Main » WWWJ » 2023 »

2023 Volume 26 Issue 1


Anthology ID:
2023.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA26A1
Year:
2023
BibTeX:
Download

doi dblp
Special Issue on Decision Making in Heterogeneous Network Data Scenarios and Applications
Jianxin Li | Chengfei Liu | Ziyu Guan | Yinghui Wu

doi dblp
Sparse relation prediction based on hypergraph neural networks in online social networks
Yuanshen Guan | Xiangguo Sun | Yongjiao Sun

doi dblp
Group homophily based facility location selection in geo-social networks
Yuliang Ma | Ningning Cui | Zhong-Zhong Jiang | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
Identifying informative tweets during a pandemic via a topic-aware neural language model
Wang Gao | Lin Li | Xiaohui Tao | Jing Zhou | Jun Tao

doi dblp
Intra- and inter-association attention network-enhanced policy learning for social group recommendation
Youquan Wang | Zhiwen Dai | Jie Cao | Jia Wu | Haicheng Tao | Guixiang Zhu

doi dblp
Personalized tag recommendation via denoising auto-encoder
Weibin Zhao | Lin Shang | Yonghong Yu | Li Zhang | Can Wang | Jiajun Chen

doi dblp
Glider: rethinking congestion control with deep reinforcement learning
Zhenchang Xia | Libing Wu | Fei Wang | Xudong Liao | Haiyan Hu | Jia Wu | Dan Wu

doi dblp
Optimization of maintenance personnel dispatching strategy in smart grid
Yunliang Chen | Nian Zhang | Jining Yan | Guishui Zhu | Geyong Min

doi dblp
A novel feature-based framework enabling multi-type DDoS attacks detection
Lu Zhou | Ye Zhu | Yong Xiang | Tianrui Zong

doi dblp
A multi-attribute decision making approach based on information extraction for real estate buyer profiling
Linan Zhu | Minhao Xu | Yifei Xu | Zhechao Zhu | Yanyan Zhao | Xiangjie Kong

doi dblp
Clustering-enhanced stock price prediction using deep learning
Man Li | Ye Zhu | Yuxin Shen | Maia Angelova

doi dblp
Memory-augmented meta-learning framework for session-based target behavior recommendation
Bo Yu | Xiyang Li | Junhua Fang | Chong Tai | Wanjun Cheng | Jiajie Xu

doi dblp
Auxiliary signal-guided knowledge encoder-decoder for medical report generation
Mingjie Li | Rui Liu | Fuyu Wang | Xiaojun Chang | Xiaodan Liang

doi dblp
Dynamic path learning in decision trees using contextual bandits
Weiyu Ju | Dong Yuan | Wei Bao | Liming Ge | Bing Bing Zhou

doi dblp
TransO: a knowledge-driven representation learning method with ontology information constraints
Zhao Li | Xin Liu | Xin Wang | Pengkai Liu | Yuxin Shen

doi dblp
PreKar: A learned performance predictor for knowledge graph stores
Zhixin Qi | Hongzhi Wang | Ziming Shen | Donghua Yang

doi dblp
Example query on ontology-labels knowledge graph based on filter-refine strategy
Linlin Ding | Sisi Li | Mo Li | Ze Chen | Hanlin Zhang | Hao Luo | George Y. Yuan

doi dblp
Structured anchor-inferred graph learning for universal incomplete multi-view clustering
Wenjue He | Zheng Zhang | Yongyong Chen | Jie Wen

doi dblp
Gated graph convolutional network with enhanced representation and joint attention for distant supervised heterogeneous relation extraction
Xiang Ying | Zechen Meng | Mankun Zhao | Mei Yu | Shirui Pan | Xuewei Li

doi dblp
Bipartite graph capsule network
Xianhang Zhang | Hanchen Wang | Jianke Yu | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Wenjie Zhang

doi dblp
Attention-based hierarchical denoised deep clustering network
Yongfeng Dong | Ziqiu Wang | Jiapeng Du | Weidong Fang | Linhao Li

doi dblp
Effective rule mining of sparse data based on transfer learning
Yongjiao Sun | Jiancheng Guo | Boyang Li | Nur Al Hasan Haldar

doi dblp
Multi-center federated learning: clients clustering for better personalization
Guodong Long | Ming Xie | Tao Shen | Tianyi Zhou | Xianzhi Wang | Jing Jiang

doi dblp
LIFOSS: a learned index scheme for streaming scenarios
Tong Yu | Guanfeng Liu | An Liu | Zhixu Li | Lei Zhao