Main » WWWJ » 2022 »

2022 Volume 25 Issue 1


Anthology ID:
2022.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA25A1
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Semantic-aware heterogeneous information network embedding with incompatible meta-paths
Susu Zheng | Donghai Guan | Weiwei Yuan

doi dblp
A reranking-based tweet retrieval approach for planned events
Sreekanth Madisetty | Maunendra Sankar Desarkar

doi dblp
AskMe: joint individual-level and community-level behavior interaction for question recommendation
Nuo Li | Bin Guo | Yan Liu | Lina Yao | Jiaqi Liu | Zhiwen Yu

doi dblp
DPNLP: distance based peripheral nodes label propagation algorithm for community detection in social networks
Mahdi Zarezadeh | Esmaeil Nourani | Asgarali Bouyer

doi dblp
Computing reverse nearest neighbourhood on road maps
Nasser Allheeib | Kiki Adhinugraha | David Taniar | Md. Saiful Islam

doi dblp
Extracting nonlinear neural topics with neural variational bayes
Yiming Wang | Ximing Li | Jihong Ouyang | Zeqi Guo | Yimeng Wang

doi dblp
Compression techniques for 2-hop labeling for shortest distance queries
Shikha Anirban | Junhu Wang | Md. Saiful Islam | Humayun Kayesh | Jianxin Li | Mao Lin Huang

doi dblp
Description and demonstration guided data augmentation for sequence tagging
Zhuang Chen | Tieyun Qian

doi dblp
An efficient and effective approach for multi-fact extraction from text corpus
Jianfeng Qu | Wen Hua | Dantong Ouyang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Lifelong topic modeling with knowledge-enhanced adversarial network
Xuewen Zhang | Yanghui Rao | Qing Li

doi dblp
API-GNN: attribute preserving oriented interactive graph neural network
Yuchen Zhou | Yanmin Shang | Yanan Cao | Qian Li | Chuan Zhou | Guandong Xu

doi dblp
One-step spectral rotation clustering with balanced constrains
Guoqiu Wen | Yonghua Zhu | Linjun Chen | Shichao Zhang

doi dblp
Explainable depression detection with multi-aspect features using a hybrid deep learning model on social media
Hamad Zogan | Imran Razzak | Xianzhi Wang | Shoaib Jameel | Guandong Xu

doi dblp
Guest editorial: WWWJ special issue of the 21th international Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2020)
Hua Wang | Zhisheng Huang

doi dblp
Joint service-function deployment and task scheduling in UAVFog-assisted data-driven disaster response architecture
Xianglin Wei | Li Li | Lingfeng Cai | Chaogang Tang | Suresh Subramaniam

doi dblp
Graph embedding based real-time social event matching for EBSNs recommendation
Gang Wu | Leilei Li | Xueyu Li | Yongzheng Chen | Zhiyong Chen | Baiyou Qiao | Donghong Han | Li Xia

doi dblp
Desynchronization-attack-resilient audio watermarking mechanism for stereo signals using the linear correlation between channels
Tianrui Zong | Juan Zhao | Yong Xiang | Iynkaran Natgunanathan | Longxiang Gao | Wanlei Zhou

doi dblp
Charge prediction modeling with interpretation enhancement driven by double-layer criminal system
Lin Li | Lingyun Zhao | Peiran Nai | Xiaohui Tao

doi dblp
Vulnerability exploitation time prediction: an integrated framework for dynamic imbalanced learning
Jiao Yin | MingJian Tang | Jinli Cao | Hua Wang | Mingshan You | Yongzheng Lin

doi dblp
Exploiting intra- and inter-session dependencies for session-based recommendations
Nan Wang | Shoujin Wang | Yan Wang | Quan Z. Sheng | Mehmet A. Orgun