Main » TWEB » 2023 »

2023 Volume 17 Issue 1


Anthology ID:
2023.tweb_journal-ir0anthology0volumeA17A1
Year:
2023
BibTeX:
Download

doi dblp
Classification of Layout vs. Relational Tables on the Web: Machine Learning with Rendered Pages
Waqar Haider | Yeliz Yesilada

doi dblp
Decoding the Kodi Ecosystem
Yunming Xiao | Matteo Varvello | Marc Anthony Warrior | Aleksandar Kuzmanovic

doi dblp
ColBERT-PRF: Semantic Pseudo-Relevance Feedback for Dense Passage and Document Retrieval
Xiao Wang | Craig MacDonald | Nicola Tonellotto | Iadh Ounis

doi dblp
Pre-trained Language Model-based Retrieval and Ranking for Web Search
Lixin Zou | Weixue Lu | Yiding Liu | Hengyi Cai | Xiaokai Chu | Dehong Ma | Daiting Shi | Yu Sun | Zhicong Cheng | Simiu Gu | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin

doi dblp
Keywords-enhanced Deep Reinforcement Learning Model for Travel Recommendation
Lei Chen | Jie Cao | Weichao Liang | Jia Wu | Qiaolin Ye

doi dblp
Enhancing Conversational Recommendation Systems with Representation Fusion
Yingxu Wang | Xiaoru Chen | Jinyuan Fang | Zaiqiao Meng | Shangsong Liang