems
James Kotary | Ferdinando Fioretto | Pascal Van Hentenryck | Ziwei Zhu

doi dblp
To Trust or Not To Trust: How a Conversational Interface Affects Trust in a Decision Support System
Akshit Gupta | Debadeep Basu | Ramya Ghantasala | Sihang Qiu | Ujwal Gadiraju

doi dblp
Link Recommendations for PageRank Fairness
Sotiris Tsioutsiouliklis | Evaggelia Pitoura | Konstantinos Semertzidis | Panayiotis Tsaparas

doi dblp
Learning Privacy-Preserving Graph Convolutional Network with Partially Observed Sensitive Attributes
Hui Hu | Lu Cheng | Jayden Parker Vap | Mike Borowczak

doi dblp
Causal Representation Learning for Out-of-Distribution Recommendation
Wenjie Wang | Xinyu Lin | Fuli Feng | Xiangnan He | Min Lin | Tat-Seng Chua

doi dblp
Privacy-Preserving Fair Learning of Support Vector Machine with Homomorphic Encryption
Saerom Park | Junyoung Byun | Joohee Lee

doi dblp
Regulating Online Political Advertising
Eray Turkel

doi dblp
Generating Perturbation-based Explanations with Robustness to Out-of-Distribution Data
Luyu Qiu | Yi Yang | Caleb Chen Cao | Yueyuan Zheng | Hilary Hei Ting Ngai | Janet Hui-wen Hsiao | Lei Chen

doi dblp
Distributionally-robust Recommendations for Improving Worst-case User Experience
Hongyi Wen | Xinyang Yi | Tiansheng Yao | Jiaxi Tang | Lichan Hong | Ed H. Chi

doi dblp
Can I only share my eyes? A Web Crowdsourcing based Face Partition Approach Towards Privacy-Aware Face Recognition
Ziyi Kou | Lanyu Shang | Yang Zhang | Siyu Duan | Dong Wang

doi dblp
A Duo-generative Approach to Explainable Multimodal COVID-19 Misinformation Detection
Lanyu Shang | Ziyi Kou | Yang Zhang | Dong Wang

doi dblp
Domain Adaptive Fake News Detection via Reinforcement Learning
Ahmadreza Mosallanezhad | Mansooreh Karami | Kai Shu | Michelle V. Mancenido | Huan Liu

doi dblp
Towards an Interpretable Approach to Classify and Summarize Crisis Events from Microblogs
Thi Huyen Nguyen | Koustav Rudra

doi dblp
On Explaining Multimodal Hateful Meme Detection Models
Ming Shan Hee | Roy Ka-Wei Lee | Wen-Haw Chong

doi dblp
Hate Speech in the Political Discourse on Social Media: Disparities Across Parties, Gender, and Ethnicity
Kirill Solovev | Nicolas Pröllochs

doi dblp
Exposing Query Identification for Search Transparency
Ruohan Li | Jianxiang Li | Bhaskar Mitra | Fernando Diaz | Asia J. Biega

doi dblp
Veracity-aware and Event-driven Personalized News Recommendation for Fake News Mitigation
Shoujin Wang | Xiaofei Xu | Xiuzhen Zhang | Yan Wang | Wenzhuo Song

doi dblp
"This is Fake! Shared it by Mistake": Assessing the Intent of Fake News Spreaders
Xinyi Zhou | Kai Shu | Vir V. Phoha | Huan Liu | Reza Zafarani

doi dblp
Alexa, in you, I trust! Fairness and Interpretability Issues in E-commerce Search through Smart Speakers
Abhisek Dash | Abhijnan Chakraborty | Saptarshi Ghosh | Animesh Mukherjee | Krishna P. Gummadi

doi dblp
Moral Emotions Shape the Virality of COVID-19 Misinformation on Social Media
Kirill Solovev | Nicolas Pröllochs

doi dblp
Fostering Engagement of Underserved Communities with Credible Health Information on Social Media
Agha Ali Raza | Mustafa Naseem | Namoos Hayat Qasmi | Shan Randhawa | Fizzah Malik | Behzad Taimur | Sacha St-Onge Ahmad | Sarojini Hirshleifer | Arman Rezaee | Aditya Vashistha

doi dblp
Screenshots, Symbols, and Personal Thoughts: The Role of Instagram for Social Activism
Ehsan ul Haq | Tristan Braud | Yui-Pan Yau | Lik-Hang Lee | Franziska B. Keller | Pan Hui

doi dblp
ExpScore: Learning Metrics for Recommendation Explanation
Bingbing Wen | Yunhe Feng | Yongfeng Zhang | Chirag Shah

doi dblp
Following Good Examples - Health Goal-Oriented Food Recommendation based on Behavior Data
Yabo Ling | Jian-Yun Nie | Daiva Nielsen | Bärbel Knäuper | Nathan Yang | Laurette Dubé

doi dblp
Construction of Large-Scale Misinformation Labeled Datasets from Social Media Discourse using Label Refinement
Karishma Sharma | Emilio Ferrara | Yan Liu