Main » WWWJ » 2022 »

2022 Volume 25 Issue 4


Anthology ID:
2022.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA25A4
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Special Issue on Synthetic Media on the Web
Huimin Lu | Xing Xu | Joze Guna | Gautam Srivastava

doi dblp
Deep medical cross-modal attention hashing
Yong Zhang | Weihua Ou | Yufeng Shi | Jiaxin Deng | Xinge You | Anzhi Wang

doi dblp
A Bi-GRU with attention and CapsNet hybrid model for cyberbullying detection on social media
Akshi Kumar | Nitin Sachdeva

doi dblp
Multi-feature fusion point cloud completion network
Xiu Chen | Yujie Li | Yun Li

doi dblp
Relation-aware aggregation network with auxiliary guidance for text-based person search
Pengpeng Zeng | Shuaiqi Jing | Jingkuan Song | Kaixuan Fan | Xiangpeng Li | Liansuo We | Yuan Guo

doi dblp
Scaled gated networks
Ruiyuan Lu | Jihua Zhu | Xueming Qian | Zhiqiang Tian | Yi Yue

doi dblp
Multi-level, multi-modal interactions for visual question answering over text in images
Jincai Chen | Sheng Zhang | Jiangfeng Zeng | Fuhao Zou | Yuan-Fang Li | Tao Liu | Ping Lu

doi dblp
DRA-ODM: a faster and more accurate deep recurrent attention dynamic model for object detection
Gaojie Li | Fei Xu | He Li | Yaoxuan Yuan | MingShou An

doi dblp
Leaning compact and representative features for cross-modality person re-identification
Guangwei Gao | Hao Shao | Fei Wu | Meng Yang | Yi Yu

doi dblp
Object detection network pruning with multi-task information fusion
Shengming Li | Linsong Xue | Lin Feng | Yifan Wang | Dong Wang

doi dblp
Domain classifier-based transfer learning for visual attention prediction
Zhiwen Zhang | Feng Duan | Cesar F. Caiafa | Jordi Solé-Casals | Zhenglu Yang | Zhe Sun

doi dblp
Multi-granularity interaction model based on pinyins and radicals for Chinese semantic matching
Pengyu Zhao | Wenpeng Lu | Shoujin Wang | Xueping Peng | Ping Jian | Hao Wu | Weiyu Zhang

doi dblp
Universal adversarial perturbations generative network
Zheng Wang | Yang Yang | Jingjing Li | Xiaofeng Zhu