Main » WWWJ » 2022 »

2022 Volume 25 Issue 2


Anthology ID:
2022.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA25A2
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
bi-directional Bayesian probabilistic model based hybrid grained semantic matchmaking for Web service discovery
Shuangyin Li | Haoyu Luo | Gansen Zhao | Mingdong Tang | Xiao Liu

doi dblp
Polarity-based graph neural network for sign prediction in signed bipartite graphs
Xianhang Zhang | Hanchen Wang | Jianke Yu | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Wenjie Zhang

doi dblp
Robust self-tuning multi-view clustering
Chang-an Yuan | Yonghua Zhu | Zhi Zhong | Wei Zheng | Xiaofeng Zhu

doi dblp
Leveraging statistical information in fine-grained financial sentiment analysis
Han Zhang | Zongxi Li | Haoran Xie | Raymond Y. K. Lau | Gary Cheng | Qing Li | Dian Zhang

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
On flexible cohesive subgraph mining
Dandan Liu | Zhaonian Zou

doi dblp
Finding attribute diversified community over large attributed networks
Afzal Azeem Chowdhary | Chengfei Liu | Lu Chen | Rui Zhou | Yun Yang

doi dblp
Powerful graph of graphs neural network for structured entity analysis
Hanchen Wang | Defu Lian | Wanqi Liu | Dong Wen | Chen Chen | Xiaoyang Wang

doi dblp
Reinforced KGs reasoning for explainable sequential recommendation
Zhihong Cui | Hongxu Chen | Lizhen Cui | Shijun Liu | Xueyan Liu | Guandong Xu | Hongzhi Yin

doi dblp
The art of characterization in large networks: Finding the critical attributes
Renjie Sun | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Yanping Wu | Mengqi Zhang | Xijuan Liu

doi dblp
Discovering key users for defending network structural stability
Fan Zhang | Jiadong Xie | Kai Wang | Shiyu Yang | Yu Jiang

doi dblp
Cyclic label propagation for graph semi-supervised learning
Zhao Li | Yixin Liu | Zhen Zhang | Shirui Pan | Jianliang Gao | Jiajun Bu

doi dblp
VEK: a vertex-oriented approach for edge k-core problem
Zhongxin Zhou | Wenchao Zhang | Fan Zhang | Deming Chu | Binghao Li

doi dblp
Efficient critical relationships identification in bipartite networks
Chen Chen | Qiuyu Zhu | Yanping Wu | Renjie Sun | Xiaoyang Wang | Xijuan Liu

doi dblp
GSBRL : Efficient RDF graph storage based on reinforcement learning
Lei Zheng | Ziming Shen | Hongzhi Wang

doi dblp
RoleSim*: Scaling axiomatic role-based similarity ranking on large graphs
Weiren Yu | Sima Iranmanesh | Aparajita Haldar | Maoyin Zhang | Hakan Ferhatosmanoglu

doi dblp
Key-core: cohesive keyword subgraph exploration in large graphs
Zhiwei Zhang | Jeffrey Xu Yu | Guoren Wang | Ye Yuan | Lisi Chen

doi dblp
Efficient maintenance for maximal bicliques in bipartite graph streams
Ziyi Ma | Yuling Liu | Yikun Hu | Jianye Yang | Chubo Liu | Huadong Dai

doi dblp
Multi-label transfer learning via latent graph alignment
Jianghui Sang | Yongli Wang | Long Yuan | Hao Li | Xiaohui Jiang

doi dblp
Locating pivotal connections: the K-Truss minimization and maximization problems
Chen Chen | Mengqi Zhang | Renjie Sun | Xiaoyang Wang | Weijie Zhu | Xun Wang

doi dblp
Community search over large semantic-based attribute graphs
Peiying Lin | Siyang Yu | Xu Zhou | Peng Peng | Kenli Li | Xiangke Liao

doi dblp
K-truss community most favorites query based on top-t
ZhiBang Yang | Xiaoxue Li | Xu Zhang | Wensheng Luo | Kenli Li

doi dblp
Fast datalog evaluation for batch and stream graph processing
Muhammad Imran | Gábor E. Gévay | Jorge-Arnulfo Quiané-Ruiz | Volker Markl

doi dblp
Efficient distributed path computation on RDF knowledge graphs using partial evaluation
Qaiser Mehmood | Muhammad Saleem | Alokkumar Jha | Mathieu d'Aquin

doi dblp
HOPLoP: multi-hop link prediction over knowledge graph embeddings
Varun Ranganathan | Denilson Barbosa