Main » WWWJ » 2022 »

2022 Volume 25 Issue 3


Anthology ID:
2022.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA25A3
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Sentiment analysis and topic modeling for COVID-19 vaccine discussions
Hui Yin | Xiangyu Song | Shuiqiao Yang | Jianxin Li

doi dblp
ELM-based data distribution model in ElasticChain
Dayu Jia | Junchang Xin | Zhiqiong Wang | Han Lei | Guoren Wang

doi dblp
McHa: a multistage clustering-based hierarchical attention model for knowledge graph-aware recommendation
Jihu Wang | Yuliang Shi | Dong Li | Kun Zhang | Zhiyong Chen | Hui Li

doi dblp
Token replacement-based data augmentation methods for hate speech detection
Kosisochukwu Judith Madukwe | Xiaoying Gao | Bing Xue

doi dblp
Time-optimal and privacy preserving route planning for carpool policy
Congcong Zhu | Dayong Ye | Tianqing Zhu | Wanlei Zhou

doi dblp
SSLE: A framework for evaluating the "Filter Bubble" effect on the news aggregator and recommenders
Han Han | Can Wang | Yunwei Zhao | Min Shu | Wenlei Wang | Yong Min

doi dblp
Automated post scoring: evaluating posts with topics and quoted posts in online forum
Ruosong Yang | Jiannong Cao | Zhiyuan Wen | Jiaxing Shen

doi dblp
Web Intelligence meets Brain Informatics: Towards the future of artificial intelligence in the connected world
Hongzhi Kuai | Xiaohui Tao | Ning Zhong

doi dblp
Leverage knowledge graph and GCN for fine-grained-level clickbait detection
Mengxi Zhou | Wei Xu | Wenping Zhang | Qiqi Jiang

doi dblp
Efficient trajectory compression and range query processing
Hongbo Yin | Hong Gao | Binghao Wang | Sirui Li | Jianzhong Li

doi dblp
Onion under Microscope: An in-depth analysis of the Tor Web
Massimo Bernaschi | Alessandro Celestini | Marco Cianfriglia | Stefano Guarino | Flavio Lombardi | Enrico Mastrostefano

doi dblp
Critical Nodes Identification in Large Networks: The Inclined and Detached Models
Renjie Sun | Chen Chen | Xijuan Liu | Shuangyan Xu | Xiaoyang Wang | Xuemin Lin

doi dblp
Multi-type factors representation learning for deep learning-based knowledge tracing
Liangliang He | Jintao Tang | Xiao Li | Pancheng Wang | Feng Chen | Ting Wang

doi dblp
Special Issue of Graph Data Management, Mining, and Applications (APWeb-WAIM 2020)
Xin Wang | Rui Zhang | Young-Koo Lee

doi dblp
Unified-memory-based hybrid processing for partition-oriented subgraph matching on GPU
Jing Chen | Qiange Wang | Yu Gu | Chuanwen Li | Ge Yu

doi dblp
Knowledge based natural answer generation via masked-graph transformer
Xiangyu Li | Sen Hu | Lei Zou

doi dblp
Multi-task attributed graphical lasso and its application in fund classification
Yao Zhang | Sijia Peng | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Xinyue Liu | Yangyong Zhu

doi dblp
Bayesian networks and chained classifiers based on SVM for traditional chinese medical prescription generation
Yingpei Wu | Chaohan Pei | Chunyang Ruan | Ruofei Wang | Yun Yang | Yanchun Zhang

doi dblp
Contrastive heterogeneous graphs learning for multi-hop machine reading comprehension
Jinzhi Liao | Xiang Zhao | Xinyi Li | Jiuyang Tang | Bin Ge

doi dblp
CrowdMed-II: a blockchain-based framework for efficient consent management in health data sharing
Chaochen Hu | Chao Li | Guigang Zhang | Zhiwei Lei | Mira Shah | Yong Zhang | Chunxiao Xing | Jinpeng Jiang | Renyi Bao